Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień–wrzesień 2018

Operacje rynkowe

Decyzja w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041

10 sierpnia 2018 Rada Prezesów podjęła decyzję o zniesieniu zwolnienia rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką z minimalnych wymogów dotyczących jakości kredytowej. Decyzja ta jest zgoda z odpowiednimi przepisami Eurosystemu i uwzględnia fakt, że odkąd 20 sierpnia 2018 zakończył się program pomocy finansowej dla Grecji w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności, kraju tego nie uznaje się już za państwo członkowskie strefy euro uczestniczące w programie dostosowawczym Unii Europejskiej / Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Odpowiedni akt wykonawczy to przyjęta 10 sierpnia 2018 decyzja (UE) 2018/1148 w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041(EBC/2018/21), dostępna na stronie internetowej EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Ramy prawne usługi TIPS – natychmiastowego rozliczania płatności w systemie TARGET

3 sierpnia 2018 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2018/20 zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2), aby zapewnić odpowiednie podstawy prawne usługi natychmiastowego rozliczania płatności w systemie TARGET, nazwanej TIPS (skrót od TARGET instant payment settlement), i jej spójność z obowiązującymi ramami prawnymi systemu TARGET2. Usługa TIPS ma być dostępna od 30 listopada 2018. Przyjęte wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Wytyczne w sprawie zamówień na usługi w kontekście ramowych zasad TIBER-EU

3 sierpnia 2018 Rada Prezesów zatwierdziła dokument pt. TIBER-EU Framework Services Procurement Guidelines. Jest on integralną częścią ramowych zasad TIBER-EU (skrót od Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming – etyczne testy typu red teaming na podstawie rozpoznania zagrożeń). Przedstawia wymagania i standardy, jakie muszą spełnić podmioty oferujące usługi rozpoznawania zagrożeń i testów red teaming, aby prowadzone przez nie testy były zgodne z zasadami TIBER-EU. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Sprawozdanie Eurosystemu z uzupełniającej oceny schematów płatności kartowych (CPS)

6 września 2018 Rada Prezesów zatwierdziła publikację sprawozdania Eurosystemu z uzupełniającej oceny schematów płatności kartowych w odniesieniu do standardów określonych w ramowych zasadach nadzoru nad schematami płatności kartowych (Oversight framework for card payment schemes – standards), zaktualizowanych w lutym 2015 z uwzględnieniem zaleceń SecuRe Pay dotyczących bezpieczeństwa płatności internetowych. Ocena objęła 13 krajowych CPS i 3 międzynarodowe CPS działające w strefie euro. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Kwalifikacja nowych połączeń między systemami rozrachunku papierów wartościowych na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu

14 września 2018 Rada Prezesów zakwalifikowała na potrzeby zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu jedno nowe połączenie bezpośrednie (z CBF-system do NBB-SSS) i sześć nowych połączeń pośrednich (z LuxCSD przez Clearstream Banking AG (CBF)-system do NBB-SSS, z LuxCSD przez CBF-system do OeKB CSD, z Clearstream Banking S.A. (CBL) przez CBF-system do NBB-SSS, z CBL przez CBF-system do OeKB CSD, z CBF-CREATION przez CBL przez CBF-system do NBB-SSS, z CBF-CREATION przez CBL przez CBF-system do OeKB CSD). Wykaz kwalifikowanych połączeń dostępny na stronie internetowej EBC zostanie zaktualizowany po uruchomieniu nowych połączeń.

Piąty raport w sprawie oszustw związanych z kartami

20 września 2018 Rada Prezesów zapoznała się z piątym raportem w sprawie oszustw związanych z kartami, obejmującym lata 2012–2016, i zatwierdziła jego publikację. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wzajemnej implementacji narzędzi makroostrożnościowych w Luksemburgu

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/34 w dniu 27 lipca 2018 na wniosek ministerstwa finansów Luksemburga.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles IV”)

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/35 w dniu 16 sierpnia 2018 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie przeglądu podejścia ostrożnościowego do firm inwestycyjnych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/36 w dniu 22 sierpnia 2018 na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE; a także w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/37 w dniu 22 sierpnia 2018 na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/38 w dniu 31 sierpnia 2018 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczonych obligacji na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/39 w dniu 31 sierpnia 2018 na wniosek ministerstwa finansów Słowacji.

Opinia EBC w sprawie przekazywania danych administracyjnych na potrzeby statystyczne w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/40 w dniu 3 września 2018 na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa gospodarki i energii.

Opinia EBC w sprawie nowych zasad zaokrąglania płatności w euro w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/41 w dniu 4 września 2018 na wniosek belgijskiego ministra zatrudnienia, gospodarki i konsumentów.

Opinia EBC w sprawie reformy banków spółdzielczych (banche popolari i banche di credito cooperativo) we Włoszech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/42 w dniu 11 września 2018 na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

6 września 2018 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2018/22 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España. Zalecenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Nowy członek Komitetu ds. Audytu

12 września 2018 Yannis Stournaras został mianowany przez Radę Prezesów członkiem Komitetu ds. Audytu, w miejsce Erkki Liikanena, ze skutkiem natychmiastowym. Następnie komitet ten wybierze swojego przewodniczącego.

Stabilność finansowa

Zakończenie porozumienia w sprawie wymiany informacji między krajowymi centralnymi rejestrami kredytowymi na potrzeby przekazywania informacji instytucjom sprawozdawczym

27 lipca 2018 Rada Prezesów została poinformowana, że krajowe banki centralne będące stronami porozumienia z kwietnia 2010 o dobrowolnej dwustronnej wymianie danych między centralnymi rejestrami kredytowymi w UE podjęły wspólną decyzję, że najpóźniej we wrześniu 2018 porozumienie to przestanie obowiązywać. Jest to związane z bliskim uruchomieniem bazy AnaCredit, za której pośrednictwem takie dane będą udostępniane w zharmonizowany sposób we wszystkich państwach członkowskich.

Statystyka

Raport o poufności informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych

27 lipca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła roczny raport o poufności dotyczący środków podjętych w celu zachowania poufności informacji statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2533/98. Streszczenie raportu jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiany wytycznych EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej

2 sierpnia 2018 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2018/19 zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej. Zmiany są odzwierciedleniem większego zapotrzebowania na analizy w dziedzinie polityki pieniężnej i stabilności finansowej, wynikającego m.in. z procesu globalizacji i pojawiania się innowacji finansowych.

Konsultacje publiczne w sprawie projektu rozporządzenia EBC zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2014/48)

2 sierpnia 2018 Rada postanowiła przeprowadzić konsultacje publiczne w sprawie projektu rozporządzenia EBC zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2014/48), z terminem zgłaszania uwag 10 września 2018. Rozporządzenie zmieniające ma uprościć system sprawozdawczości i poprawić jakość statystyk rynku pieniężnego przekazywanych do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Nadzór bankowy

Główne zasady wskazane w oczekiwaniach nadzorczych dotyczących modeli księgowania

20 sierpnia 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie prezentacji dotyczącej głównych zasad, na jakich opierają się oczekiwania nadzorcze dotyczące modeli księgowania. Prezentacja ukazała się na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 2 sierpnia 2018.

Przewodnik do kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych

20 sierpnia 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie przewodnika do kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych; wcześniej zostały przeprowadzone konsultacje publiczne i wydano podsumowanie zgłoszonych uwag. Przewodnik został opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 21 września 2018.

Publikacja omówienia tematycznego przeglądu czynników rentowności i modeli biznesowych

23 sierpnia 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie sprawozdania o wynikach tematycznego przeglądu czynników rentowności i modeli biznesowych. Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 18 września 2018.

Konsultacje publiczne w sprawie rozdziałów o typach ryzyka ze wstępnej wersji przewodnika EBC po modelach wewnętrznych

30 sierpnia 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przeprowadzenie konsultacji publicznych w sprawie projektu rozdziałów o typach ryzyka ze wstępnej wersji przewodnika EBC po modelach wewnętrznych.

Konsultacje publiczne w sprawie projektu przewodnika do oceny wniosków o licencję

6 września 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przeprowadzenie konsultacji publicznych dotyczących przewodnika do oceny wniosków o licencję – część 2: Ocena kapitału i programu działań.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami