Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август – септември 2018 г.

Пазарни операции

Решение относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041

На 10 август 2018 г. Управителният съвет взе решение да отмени освобождаването от минималните изисквания за кредитно качество, което се прилагаше към търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция. Това решение е в съответствие с приложимите правила на Евросистемата, като се вземе предвид, че след като на 20 август 2018 г. приключи програмата за финансова помощ за Гърция на Европейския механизъм за стабилност, Република Гърция вече не може да се счита за държава членка на еврозоната, която е обект на програма на Европейския съюз/ Международния валутен фонд. Съответният правен акт за изпълнение, приет на 10 август 2018 г., е Решение (ЕС) 2018/1148 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041 (ЕЦБ/2018/21). Той е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Правна рамка на TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS)

На 3 август 2018 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2018/20 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) с цел да осигури правната основа на услугата TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS) и нейната съгласуваност с правната рамка на TARGET2. Очаква се услугата да влезе в действие на 30 ноември 2018 г. Насоките за изменение са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки за провеждане на обществени поръчки за услуги по рамката за съставяне на „червени екипи за етично хакерство“ въз основа на данни за заплахи (TIBER-EU)

На 3 август 2018 г. Управителният съвет одобри Насоки за провеждане на обществени поръчки за услуги по рамката TIBER-EU. Насоките са неделима част от рамката за TIBER-EU. В тях са разписани изискванията и стандартите, въз основа на които доставчиците на данни за заплахи и проверки от „червени екипи“ да провеждат признати TIBER-EU тестове. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад на Евросистемата относно оценката на схемите за картови плащания въз основа на актуализацията на стандартите

На 6 септември 2018 г. Управителният съвет одобри публикуването на Доклада на Евросистемата относно оценката на схемите за картови плащания въз основа на актуализацията на стандартите. Той се основава на „Надзорна рамка за схемите за картови плащания – стандарти“, актуализирана през февруари 2015 г., и взема предвид препоръките на SecuRe Pay за сигурността на плащанията в интернет. Оценката обхваща 13 национални и 3 международни схеми за картови плащания в еврозоната. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Допустимост за използване в кредитните операции на Евросистемата на нови връзки между системи за сетълмент на ценни книжа

На 14 септември 2018 г. Управителният съвет одобри като допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата една нова пряка връзка (от CBF-system към NBB-SSS) и шест нови релейни връзки (от LuxCSD през Clearstream Banking AG (CBF)-system към NBB-SSS, от LuxCSD през CBF-system към OeKB CSD, от Clearstream Banking S.A. (CBL) през CBF-system към NBB-SSS, от CBL през CBF-system към OeKB CSD, от CBF-CREATION през CBL и CBF-system към NBB-SSS и от CBF-CREATION през CBL и CBF-system към OeKB CSD). Списъкът на допустимите връзки, публикуван на уебсайта на ЕЦБ, ще бъдат актуализиран, когато новите връзки влязат в експлоатация.

Пети доклад относно измамите с банкови карти

На 20 септември 2018 г. Управителният съвет взе предвид петия доклад относно измамите с банкови карти, който обхваща периода от 2012 г. до 2016 г., и разреши публикуването му. Докладът е достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург

На 27 юли 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/34 по искане на Министерството на финансите на Люксембург.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл ІV“)

На 16 август 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/35 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно прегледа на пруденциалната уредба на инвестиционните посредници

На 22 август 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/36 по искане на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации.

На 22 август 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/37 по искане на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент относно определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането

На 31 август 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/38 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации в Словакия

На 31 август 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/39 по искане на Министерство на финансите на Словашката република.

Становище на ЕЦБ относно предаването на административни данни за статистически цели в Германия

На 3 септември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/40 по искане на Федералното министерството на икономиката и енергетиката на Германия.

Становище на ЕЦБ относно новите правила за закръгляване за плащанията, деноминирани в евро, в Белгия

На 4 септември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/41 по искане на министъра на заетостта, икономиката и потребителите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно измененията в реформата на народните (popolari) и кооперативните банки в Италия

На 11 септември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/42 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España

На 6 септември 2018 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2018/22 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Нов член на Комитета за одит

На 12 септември 2018 г. Управителният съвет назначи г-н Янис Стурнарас за член на Комитета за одит като приемник на г-н Ерки Лийканен, с незабавно действие. Предстои Комитетът за одит да избере свой председател.

Финансова стабилност

Прекратяване на действието на Меморандума за разбирателство относно обмена на информация между националните централни кредитни регистри за целите на предаването ѝ на отчетни институции

На 27 юли 2018 г. Управителният съвет взе предвид съвместното решение на националните централни банки – участнички в сключения през април 2010 г. Меморандум за разбирателство относно доброволния обмен на данни между централните кредитни регистри в ЕС, до септември 2018 г. действието му да бъде прекратено с оглед на предстоящото въвеждане на AnaCredit – набор от данни, който ще осигурява по хармонизиран начин информацията във всички държави членки.

Статистика

Доклад за поверителност на статистиката в Европейската система на централните банки

На 27 юли 2018 г. Управителният съвет одобри годишния доклад за поверителността, който засяга предприетите мерки за опазване на поверителността на статистическата информация съгласно Регламент (ЕО) № 2533/98. Резюме на доклада е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика

На 2 август 2018 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2018/19 за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика. Измененията отразяват нарастващите аналитични нужди в областта на паричната политика и финансовата стабилност, които произтичат, наред с всичко останало, от последиците от глобализацията и иновациите във финансовата област.

Публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48)

На 2 август 2018 г. Управителният съвет реши да обяви публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48), с краен срок за изпращане на коментари 10 септември 2018 г. Предназначението на регламента за изменение е да опрости схемата за отчитане и да подобри качеството на статистиката за паричния пазар в евро, която се предоставя на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

Банков надзор

Основни принципи на надзорните очаквания по отношение на моделите на осчетоводяване

На 20 август 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува презентация на основните принципи на надзорните очаквания по отношение на моделите на осчетоводяване. Презентацията бе публикувана на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на 2 август 2018 г.

Ръководство за проверките на място и проучванията на вътрешните модели

На 20 август 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на Ръководство за проверките на място и проучванията на вътрешните модели, изработено вследствие на публична консултация и резюме на коментарите. Ръководството бе публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на 21 септември 2018 г.

Публикуване на обзор на тематичния преглед на рентабилността и бизнес моделите

На 23 август 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на доклад за резултата от тематичния преглед на рентабилността и бизнес моделите. Докладът бе публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на 18 септември 2018 г.

Публична консултация по главите за конкретни типове риск в проекта за ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели

На 30 август 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да обяви публична консултация по главите за конкретни типове риск в проекта за ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели.

Публична консултация по проект за ръководство за оценяване на заявления за лицензиране

На 6 септември 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да обяви публична консултация по Ръководство за оценяване на заявления за лицензиране – част 2: Оценка на капитала и програмата за дейността.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите