Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August-septembrie 2018

Operațiuni de piață

Decizia privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041

La data de 10 august 2018, Consiliul guvernatorilor a decis revocarea derogării referitoare la cerințele minime privind calitatea creditului, de care au beneficiat instrumentele de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă. Decizia a fost adoptată în conformitate cu normele relevante ale Eurosistemului, ținând seama de faptul că, în urma încheierii, la 20 august 2018, a programului de asistență financiară pentru Grecia al Mecanismului european de stabilitate, Republica Elenă nu mai putea fi considerată stat membru al zonei euro care face obiectul unui program al Uniunii Europene/Fondului Monetar Internațional. Actul juridic de implementare relevant, adoptat la 10 august 2018, este Decizia (UE) 2018/1148 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21), disponibilă pe website-ul BCE.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Cadrul juridic al Serviciului de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (TARGET instant payment settlement – TIPS)

La data de 3 august 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2018/20 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2), pentru a asigura soliditatea juridică a Serviciului de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (TARGET instant payment settlement – TIPS) și consecvența acestuia cu cadrul juridic privind TARGET2 existent. Lansarea serviciului TIPS este preconizată pentru data de 30 noiembrie 2018. Orientarea de modificare este disponibilă pe website-ul BCE.

Orientările privind achizițiile de servicii aferente Cadrului pentru atacurile etice bazate pe informații operative privind amenințările (Cadrul TIBER-EU)

La data de 3 august 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat Orientările privind achizițiile de servicii aferente Cadrului TIBER-EU. Orientările fac parte integrantă din Cadrul TIBER-EU și definesc cerințele și standardele pe care furnizorii de teste pentru atacurile etice bazate pe informații operative privind amenințările trebuie să le respecte pentru a pune la dispoziție teste TIBER-EU recunoscute. Orientările sunt disponibile pe website-ul BCE.

Raportul Eurosistemului privind evaluarea schemelor de plăți prin card din perspectiva noilor cerințe introduse

La data de 6 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea raportului Eurosistemului privind evaluarea schemelor de plăți prin card din perspectiva noilor cerințe introduse, în raport cu „Cadrul de monitorizare a schemelor de plăți prin card – standarde”, care a fost actualizat în luna februarie 2015 și ține seama de recomandările SecuRe Pay privind securitatea plăților online. Evaluarea din perspectiva noilor cerințe introduse a vizat 13 scheme naționale de plăți prin card și 3 scheme internaționale de plăți prin card care operează în zona euro. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Eligibilitatea în vederea utilizării în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului a noilor conexiuni între sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

La data de 14 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat o conexiune directă nouă (de la CBF-system la NBB-SSS) și șase conexiuni prin intermediar noi (de la LuxCSD via Clearstream Banking AG (CBF)-system la NBB-SSS, de la LuxCSD via CBF-system la OeKB CSD, de la Clearstream Banking S.A. (CBL) via CBF-system la NBB-SSS, de la CBL via CBF-system la OeKB CSD, de la CBF-CREATION via CBL via CBF-system la NBB-SSS, de la CBF-CREATION via CBL via CBF-system la OeKB CSD) ca fiind eligibile în vederea utilizării în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista conexiunilor eligibile disponibilă pe website-ul BCE va fi actualizată de îndată ce noile conexiuni vor deveni operaționale.

Cel de-al cincilea raport privind fraudele cu carduri

La data de 20 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a luat notă de cel de-al cincilea raport privind fraudele cu carduri, care acoperă perioada 2012-2016, și a autorizat publicarea acestuia. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la implementarea reciprocă a instrumentelor macroprudențiale în Luxemburg

La data de 27 iulie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/34, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Luxemburg.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles IV”)

La data de 16 august 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/35, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții

La data de 22 august 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/36, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE și cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate

La data de 22 august 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/37, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

La data de 31 august 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/38, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la infrastructurile critice, securitatea cibernetică și obligațiunile garantate în Slovacia

La data de 31 august 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/39, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Slovacă.

Avizul BCE cu privire la transmiterea de date administrative in scopuri statistice în Germania

La data de 3 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/40, la solicitarea Ministerului Federal al Afacerilor Economice și Energiei din Germania.

Avizul BCE cu privire la noi reguli de rotunjire pentru plățile în euro în Belgia

La data de 4 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/41, la solicitarea ministrului ocupării forței de muncă, economiei și consumatorilor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la modificările aduse reformei băncilor populare (banche popolari) și a cooperativelor de credit în Italia

La data de 11 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/42, la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice și Finanțelor din Italia.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España

La data de 6 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2018/22 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Nou membru al Comitetului de audit

La data de 12 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor l-a numit în funcția de membru al Comitetului de audit pe Yannis Stournaras, care îi va succeda lui Erkki Liikanen cu efect imediat. Comitetul de audit își va alege ulterior președintele.

Stabilitate financiară

Încetarea aplicării Memorandumului de înțelegere privind schimbul de informații între registrele centrale naționale de credit în scopul transmiterii informațiilor respective către instituțiile raportoare

La data de 27 iulie 2018, Consiliul guvernatorilor a luat notă de decizia reciprocă a băncilor centrale naționale participante la memorandumul de înțelegere, încheiat în luna aprilie 2010, privind schimbul de date bilateral voluntar între registrele centrale de credit din UE de a înceta aplicarea acestui memorandum în luna septembrie 2018, dată fiind introducerea iminentă a AnaCredit, un set de date care va furniza informațiile într-un mod armonizat la nivelul tuturor statelor membre.

Statistică

Raportul privind confidențialitatea informațiilor statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale

La data de 27 iulie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul anual privind măsurile adoptate pentru protejarea confidențialității informațiilor statistice în concordanță cu Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului. O sinteză a raportului este disponibilă pe website-ul BCE.

Modificări aduse Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe

La data de 2 august 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2018/19 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe. Modificările reflectă nevoile analitice tot mai mari în domeniul politicii monetare și al stabilității financiare, generate, printre altele, de consecințele globalizării și de inovarea financiară.

Consultarea publică referitoare la proiectul de regulament al BCE de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2014/48)

La data de 2 august 2018, Consiliul guvernatorilor a decis lansarea unei consultări publice privind proiectul de regulament al BCE de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2014/48), solicitând reacții până la data de 10 septembrie 2018. Regulamentul de modificare vizează simplificarea schemei de raportare și îmbunătățirea calității statisticilor privind piața monetară în euro raportate Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

Supraveghere bancară

Principiile fundamentale ale așteptărilor în materie de supraveghere privind modelele de evidență contabilă

La data de 20 august 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica o prezentare a principiilor fundamentale ale așteptărilor în materie de supraveghere privind modelele de evidență contabilă. Prezentarea a fost publicată pe website−ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 2 august 2018.

Ghidul privind inspecțiile la fața locului și investigațiile referitoare la modelele interne

La data de 20 august 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica Ghidul privind inspecțiile la fața locului și investigațiile referitoare la modelele interne în urma consultării publice și a sintezei reacțiilor primite. Ghidul a fost publicat pe website−ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 21 septembrie 2018.

Publicarea unei prezentări generale a analizei tematice privind profitabilitatea și modelele de afaceri

La data de 23 august 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica un raport referitor la rezultatul analizei tematice privind profitabilitatea și modelele de afaceri. Raportul a fost publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 18 septembrie 2018.

Consultarea publică referitoare la capitolele dedicate în mod specific tipurilor de risc din proiectul de ghid al BCE privind modelele interne

La data de 30 august 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la capitolele dedicate în mod specific tipurilor de risc din proiectul de ghid al BCE privind modelele interne.

Consultarea publică referitoare la proiectul de ghid privind evaluările cererilor de autorizare

La data de 6 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la Ghidul privind evaluările cererilor de autorizare – Partea 2: Evaluarea capitalului și a programului de operațiuni.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media