Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

Rinkos operacijos

Sprendimas dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinimo

2018 m. rugpjūčio 10 d. Valdančioji taryba nusprendė atšaukti leidimą netaikyti minimalaus kredito reitingo reikalavimo Graikijos Vyriausybės išleistoms arba garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms. Sprendimas priimtas laikantis atitinkamų Eurosistemos taisyklių. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. pasibaigus Graikijai taikytai Europos stabilumo mechanizmo finansinės paramos programai, Graikijos Respublika nebegali būti laikoma euro zonos valstybe nare, dalyvaujančia Europos Sąjungos ir Tarptautinio valiutos fondo ekonominio koregavimo programoje. Atitinkamas įgyvendinimo teisės aktas – 2018 m. rugpjūčio 10 d. priimtas Sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  ir Sprendimo (ES) 2016/1041 (ECB/2018/21) panaikinimo. Jis paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET momentinių mokėjimų paslaugos (angl. TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) teisinė bazė

Siekdama užtikrinti TARGET momentinių mokėjimų paslaugos teisinį pagrįstumą ir kad jos teisinė bazė derėtų su dabartine TARGET2 teisine baze, 2018 m. rugpjūčio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2018/20, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2). Numatoma, kad TIPS paslauga bus galima naudotis nuo 2018 m. lapkričio 30 d. Ankstesnes gaires iš dalies keičiančios gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Grėsmių tyrimo taikant etiško grėsmių imitavimo metodus sistemos (angl. Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming, TIBER-EU) paslaugų viešųjų pirkimų gairės

2018 m. rugpjūčio 3 d. Valdančioji taryba patvirtino Grėsmių tyrimo taikant etiško grėsmių imitavimo metodus sistemos paslaugų viešųjų pirkimų gaires. Gairės yra sudėtinė TIBER-EU sistemos dalis. Jose nustatyti reikalavimai ir standartai, kurių turi laikytis grėsmių tyrimo taikant etiško grėsmių imitavimo metodus paslaugų teikėjai, kad jų atlikti tyrimai būtų pripažinti. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos ataskaita apie mokėjimo kortelių schemų trūkumų vertinimą

2018 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba leido skelbti Eurosistemos ataskaitą apie mokėjimo kortelių schemų trūkumų, palyginti su 2015 m. vasario mėn. atnaujinta Mokėjimo kortelių schemų standartų priežiūros sistema ir atsižvelgiant į Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumo (SecuRe Pay) rekomendacijas dėl mokėjimų internetu saugumo, vertinimą. Vertinant trūkumus vertintos 13 nacionalinių ir 3 tarptautinės (naudojamos euro zonoje) mokėjimo kortelių schemos. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Naujų Eurosistemos kredito operacijoms vykdyti naudojamų jungčių tarp vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų tinkamumas

2018 m. rugsėjo 14 d. Valdančioji taryba patvirtino šias naujas jungtis kaip tinkamas naudoti Eurosistemos kredito operacijoms: tiesioginę jungtį iš CBF-system į NBB-SSS ir šešias daugiašales jungtis: iš LuxCSD per Clearstream Banking AG (CBF)-system į NBB-SSS, iš LuxCSD per CBF-system į OeKB CSD, iš Clearstream Banking S.A. (CBL) per CBF-system į NBB-SSS, iš CBL per CBF-system į OeKB CSD, iš CBF-CREATION per CBL per CBF-system į NBB-SSS, iš CBF-CREATION per CBL per CBF-system į OeKB CSD. ECB interneto svetainėje paskelbtas tinkamų jungčių sąrašas bus atnaujintas naujosioms jungtims pradėjus veikti.

Penktoji ataskaita apie sukčiavimą naudojant korteles

2018 m. rugsėjo 20 d. Valdančioji taryba susipažino su penktąja ataskaita apie sukčiavimą naudojant korteles 2012–2016 m. laikotarpiu ir suteikė leidimą ją paskelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl abipusiško makroprudencinių priemonių įgyvendinimo Liuksemburge

2018 m. liepos 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/34 Liuksemburgo finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“)

2018 m. rugpjūčio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/35 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl investicinėms įmonėms taikomos prudencinės tvarkos peržiūros

2018 m. rugpjūčio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/36 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis

2018 m. rugpjūčio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/37 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl tam tikro atlyginimo už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimo už valiutos keitimą

2018 m. rugpjūčio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/38 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kibernetinio saugumo ir padengtųjų obligacijų Slovakijoje

2018 m. rugpjūčio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/39 Slovakijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl administracinių duomenų perdavimo statistikos tikslais Vokietijoje

2018 m. rugsėjo 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/40 Vokietijos Federalinės ūkio ir energetikos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl naujų apvalinimo taisyklių atliekant mokėjimus eurais Belgijoje

2018 m. rugsėjo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/41 Belgijos užimtumo, ūkio ir vartotojų reikalų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl kooperatinių bankų (it. banche popolari, banche cooperative) reformos dalinių pakeitimų Italijoje

2018 m. rugsėjo 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/42 Italijos ūkio ir finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditorių

2018 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2018/22, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Nauji Audito komiteto nariai

2018 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba paskyrė Yannis Stournaras Audito komiteto nariu vietoje Erkki Liikanen. Sprendimas įsigaliojo iš karto. Audito komiteto nariai vėliau išrinks komiteto pirmininką.

Finansinis stabilumas

Susitarimo memorandumo dėl keitimosi informacija tarp nacionalinių centrinių kreditų registrų, siekiant ją perduoti duomenis teikiančioms institucijoms, nutraukimas

2018 m. liepos 27 d. Valdančioji taryba susipažino su nacionalinių centrinių bankų, sudariusių 2010 m. balandžio mėn. susitarimo memorandumą dėl dvišalio savanoriško keitimosi duomenimis tarp ES centrinių kreditų registrų, bendru sprendimu nutraukti memorandumą iki 2018 m. rugsėjo mėn., atsižvelgiant į tai, kad netrukus bus pradėta naudotis duomenų baze „AnaCredit“, kurioje bus teikiama suderinta visų valstybių narių informacija.

Statistika

Statistinės informacijos konfidencialumo ataskaita Europos centrinių bankų sistemoje

2018 m. liepos 27 d. Valdančioji taryba patvirtino metinę konfidencialumo ataskaitą apie Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2533/98 patvirtintas priemones statistinės informacijos konfidencialumui apsaugoti. Ataskaitos santrauka paskelbta ECB interneto svetainėje.

Gairių ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje daliniai pakeitimai

2018 m. rugpjūčio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2018/19, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje. Pakeitimai yra susiję su pinigų politikos ir finansinio stabilumo srityse didėjančiais analitiniais poreikiais, be kita ko kylančiais dėl globalizacijos ir finansinių inovacijų.

Viešos konsultacijos dėl ECB reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48), projekto

2018 m. rugpjūčio 2 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti viešas konsultacijas dėl ECB reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48), projekto. Pastabas prašoma teikti iki 2018 m. rugsėjo 10 d. Naujuoju reglamentu siekiama supaprastinti atskaitomybės sistemą ir pagerinti euro zonos pinigų rinkos statistikos, teikiamos Europos centrinių bankų sistemai (ECBS), kokybę.

Bankų priežiūra

Su apskaitos modeliais susijusių priežiūrinių lūkesčių pagrindiniai principai

Iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pristatyti su apskaitos modeliais susijusių priežiūrinių lūkesčių pagrindinius principus. Principai paskelbti 2018 m. rugpjūčio 2 d. ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų vadovas

Iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui, pasibaigus viešoms konsultacijoms, paskelbti Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų vadovą ir gautas pastabas apibendrinantį pareiškimą. Vadovas 2018 m. rugsėjo 21 d. buvo paskelbtas ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Pelningumo ir verslo modelių teminės peržiūros rezultatų glaustos apžvalgos paskelbimas

Iki 2018 m. rugsėjo 23 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ataskaitą apie pelningumo ir verslo modelių teminės peržiūros rezultatus. Ataskaita 2018 m. rugsėjo 18 d. buvo paskelbta ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Viešos konsultacijos dėl ECB vadovo dėl vidaus modelių projekto skyrių apie rizikos tipus

Iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl ECB vadovo dėl vidaus modelių projekto skyrių apie rizikos tipus.

Viešos konsultacijos dėl Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo projekto

Iki 2018 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo 2 dalies „Kapitalo ir veiklos programos vertinimas“.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai