Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August – september 2018

Operácie na trhu

Rozhodnutie o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041

Dňa 10. augusta 2018 Rada guvernérov rozhodla o zrušení výnimky z uplatňovania minimálnych požiadaviek na úverovú kvalitu, ktorá sa vzťahovala na obchodovateľné dlhové nástroje vydané alebo v plnom rozsahu zaručené Helénskou republikou. Toto rozhodnutie bolo v súlade s príslušnými pravidlami Eurosystému a bolo prijaté so zreteľom na to, že v nadväznosti na zavŕšenie programu finančnej pomoci Grécku v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu 20. augusta 2018 už Helénsku republiku nemožno považovať za členský štát eurozóny, ktorý sa zúčastňuje na programe Európskej únie/Medzinárodného menového fondu. Príslušný vykonávajúci právny predpis, rozhodnutie (EÚ) 2018/1148 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041 (ECB/2018/21), prijaté 10. augusta 2018, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Právny rámec služby okamžitého vyrovnania platieb v systéme TARGET

Dňa 3. augusta 2018 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2018/20, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2), s cieľom zabezpečiť právnu spoľahlivosť služby okamžitého vyrovnania platieb v systéme TARGET (TARGET instant payment settlement – TIPS) a jej súlad s platným právnym rámcom TARGET2. Služba TIPS by mala byť uvedená do prevádzky 30. novembra 2018. Pozmeňujúce usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rámec pre etické testovanie metódou „red teaming“ na základe informácií o hrozbách – usmernenia týkajúce sa obstarávania služieb

Dňa 3. augusta 2018 Rada guvernérov schválila usmernenia týkajúce sa obstarávania služieb v rámci etického testovania metódou „red teaming“ na základe informácií o hrozbách (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming – TIBER-EU). Usmernenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rámca TIBER-EU, stanovujú požiadavky a štandardy vykonávania uznávaných testov TIBER-EU zo strany poskytovateľov informácií o hrozbách a služieb testovania metódou „red teaming“. Usmernenia sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa Eurosystému o hodnotení systémov kartových platieb na základe aktualizovaných požiadaviek

Dňa 6. septembra 2018 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy Eurosystému o hodnotení systémov kartových platieb (card payment schemes – CPS) podľa aktualizovaných požiadaviek príručky hodnotenia CPS na základe štandardov dohľadu (Guide for the assessment of card payment schemes against the oversight standards), ktorá bola aktualizovaná vo februári 2015 a ktorá zohľadňuje odporúčania fóra SecuRe Pay týkajúce sa bezpečnosti internetových platieb. Hodnoteniu bolo podrobených 13 vnútroštátnych systémov CPS a tri medzinárodné systémy CPS pôsobiace v eurozóne. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Akceptovateľnosť nových prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 14. septembra 2018 Rada guvernérov schválila nové priame prepojenie (medzi CBF-system a NBB-SSS) a šesť nových nepriamych prepojení (medzi LuxCSD a NBB-SSS cez Clearstream Banking AG (CBF)-system, medzi LuxCSD a OeKB CSD cez CBF-system, medzi Clearstream Banking S.A. (CBL) a NBB-SSS cez CBF-system, medzi CBL a OeKB CSD cez CBF-system, medzi CBF-CREATION a NBB-SSS cez CBL a CBF-system, medzi CBF-CREATION a OeKB CSD cez CBL a CBF-system) ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Zoznam akceptovateľných prepojení, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke ECB, sa bude aktualizovať po uvedení týchto nových prepojení do prevádzky.

Piata správa o podvodoch pri používaní platobných kariet

Dňa 20. septembra 2018 Rada guvernérov vzala na vedomie piatu správu o podvodoch pri používaní platobných kariet za obdobie od roku 2012 do roku 2016 a schválila jej zverejnenie. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k recipročnému uplatňovaniu makroprudenciálnych nástrojov v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/34 dňa 27. júla 2018 na žiadosť luxemburského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles IV“)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/35 dňa 16. augusta 2018 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k preskúmaniu prudenciálneho zaobchádzania s investičnými spoločnosťami

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/36 dňa 22. augusta 2018 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ, a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/37 dňa 22. augusta 2018 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/38 dňa 31. augusta 2018 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB ku kritickej infraštruktúre, kybernetickej bezpečnosti a krytým dlhopisom na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/39 dňa 31. augusta 2018 na žiadosť ministerstva financií Slovenskej republiky.

Stanovisko ECB k prenosu administratívnych údajov na štatistické účely v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/40 dňa 3. septembra 2018 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky.

Stanovisko ECB k novým pravidlám o zaokrúhľovaní platieb v eurách v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/41 dňa 4. septembra 2018 na žiadosť belgického ministra pre zamestnanosť, hospodárstvo a spotrebiteľov.

Stanovisko ECB k úprave reformy družstevných bánk (banche popolari) a družstevných bankových skupín v Taliansku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/42 dňa 11. septembra 2018 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España

Dňa 6. septembra 2018 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2018/22 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banco de España. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Nový člen Výboru pre audit

Dňa 12. septembra 2018 Rada guvernérov vymenovala za člena Výboru pre audit Yannisa Stournarasa, ktorý s okamžitou platnosťou vo funkcii nahradil Erkkiho Liikanena. Výbor pre audit následne zvolí svojho predsedu.

Finančná stabilita

Zrušenie memoranda o porozumení týkajúceho sa výmeny informácií medzi národnými centrálnymi úverovými registrami na účely ich postupovania vykazujúcim inštitúciám

Dňa 27. júla 2018 Rada guvernérov vzala na vedomie vzájomné rozhodnutie národných centrálnych bánk, ktoré sú signatármi memoranda o porozumení z apríla 2010 o dvojstrannej dobrovoľnej výmene údajov medzi centrálnymi úverovými registrami v EÚ, toto memorandum do septembra 2018 zrušiť, a to vzhľadom na nadchádzajúce zriadenie databázy AnaCredit, ktorá bude poskytovať informácie harmonizovaným spôsobom vo všetkých členských štátoch.

Štatistika

Správa o dôvernosti štatistických údajov v Európskom systéme centrálnych bánk

Dňa 27. júla 2018 Rada guvernérov schválila výročnú správu o dôvernosti, ktorá sa týka opatrení prijatých na zabezpečenie dôvernosti štatistických informácií v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2533/98. Zhrnutie správy je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena usmernenia ECB/2011/23 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky

Dňa 2. augusta 2018 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2018/19, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky. Zmeny zohľadňujú čoraz väčšie analytické potreby v oblasti menovej politiky a finančnej stability, okrem iného v dôsledku globalizácie a finančných inovácií.

Verejná konzultácia o návrhu nariadenia ECB, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48)

Dňa 2. augusta 2018 Rada guvernérov rozhodla o otvorení verejnej konzultácie o návrhu nariadenia ECB, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48), v rámci ktorej je možné predkladať pripomienky do 10. septembra 2018. Pozmeňujúce nariadenie má za cieľ zjednodušiť systém vykazovania a zlepšiť kvalitu štatistických údajov o eurovom peňažnom trhu vykazovaných Európskemu systému centrálnych bánk.

Bankový dohľad

Hlavné zásady očakávaní dohľadu týkajúcich sa účtovných modelov

Dňa 20. augusta 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť prezentáciu hlavných zásad očakávaní dohľadu týkajúcich sa účtovných modelov. Správa bola 2. augusta 2018 zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov

Dňa 20. augusta 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov v nadväznosti na verejnú konzultáciu a zverejnenie súhrnu odpovedí na prijaté pripomienky. Všeobecné zásady boli 21. septembra 2018 zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Zverejnenie súhrnného prehľadu výsledkov tematického hodnotenia ziskovosti a obchodných modelov

Dňa 23. augusta 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu o výsledkoch tematického hodnotenia ziskovosti a obchodných modelov. Správa bola 18. septembra 2018 zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Verejná konzultácia o kapitolách návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných modelov, ktoré sa zaoberajú druhmi rizík

Dňa 30. augusta 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o kapitolách návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných modelov, ktoré sa zaoberajú druhmi rizík.

Verejná konzultácia o návrhu všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie

Dňa 6. septembra 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o druhej časti všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie, ktorá sa týka hodnotenia kapitálu a plánu činnosti.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá