Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut
(utöver räntebeslut)

augusti – september 2018

Marknadsoperationer

Beslut om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041

Den 10 augusti 2018 beslutade ECB-rådet att upphäva det undantag av minimikrav för kreditkvalitet som omfattat omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland. Detta beslut var i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Eurosystemet och beaktar att Republiken Grekland inte längre skulle anses vara en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett EU/IMF-program efter det att Europeiska stabilitetsmekanismens finansiella stödprogram för Grekland avslutats den 20 augusti 2018. Det berörda genomförandebeslutet – vilket antogs den 10 augusti 2018 – är beslut (EU) 2018/1148 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21). Beslutet har publicerats på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Rättsligt ramverk för TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

Den 3 augusti 2018 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2018/20 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) i syfte att säkerställa juridisk hållbarhet för direktbetalningstjänsten TIPS och dess enhetlighet med den befintliga rättsliga ramen för TARGET2. Denna tjänst för ögonblicksbetalningar väntas vara aktiv från och med den 30 november 2018. Ändringsriktlinjen är tillgänglig på ECB:s webbplats.

Riktlinjer för tjänsteupphandling för Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (TIBER-EU) Framework

Den 3 augusti 2018 godkände ECB-rådet riktlinjerna för tjänsteupphandling av TIBER-EU Framework. Riktlinjerna är en integrerad del av TIBER-EU Framework och fastställer krav och standarder för leverantörer av tjänster för test av hotbilder och leverantörer av granskningsgrupper för godkända TIBER-EU tester. Riktlinjerna finns på ECB:s webbplats.

Eurosystem report on the gap assessment of card payment schemes (CPSs)

Den 6 september 2018 godkände ECB-rådet publicering av ovanstående rapport om bedömning av brister i kortbetalningssystem mot ”Oversight framework for card payment schemes standards” som uppdaterades i februari 2015. SecuRe Pay rekommendationer om säkra internetbetalningar har beaktats. Denna bedömning av brister omfattar 13 nationella och 3 internationella kortbetalningssystem aktiva i euroområdet. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Godkännande av nya länkar mellan system för värdepappersavveckling för användning i Eurosystemets kredittransaktioner.

Den 14 september 2018 godkände ECB-rådet en ny direktlänk (från CBF-system till NBB-SSS) och sex nya relälänkar (från LuxCSD via Clearstream Banking AG (CBF)-system till NBB-SSS, från LuxCSD via CBF-system till OeKB CSD, från Clearstream Banking S.A. (CBL) via CBF-system till NBB-SSS, från CBL via CBF-system till OeKB CSD, från CBF-CREATION via CBL via CBF-system till NBB-SSS, från CBF-CREATION via CBL via CBF-system till OeKB CSD) vid användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Listan över godkända länkar på ECB:s webbplats uppdateras när de nya länkarna tas i bruk.

Femte rapporten om kortbedrägerier

Den 20 september 2018 tog ECB-rådet del av den femte rapporten om kortbedrägerier. Rapporten behandlar perioden från 2012 till 2016 och får publiceras. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om genomförandet av makrotillsynsverktyg baserat på ömsesidighet i Luxemburg

Den 27 juli 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/34 på begäran av Luxemburgs finansministerium.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Perikles IV-programmet)

Den 16 augusti 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/35 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om översynen av tillsynen av värdepappersföretag

Den 22 augusti 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/36 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU; och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer

Den 22 augusti 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/37 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

Den 31 augusti 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/38 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om kritisk infrastruktur, IT-säkerhet och säkerställda obligationer i Slovakien

Den 31 augusti 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/39 på begäran av finansministeriet i republiken Slovakien.

ECB:s yttrande om överföring av administrativa uppgifter för statistiska ändamål i Tyskland

Den 3 september 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/40 på begäran av det tyska ekonomi- och energiministeriet.

ECB:s yttrande om nya avrundningsregler för eurodenominerade betalningar i Belgien

Den 4 september 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/41 på begäran av den belgiska ministern för sysselsättning, ekonomi- och konsumentfrågor.

ECB:s yttrande om ändringar i reformen av s.k. popolari banker och kooperativa banker i Italien

Den 11 september 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/42 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España

Den 6 september 2018 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2018/22 till EU-rådet om externa revisorer för Banco de España. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Ny ledamot i revisionskommittén

Den 12 september 2018 utnämnde ECB-rådet Yannis Stournaras till ledamot i revisionskommittén. Han efterträder omgående Erkki Liikanen. Revisionskommittén kommer därefter att utse en ordförande.

Finansiell stabilitet

Upphörande av samförståndsavtalet om informationsutbyte mellan nationella kreditregister i syfte att vidarebefordra denna information till rapporterande institut.

Den 27 juli 2018 tog ECB-rådet del av det gemensamma beslutet att avsluta det samförståndsavtal som upprättades i april 2010 avseende frivilligt bilateralt utbyte av data mellan kreditupplysningsföretag i EU. Samförståndsavtalet avslutas i september 2018 mot bakgrund av det nära förstående upprättandet AnaCredit, ett dataset som på ett harmoniserat vis kommer att tillhandahålla information i samtliga medlemsstater.

Statistik

Statistikrapport om insynsskydd i Europeiska centralbankssystemet

Den 27 juli 2018 godkände ECB-rådet den årliga publiceringen av en rapport om de åtgärder som har vidtagits för att skydda konfidentialitet i statistikinformation i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2533/98. En sammanfattning av rapporten finns på ECB:s webbplats.

Ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter inom området extern statistik

Den 2 augusti 2018 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2018/19 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik. Ändringarna återspeglar ökande analysbehov inom områden penningpolitik och finansiell stabilitet som följd av globalisering och finansiella innovationer.

Offentligt samråd om utkastet till ECB:s förordning om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48)

Den 2 augusti 2018 beslutade ECB-rådet att inleda ett offentligt samråd om utkastet till ECB:s förordning om ändring av förordning EG nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48). Synpunkter ska lämnas före den 10 september 2018. Den ändrade förordningen har till syfte att förenkla rapporteringen av och förbättra kvaliteten på den statistik över europenningmarknaden som inrapporteras till Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Banktillsyn

De viktigaste principerna för tillsynsförväntningar om bokningsmodeller

Den 20 augusti 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera de viktigaste principerna för tillsynsförväntningar om bokningsmodeller. Presentationen publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn den 2 augusti 2018.

Vägledning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller

Den 20 augusti hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera vägledningen för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller. Detta görs efter ett offentligt samråd och ett feedbackdokument. Vägledningen publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn den 21 september 2018.

Detaljerad översikt över den tematiska granskningen av lönsamhet och affärsmodeller

Den 23 augusti 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en rapport om den tematiska granskningen av lönsamhet och affärsmodeller. Rapporten publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn den 18 september 2018.

Offentligt samråd om utkastet till ECB:s vägledning för interna modeller avseende specifika risktyper

Den 30 augusti 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om utkastet till ECB:s vägledning för interna modeller avseende specifika risktyper.

Offentligt samråd om utkast till vägledning vid bedömningar av tillståndsansökningar

Den 6 september 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om Utkastet till vägledning för bedömning av tillståndsansökningar – Del 2 Bedömning av kapital och verksamhetsplan

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media