Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Srpen–září 2018

Tržní operace

Rozhodnutí o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041

Dne 10. srpna 2018 Rada guvernérů rozhodla zrušit výjimku na minimální požadavky na úvěrovou kvalitu, což prospělo obchodovatelným dluhovým nástrojům emitovaným nebo plně zaručeným Řeckou republikou. Toto rozhodnutí bylo v souladu s příslušnými pravidly Eurosystému a zohledňuje skutečnost, že po završení programu finanční pomoci Řecku v rámci Evropského mechanismu stability dne 20. srpna 2018 již nelze Řeckou republiku považovat za členský stát eurozóny účastnící se programu Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Příslušným prováděcím právním předpisem – přijatým 10. srpna 2018 – je rozhodnutí (EU) 2018/1148 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21). K dispozici je na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Právní rámec pro vypořádání okamžitých plateb v°systému TARGET (TIPS)

Dne 3. srpna 2018 přijala Rada guvernérů obecné zásady ECB/2018/20, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) s cílem zajistit právní spolehlivost služby vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) a její koherenci se stávajícím právním rámcem TARGET2. Spuštění služby TIPS se očekává 30. listopadu 2018. Pozměňovací obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti služeb v rámci pro etické testování červeného týmu na základě zpravodajských informací o hrozbě (rámec TIBER-EU)

Rada guvernérů schválila 3. srpna 2018 obecné zásady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti služeb v rámci TIBER-EU. Obecné zásady jsou nedílnou součástí rámce TIBER-EU a stanovují požadavky a standardy pro poskytovatele zpravodajských informací o hrozbě a testování červeného týmu s cílem dodávat uznané zkoušky TIBER-EU. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva Eurosystému o rozdílovém hodnocení systémů platebních karet

Rada guvernérů schválila 6. září 2018 zveřejnění zprávy Eurosystému o rozdílovém hodnocení systémů platebních karet (CPS), srovnávající rozdíly oproti dokumentu Oversight framework for card payment schemes – standards (Rámec dozoru pro systémy platebních karet – požadavky), který byl aktualizován v únoru 2015, přičemž byla zohledněna doporučení SecuRe Pay týkající se bezpečnosti internetových plateb. Rozdílové hodnocení zahrnuje 13 vnitrostátních systémů platebních karet (CPS – card payment scheme) a 3 mezinárodní CPS provozované v eurozóně. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Schválení způsobilosti nových spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry pro úvěrové operace Eurosystému

Rada guvernérů schválila 14. září 2018 jedno nové přímé spojení (z CBF-system do NBB-SSS) a šest nových zprostředkovaných spojení (z LuxCSD přes Clearstream Banking AG (CBF)-system do NBB-SSS, z LuxCSD přes CBF-system do OeKB CSD, z Clearstream Banking S.A. (CBL) přes CBF-system do NBB-SSS, z CBL přes CBF-system do OeKB CSD, z CBF-CREATION přes CBL a CBF-system do NBB-SSS, z CBF-CREATION přes CBL a CBF-system do OeKB CSD) jako způsobilá pro úvěrové operace Eurosystému. Seznam způsobilých spojení na internetových stránkách ECB bude aktualizován po uvedení nových spojení do provozu.

Pátá zpráva o podvodech s platebními kartami

Rada guvernérů vzala 20. září 2018 na vědomí pátou zprávu o podvodech s platebními kartami za období 2012 až 2016 a schválila její zveřejnění. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k vzájemnému provádění makroobezřetnostních nástrojů v Lucembursku

Rada guvernérů přijala 27. července 2018 stanovisko CON/2018/34 na žádost lucemburského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)

Rada guvernérů přijala 16. srpna 2018 stanovisko CON/2018/35 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k přezkumu obezřetnostního zacházení s investičními podniky

Rada guvernérů přijala 22. srpna 2018 stanovisko CON/2018/36 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech

Rada guvernérů přijala 22. srpna 2018 stanovisko CON/2018/37 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o některých poplatcích za přeshraniční platby v Unii a poplatcích za konverzi měny

Rada guvernérů přijala 31. srpna 2018 stanovisko CON/2018/38 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB ke kritické infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti a krytým dluhopisům na Slovensku

Rada guvernérů přijala 31. srpna 2018 stanovisko CON/2018/39 na žádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Stanovisko ECB k předávání administrativních údajů pro statistické účely v Německu

Rada guvernérů přijala 3. září 2018 stanovisko CON/2018/40 na žádost německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Stanovisko ECB k novým pravidlům pro zaokrouhlování plateb v eurech v Belgii

Rada guvernérů přijala 4. září 2018 stanovisko CON/2018/41 na žádost belgického ministra pro zaměstnanost, hospodářství a spotřebitele.

Stanovisko ECB k úpravě reformy družstevních bank a záložen v Itálii

Rada guvernérů přijala 11. září 2018 stanovisko CON/2018/42 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España

Rada guvernérů přijala 6. září 2018 doporučení ECB/2018/22 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Jmenování nového člena Výboru pro audit

Dne 12. září 2018 jmenovala Rada guvernérů Yannise Stournarase členem Výboru pro audit, který tak s okamžitou platností nahradil Erkkiho Liikanena. Výbor pro audit poté zvolí svého předsedu.

Finanční stabilita

Ukončení memoranda o porozumění o výměně informací mezi národními centrálními registry úvěrů pro účely jejich předávání vykazujícím institucím

Dne 27. července 2018 vzala Rada guvernérů na vědomí vzájemné rozhodnutí národních centrálních bank účastnících se memoranda o porozumění z dubna 2010 o dvoustranné dobrovolné výměně údajů mezi centrálními registry úvěrů v EU o tom, že toto memorandum bude nejpozději v září 2018 ukončeno vzhledem k blížícímu se zřízení souboru údajů AnaCredit, který bude poskytovat informace harmonizovaným způsobem ve všech členských státech.

Statistika

Zpráva o statistické důvěrnosti v Evropském systému centrálních bank

Rada schválila 27. července 2018 výroční zprávu o důvěrnosti týkající se opatření přijatých k zabezpečení důvěrnosti statistických informací v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2533/98. Shrnutí zprávy je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna obecných zásad ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky

Rada guvernérů přijala 2. srpna 2018 obecné zásady ECB/2018/19, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky. Tyto změny odrážejí rostoucí analytickou potřebu v oblasti měnové politiky a finanční stability, která vyplývá mimo jiné z důsledků globalizace a finanční inovace.

Veřejná konzultace o návrhu nařízení ECB, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48)

Rada guvernérů 2. srpna 2018 rozhodla, že bude zahájena veřejná konzultace o návrhu nařízení ECB, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48), a požádala o zpětnou vazbu do 10. září 2018. Pozměňující nařízení má za cíl zjednodušení statistického výkaznictví a zlepšení kvality statistiky peněžních trhů s eurem vykazované Evropskému systému centrálních bank (ESCB).

Bankovní dohled

Hlavní zásady očekávání v oblasti dohledu týkajících se účetních modelů

Rada guvernérů nevznesla 20. srpna 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit prezentaci hlavních zásad očekávání v oblasti dohledu týkajících se účetních modelů. Prezentace byla zveřejněna na internetových stránkách ECB o bankovním dohledu 2. srpna 2018.

Pokyny k provádění kontrol na místě a posuzování interních modelů

Rada guvernérů nevznesla 20. srpna 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit pokyny k provádění kontrol na místě a posuzování interních modelů. Stalo se tak poté, co proběhla veřejná konzultace a byla na ni zveřejněna odpověď. Pokyny byly zveřejněny na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu 21. září 2018.

Zveřejnění celkového přehledu tematického přezkumu ziskovosti a obchodních modelů

Rada guvernérů nevznesla 23. srpna 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu o výsledcích tematického přezkumu ziskovosti a obchodních modelů. Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu 18. září 2018.

Veřejná konzultace o kapitolách zabývajících se jednotlivými druhy rizika obsažených v návrhu obecných pokynů ECB k interním modelům

Rada guvernérů nevznesla 30. srpna 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o kapitolách zabývajících se jednotlivými druhy rizika obsažených v návrhu obecných pokynů ECB k interním modelům.

Veřejná konzultace k návrhu obecných pokynů ECB pro hodnocení žádostí o licenci

Rada guvernérů nevznesla 6. září 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o obecných pokynech ECB pro hodnocení žádostí o licenci – část 2: hodnocení základního kapitálu a provozního programu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média