Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Elo- ja syyskuu 2018

Markkinaoperaatiot

Päätös Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta ja päätöksen (EU) 2016/1041 kumoamisesta

EKP:n neuvosto päätti 10.8.2018 kumota poikkeusluvan, jonka nojalla Kreikan valtion liikkeeseen laskemia tai täysimääräisesti takaamia jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja voitiin hyväksyä vakuudeksi, vaikka niiden luottoluokitus ei täyttänyt vähimmäisvaatimuksia. Päätös on eurojärjestelmän sääntöjen mukainen, sillä Kreikalle Euroopan vakausmekanismista (EVM) myönnetyn tukiohjelman päätyttyä 20.8.2018 maata ei enää voida pitää euroalueeseen kuuluvana jäsenvaltiona, joka noudattaa Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa. Poikkeuslupa kumottiin 10.8.2018 annetulla päätöksellä (EU) 2018/1148 (EKP/2018/21). Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET-pikamaksujen katteensiirron (TIPS-palvelun) oikeusperusta

EKP:n neuvosto antoi 3.8.2018 suuntaviivat EKP/2018/20, joilla muutetaan Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettuja suuntaviivoja EKP/2012/27 sen varmistamiseksi, että TARGET-pikamaksujen katteensiirron (TIPS-palvelun) oikeudellinen perusta on vahva ja sopii yhteen voimassa olevan TARGET2-lainsäädännön kanssa. TIPS-palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön 30.11.2018. Muutossuuntaviivat on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Uhkatiedusteluun perustuva eurooppalainen kyberresilienssin testijärjestelmä (TIBER-EU)

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.8.2018 TIBER-EU-järjestelmäpalvelujen hankintaohjeet. Ohjeet ovat olennainen osa TIBER-EU-järjestelmää. Niihin on kirjattu vaatimukset ja ehdot, jotka uhkatiedustelu- ja testijärjestelmäpalvelujen tarjoajien on täytettävä voidakseen tuottaa hyväksyttäviä TIBER-EU-testejä. Ohjeet on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän raportti korttimaksujärjestelmien puutearvioinnista

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.9.2018 julkaistavaksi eurojärjestelmän raportin korttimaksujärjestelmien puutearvioinnista. Arvioinnissa nojauduttiin päivitettyihin korttimaksujärjestelmien yleisvalvontavaatimuksiin (”Oversight framework for card payment schemes – standards”, päivitetty helmikuussa 2015) sekä SecuRe Payn suosituksiin verkkomaksamisen turvallisuuden lisäämisestä. Puutearvioinnin piirissä oli 13 kansallista korttimaksujärjestelmää ja 3 kansainvälistä euroalueella toimivaa korttimaksujärjestelmää. Eurojärjestelmän raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Uusia arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisiä linkkejä hyväksytty eurojärjestelmän luotto-operaatioita varten

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.9.2018 eurojärjestelmän luotto-operaatioiden toteutusta varten yhden uuden suoran linkin ja kuusi uutta ketjutettua linkkiä: suoran linkin Clearstream Banking AG:stä (CBF-järjestelmästä) NBB-SSS:järjestelmään sekä ketjutetut linkit LUXCSD:stä CBF-järjestelmän kautta NBB-SSS:ään, LUXCSD:stä CBF-järjestelmän kautta OeKB CSD:hen, Clearstream Banking S.A.:sta (CBL-järjestelmästä) CBF-järjestelmän kautta NBB-SSS:ään, CBL-järjestelmästä CBF-järjestelmän kautta OeKB CSD:hen, CBF-CREATIONista CBL- ja CBF-järjestelmien kautta NBB-SSS:ään sekä CBF-CREATIONista CBL- ja CBF-järjestelmien kautta OeKB CSD:hen. EKP:n verkkosivuilla oleva luettelo hyväksytyistä linkeistä päivitetään sen jälkeen, kun uudet linkit on otettu käyttöön.

Viides raportti maksukorttipetoksista

EKP:n neuvosto tutustui 20.9.2018 viidenteen korttimaksupetoksia koskevaan raporttiin ja hyväksyi sen julkaistavaksi. Tarkastelussa olivat korttimaksupetokset vuosina 2012–2016. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto makrovakausvälineiden vastavuoroisesta soveltamisesta Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 27.7.2018 Luxemburgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/34.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles IV ohjelma)

EKP:n neuvosto antoi 16.8.2018 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/35.

EKP:n lausunto sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuskohtelun uudelleentarkastelusta

EKP:n neuvosto antoi 22.8.2018 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/36.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta

EKP:n neuvosto antoi 22.8.2018 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/37.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta

EKP:n neuvosto antoi 31.8.2018 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/38.

EKP:n lausunto kriittisistä infrastruktuureista, kyberturvallisuudesta ja katetuista joukkovelkakirjalainoista Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 31.8.2018 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/39.

EKP:n lausunto hallinnollisten tietojen siirtämisestä tilastointitarkoituksia varten Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 3.9.2018 Saksan liittovaltion talous- ja energiaministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/40.

EKP:n lausunto euromääräisiin maksuihin sovellettavista uusista pyöristyssäännöistä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 4.9.2018 Belgian työ-, talous- ja kuluttaja-asiain ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/41.

EKP:n lausunto popolari-pankkeja ja osuuspankkeja koskevan lakiuudistuksen muutoksista Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 11.9.2018 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/42.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Espanjan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 6.9.2018 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banco de Españan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/22). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Tarkastuskomitean uusi jäsen

EKP:n neuvosto nimitti 12.9.2018 Yannis Stournasin tarkastuskomitean jäseneksi Erkki Liikasen tilalle. Nimitys tuli voimaan välittömästi. Tarkastuskomitea valitsee seuraavaksi jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan.

Rahoitusvakaus

Kansallisten keskitettyjen luottorekisterien välillä raportoijalaitosten tiedonsaannin varmistamiseksi tapahtuvan tietojenvaihtoyhteistyön lopettaminen

EKP:n neuvosto kirjasi 27.7.2018 tiedoksi kansallisten keskitettyjen luottorekisterien välisessä vapaaehtoisessa tietojenvaihtoyhteistyössä mukana olevien kansallisten keskuspankkien yhteisen päätöksen, jonka mukaan huhtikuussa 2010 solmittua yhteistyösopimusta lakataan soveltamasta vuoden 2018 syyskuuhun mennessä, sillä AnaCredit-tietokannan perustamisen myötä luottotietoja on saatavilla yhdenmukaisti kaikista EU:n jäsenvaltioista.

Tilastot

Kertomus tilastotietojen luottamuksellisuudesta Euroopan keskuspankkijärjestelmässä

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.7.2018 vuosittaisen kertomuksen toimenpiteistä tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 mukaisesti. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu tiivistelmä kertomuksesta.

Muutoksia ulkomaisia tilastoja koskeviin EKP:n tilastovaatimuksiin

EKP:n neuvosto antoi 2.8.2018 suuntaviivat EKP/2018/19, joilla muutetaan ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettuja suuntaviivoja EKP/2011/23, jotta niissä otetaan huomioon rahapolitiikan ja rahoitusvakauden analyysitarpeiden lisääntyminen muun muassa globalisaation ja rahoitusalan innovaatioiden seurauksena.

Julkinen kuuleminen EKP:n rahamarkkinatilastoasetuksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto päätti 2.8.2018 esittää julkisen kannanottopyynnön luonnoksesta EKP:n asetukseksi, jolla muutetaan rahamarkkinatilastoista annettua asetusta (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48). Vastausaikaa on 10.9.2018 asti. Muutoksilla pyritään yksinkertaistamaan tilastotietojen raportointia Euroopan keskuspankkijärjestelmälle ja parantamaan euroalueen rahamarkkinatilastojen laatua.

Pankkivalvonta

Kirjaamismalleja koskevat keskeiset valvontaodotukset

EKP:n neuvosto jätti 20.8.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista kuvaus kirjaamismalleja koskevista keskeisistä valvontaodotuksista. Raportti julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla 2.8.2018.

Tarkastusopas: paikalla tehtävät tarkastukset ja sisäisen mallin tarkastukset

EKP:n neuvosto jätti 20.8.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia koskeva lopullinen opas, joka on viimeistelty siitä järjestetyn julkisen kuulemisen pohjalta. Opas sekä palauteyhteenveto julkisen kuulemisen yhteydessä saaduista kommenteista julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla 21.9.2018.

Yhteenveto pankkien kannattavuutta ja liiketoimintamalleja koskeneesta selvityksestä

EKP:n neuvosto jätti 23.8.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti pankkien kannattavuutta ja liiketoimintamalleja koskeneen selvityksen tuloksista. Raportti julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla 18.9.2018.

Julkinen kuuleminen sisäisten mallien ohjeiden riskikohtaisista luvuista

EKP:n neuvosto jätti 30.8.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen luonnoksesta EKP:n laatimien sisäisten mallien ohjeiden riskikohtaisiksi luvuiksi.

Julkinen kuuleminen toimilupahakemusten arviointioppaasta

EKP:n neuvosto jätti 6.9.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta järjestää julkinen kuuleminen luonnoksesta toimilupahakemusten arviointioppaan osaksi 2, jossa käsitellään pääoman ja toimintasuunnitelman arviointia.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle