SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August-september 2018

Markedsoperationer

Afgørelse om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)

Den 10. august 2018 besluttede Styrelsesrådet at ophæve undtagelsen for mindstekravene til kreditkvalitet, som omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller garanteret af Den Hellenske Republik havde været omfattet af. Denne afgørelse er i overensstemmelse med gældende regler inden for Eurosystemet og tager højde for, at Den Hellenske Republik – efter at den europæiske stabilitetsmekanisme ESM's finansielle støtteprogram for Grækenland ophørte 20. august 2018 – ikke længere kan betragtes som et land i euroområdet, som er omfattet af et program fra EU/Den Internationale Valutafond. Den relevante gennemførelsesretsakt – der blev vedtaget 10. august 2018 – er afgørelse (EU) 2018/1148 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), som findes på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

De retlige rammer for TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

Den 3. august 2018 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2018/20 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) med henblik på at sikre det juridiske fundament for Targets tjeneste til straksafvikling af betalinger, TARGET instant payment settlement (TIPS), og dens sammenhæng med de eksisterende retlige rammer for Target2. TIPS forventes at blive sat i drift 30. november 2018. Retningslinjen er offentliggjort på ECB's websted.

Retningslinjer for indkøb af tjenester til etiske red teams baseret på trusselsefterretninger (TIBER-EU-rammen)

Den 3. august 2018 godkendte Styrelsesrådet retningslinjerne for indkøb af tjenester inden for TIBER-EU-rammen. Retningslinjerne er en integrerende del af TIBER-EU-rammen og opstiller krav til og standarder for, hvordan leverandører af test af red teams baseret på trusselsefterretninger skal levere anerkendte TIBER-EU-test. Retningslinjerne er offentliggjort på ECB's websted.

Eurosystemets rapport om gap-analysen af kortbetalingssystemer

Den 6. september 2018 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af Eurosystemets rapport om analysen af mangler i kortbetalingssystemer (gap-analyse) i forhold til ”Oversight framework for card payment schemes standards”, i den ajourførte udgave fra februar 2015, idet der tages højde for SecuRe Pays anbefalinger vedrørende sikkerhed i forbindelse med internetbetalinger. 13 nationale kortbetalingssystemer og tre internationale kortbetalingssystemer, der driver virksomhed i euroområdet, indgik i vurderingen. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Godkendelse af nye link mellem værdipapirafviklingssystemer i Eurosystemets kreditoperationer

Den 14. september 2018 godkendte Styrelsesrådet et nyt direkte link (fra CBF-systemet til NBB-SSS) og seks nye indirekte link (fra LuxCSD via Clearstream Banking AG (CBF)-systemet til NBB-SSS, fra LuxCSD via CBF-systemet til OeKB CSD, fra Clearstream Banking S.A. (CBL) via CBF-systemet til NBB-SSS, fra CBL via CBF-systemet til OeKB CSD, fra CBF-CREATION via CBL via CBF-systemet til NBB-SSS, fra CBF-CREATION via CBL via CBF-systemet til OeKB CSD) til anvendelse i Eurosystemets kreditoperationer. Listen over godkendte link, der findes på ECB's websted, ajourføres, når de nye link tages i brug.

Femte rapport om kortsvindel

Den 20. september 2018 tog Styrelsesrådet "Fifth report on card fraud", som dækker årene 2012-16, til efterretning og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om gensidig gennemførelse af makroprudentielle værktøjer i Luxembourg

Den 27. juli 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/34 på anmodning af det luxembourgske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet)

Den 16. august 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/35 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om revision af den tilsynsmæssige behandling af investeringsselskaber

Den 22. august 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/36 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/*EU og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Den 22. august 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/37 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

Den 31. august 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/38 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om kritiske infrastrukturer, cybersikkerhed og dækkede obligationer i Slovakiet

Den 31. august 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/39 på anmodning af Den Slovakiske Republiks finansministerium.

ECB's udtalelse om overførsel af administrative data til statistiske formål i Tyskland

Den 3. september 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/40 på anmodning af det tyske forbundsministerium for økonomiske anliggender og energi.

ECB’s udtalelse om nye afrundingsregler for betalinger foretaget i euro i Belgien

Den 4. september 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/41 på anmodning af den belgiske beskæftigelses-, økonomi- og forbrugerminister.

ECB's udtalelse om ændringer til reformen af popolaribanker og andelsbanker i Italien

Den 11. september 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/42 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España

Den 6. september 2018 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2018/22 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España (ECB/2018/22). Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Nyt medlem af Revisionsudvalget

Den 12. september 2018 udpegede Styrelsesrådet Yannis Stournaras som medlem af Revisionsudvalget som afløser for Erkki Liikanen med øjeblikkelig virkning. Revisionsudvalget vælger efterfølgende sin formand.

Finansiel stabilitet

Ophævelse af aftalememorandummet om udveksling af data mellem nationale centrale kreditregistre med henblik på videregivelse til de rapporterende institutter.

Den 27. juli 2018 tog Styrelsesrådet den gensidige beslutning til efterretning, som de nationale centralbanker, der havde underskrevet aftalememorandummet af april 2010 om en bilateral, frivillig udveksling af data mellem centrale kreditregistre i EU, havde truffet, nemlig at det ville blive ophævet pr. september 2018, på baggrund af den forestående oprettelse af AnaCredit, et datasæt, som vil sikre en harmoniseret tilvejebringelse af informationerne i alle medlemsstater.

Statistik

Rapporten om fortroligheden af statistiske data i Det Europæiske System af Centralbanker

Den 27. juli 2018 godkendte Styrelsesrådet den årlige fortrolighedsrapport om de foranstaltninger, der var vedtaget for at sikre fortroligheden af statistisk information i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2533/98. Et sammendrag af rapporten findes på ECB's websted.

Ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker

Den 2. august 2018 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2018/19 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker. Ændringerne afspejler stigende analytiske behov på det pengepolitiske område og inden for finansiel stabilitet, som bl.a. er opstået som konsekvenser af globaliseringen og den finansielle innovation.

Offentlig høring om ECB's udkast til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2014/48)

Den 2. august 2018 besluttede Styrelsesrådet at iværksætte en offentlig høring om udkastet til ECB’s forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2014/48) med tilbagemelding senest 10. september 2018. Den ændrede forordning skal forenkle rapporteringsordningen og forbedre kvaliteten af den pengemarkedsstatistik for euroområdet, som indberettes til Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

Banktilsyn

Grundprincipperne for de tilsynsmæssige forventninger med hensyn til bogføringsmodeller

Den 20. august 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre præsentationen af hovedprincipperne for de tilsynsmæssige forventninger med hensyn til bogføringsmodeller, Præsentationen blev offentliggjort på ECB Banktilsyns websted 2. august 2018.

Vejledning i inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller

Den 20. august 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre vejledningen i inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller, der havde været i offentlig høring, hvorefter der var lavet en redegørelse for resultatet. Vejledningen blev offentliggjort på ECB Banktilsyns websted 21. september 2018.

Offentliggørelse af en generel oversigt over den tematiske gennemgang af rentabilitets- og forretningsmodeller.

Den 23. august 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en rapport om resultatet af den tematiske gennemgang af rentabilitets- og forretningsmodeller. Rapporten blev offentliggjort på ECB Banktilsyns websted 18. september 2018.

Offentlig høring om kapitlerne om specifikke risikotyper i ECB's vejledning om interne modeller

Den 30. august 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om kapitlerne om specifikke risikotyper i udkastet til ECB's vejledning om interne modeller.

Offentlig høring om udkast til vejledning i vurderinger af licensansøgninger

Den 6. september 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring vedrørende vejledningen i vurderinger af licensansøgninger – 2. del: Vurdering af kapital og driftsplan.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt