Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2019

Marknadsoperationer

TLTRO II-rapporthantering av vissa transaktioner som omfattar konverteringar av skulder till aktieinnehav

ECB-rådet tog beslut om rapporthanteringen av vissa transaktioner som genomförts av en TLTRO II-deltagare under 2017. Denna rapporthantering är av relevans för ränteberäkningar inom TLTRO II. Transaktionerna omfattade konvertering av skulder till aktier, vilket innebar att lån som TLTRO II-deltagaren beviljat till icke-finansiella företag ersattes med ett aktieinnehav i de icke-finansiella företagen för samma TLTRO II-deltagare. Det finansieringsbelopp som TLTRO II-deltagaren tillförde realekonomin reducerades inte genom dessa transaktioner. ECB-rådet beslutade att dessa transaktioner ska rapporteras som omklassificeringar och inte som återbetalning av lån till icke-finansiella företag. Den här situationen förutsågs inte i beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10). ECB-rådet beslutade vidare att samma behandling kan tillämpas för andra TLTRO II-deltagare som har genomfört den här typen av transaktioner.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Beslut om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av beslutet om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities

Den 25 januari 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/3 om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities. Denna rättsakt kommer efter en översyn av arbetet inom styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB). Översynen visade att det inte krävs några sådana särskilda sammansättningar som T2S-styrelsen för att MIB ska fungera effektivt. I och med detta nya beslut effektiviseras MIB:s funktion som Eurosystemets ledningsorgan med ansvar för tekniska och operativa ledningsuppgifter vad gäller marknadsinfrastruktur och plattformar. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om den ersättning som utgår till ledningen och seniora chefer hos Narodowy Bank Polski

Den 30 januari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/3 på begäran av det polska parlamentet (Sejm).

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Spanien

Den 1 februari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/4 på begäran av Banco de España, som företrädde statssekreteraren för ekonomi.

ECB:s yttrande om ett förbud mot användningen av eurosedlar i valören 500 euro och vissa ändringar i lagstiftningen mot penningtvätt i Danmark

Den 12 februari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/5 på begäran av Finanstilsynet (den danska finansövervakningsmyndigheten).

ECB:s yttrande om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Den 13 februari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/6 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om tillstånd för, och tillsyn över, företag som lämnar mikrokrediter i Grekland

Den 15 februari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/7 på begäran av det grekiska finansministeriet.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg

Den 14 februari 2019 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2019/6 till EU-rådet om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB:s årsbokslut 2018

Den 20 februari 2019 godkände ECB-rådet ECB:s granskade årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsbokslutet publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 21 februari 2019. Förvaltningsberättelsen för 2018 publicerades som en del av ECB:s årsbokslut.

Ledamot av ECB:s etikkommitté och revisionskommitté

Den 20 februari 2019 utnämnde ECB-rådet Patrick Honohan till ledamot av ECB:s etikkommitté och ECB:s revisionskommitté för ännu en treårsperiod från och med den 1 april 2019.

Statistik

Feedback från branschen om ECBS integrerade rapporteringsram (IReF) för bankernas statistikrapportering

Den 14 februari 2019 godkände ECB-rådet publiceringen av en rapport med resultaten från en kvalitativ inventeringsenkät om ECBS IReF och de ändringar som har gjorts på relaterade ECB-webbsidor, särskilt om bankernas katalog för integrerad rapportering och IReF. Rapporten, som har utarbetats av ECBS statistikkommitté, innehåller saklig information om banksektorns synpunkter på de generella bedömningar och högprioriterade tekniska frågor som tagits upp i enkäten. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Ordförande för statistikkommittén

Den 20 februari 2019 utnämnde ECB-rådet Silke Stapel-Weber, generaldirektör för statistik, till ordförande för Eurosystemets/ECBS statistikkommitté. Utnämningen sker med omedelbar verkan och löper fram till den 31 december 2019. Den avslutas samtidigt med övriga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande.

Banktillsyn

Beslut om delegering av befogenheten att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag

Den 31 januari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att anta beslut ECB/2019/4 om delegering av befogenheten att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag. Genom detta beslut inrättas ramverket för att ECB som behörig myndighet ska kunna delegera sin befogenhet att anta ett stort antal beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag. Beslutsbefogenheten ska delegeras från ECB-rådet till ECB:s seniora chefer och syftet med detta är att underlätta beslutsprocessen. Beslutet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats om banktillsyn vid ett senare tillfälle.

ECB:s beslut om huruvida kreditinstitut som står under tillsyn är betydande

Den 31 januari och 19 februari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslagen från tillsynsnämnden att ändra statusen för vissa kreditinstitut under tillsyn. Listan över finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn. En årlig översyn av kreditinstitutens status genomförs också, och resultaten av den offentliggörs (se pressmeddelande som offentliggjordes på ECB:s webbplats för banktillsyn den 14 december 2018).

Rapport om de aggregerade resultaten av 2018 års stresstest

Den 1 februari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en rapport om de aggregerade resultaten av det SSM-omfattande stresstest som genomfördes 2018. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Metod och mall för 2019 års likviditetsstresstest

Den 5 februari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att anta metod och mall för det likviditetsstresstest som ska genomföras 2019. Båda dokumenten, tillsammans med ett pressmeddelande och en allmän presentation av den känslighetsanalys av likviditetsrisk som är planerad som 2019 års tillsynsstresstest, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer

Den 15 februari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) om ECB:s avsikt att, vad gäller betydande kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn, följa EBA:s riktlinjer om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (EBA/GL/2018/02), EBA:s riktlinjer om reviderade gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen och stresstester för tillsynsändamål (EBA/GL/2018/03) och EBA:s riktlinjer för institutens stresstestning (EBA/GL/2018/04).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media