Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada augusts un septembris

Tirgus operācijas

Lēmums par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2016/1041 atcelšanu

Padome 2018. gada 10. augustā pieņēma lēmumu atcelt minimālo kredītkvalitātes prasību nepiemērošanu attiecībā uz Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem. Šis lēmums bija saskaņā ar attiecīgajiem Eurosistēmas noteikumiem, ņemot vērā, ka pēc tam, kad 2018. gada 20. augustā noslēdzās Eiropas Stabilitātes mehānisma finanšu palīdzības programma Grieķijai, Grieķijas Republika vairs nav uzskatāma par euro zonas dalībvalsti, kurā tiek īstenota Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda korekciju programma. Attiecīgais īstenojošais tiesību akts, kas pieņemts 2018. gada 10. augustā, ir Lēmums (ES) 2018/1148 par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2016/1041 atcelšanu (ECB/2018/21), un tas ir pieejams ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) regulatīvais ietvars

Padome 2018. gada 3. augustā pieņēma Pamatnostādni ECB/2018/20, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2), lai nodrošinātu TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) pakalpojuma juridisko pamatotību un tā atbilstību pastāvošajam TARGET2 regulatīvajam ietvaram. Gaidāms, ka TIPS pakalpojums būs pieejams, sākot ar 2018. gada 30. novembri. Pamatnostādne, ar ko izdarīti grozījumi, pieejama ECB interneta vietnē.

Ētiskas datorsistēmu uzlaušanas, ko veic apdraudējuma datu vākšanas nolūkos (TIBER-EU), pamatprincipu pakalpojumu iepirkuma vadlīnijas

Padome 2018. gada 3. augustā apstiprināja TIBER-EU pamatprincipu pakalpojumu iepirkuma vadlīnijas. Vadlīnijas ir TIBER-EU pamatprincipu neatņemama sastāvdaļa un tajās izklāstītas prasības un standarti attiecībā uz apdraudējuma datiem un sarkanās komandas pārbaužu izpildītājiem, lai nodrošinātu atzītu TIBER-EU pārbaužu veikšanu. Vadlīnijas pieejamas ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas ziņojums par karšu maksājumu sistēmu salīdzinošo novērtējumu

Padome 2018. gada 6. septembrī apstiprināja publicēšanai Eurosistēmas ziņojumu par karšu maksājumu sistēmu salīdzinošo novērtējumu, ņemot vērā 2015. gada februārī aktualizētos "Karšu maksājumu sistēmu standartu pārraudzības pamatprincipus", kā arī ņemot vērā SecuRePay ieteikumus par interneta maksājumu drošību. Salīdzinošais novērtējums aptvēra 13 nacionālās karšu maksājumu sistēmas un trīs starptautiskas karšu maksājumu sistēmas, kas darbojas euro zonā. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Jaunu saikņu starp vērtspapīru norēķinu sistēmām atbilstība izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2018. gada 14. septembrī apstiprināja par atbilstošām izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās vienu jaunu tiešo saikni (no CBF-system uz NBB-SSS) un sešas jaunas daudzpusējās saites (no LuxCSD caur Clearstream Banking AG (CBF)-system uz NBB-SSS, no LuxCSD caur CBF-system uz OeKB CSD, no Clearstream Banking S.A. (CBL) caur CBF-system uz NBB-SSS, no CBL caur CBF-system uz OeKB CSD, no CBF-CREATION caur CBL caur CBF-system uz NBB-SSS, no CBF-CREATION caur CBL caur CBF-system uz OeKB CSD). ECB interneta vietnē pieejamais saikņu saraksts tiks aktualizēts pēc tam, kad jaunās saiknes sāks darbību.

Piektais ziņojums par krāpniecību ar maksājumu kartēm

Padome 2018. gada 20. septembrī pieņēma zināšanai piekto ziņojumu par krāpniecību ar maksājumu kartēm par laika periodu no 2012. līdz 2016. gadam un apstiprināja tā publicēšanu. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par makroprudenciālo instrumentu savstarpējās atzīšanas īstenošanu Luksemburgā

Padome 2018. gada 27. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2018/34 pēc Luksemburgas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu "Perikls IV")

Padome 2018. gada 16. augustā pieņēma Atzinumu CON/2018/35 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības regulējuma pārskatīšanu

Padome 2018. gada 22. augustā pieņēma Atzinumu CON/2018/36 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES, un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013

Padome 2018. gada 22. augustā pieņēma Atzinumu CON/2018/37 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu

Padome 2018. gada 31. augustā pieņēma Atzinumu CON/2018/38 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par kritisko infrastruktūru, kiberdrošību un nodrošinātajām obligācijām Slovākijā

Padome 2018. gada 31. augustā pieņēma Atzinumu CON/2018/39 pēc Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par administratīvo datu nosūtīšanu statistikas vajadzībām Vācijā

Padome 2018. gada 3. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/40 pēc Vācijas Federālās ekonomikas un enerģētikas ministrijas lūguma.

ECB atzinums par jauniem euro denominētu maksājumu noapaļošanas noteikumiem Beļģijā

Padome 2018. gada 4. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/41 pēc Beļģijas nodarbinātības, ekonomikas un patērētāju ministra lūguma.

ECB atzinums par popolari banku un kooperatīvo banku reformas grozījumiem Itālijā

Padome 2018. gada 11. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/42 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem

Padome 2018. gada 6. septembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2018/22 Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Jauns Audita komitejas loceklis

Padome 2018. gada 12. septembrī iecēla Jani Sturnaru (Yannis Stournaras) par Audita komitejas locekli, nekavējoties nomainot amatā Erki Līkanenu (Erkki Liikanen). Audita komiteja drīzumā ievēlēs priekšsēdētāju.

Finanšu stabilitāte

Darboties beidz saprašanās memorands par informācijas apmaiņu valstu centrālo kredītreģistru starpā, lai to nodotu ziņotājām iestādēm

Padome 2018. gada 27. jūlijā pieņēma zināšanai nacionālo centrālo banku, kuras 2010. gada aprīlī noslēdza Saprašanās memorandu par divpusēju brīvprātīgu datu apmaiņu ES centrālo kredītreģistru starpā, savstarpējo lēmumu pārtraukt šā memoranda darbību līdz 2018. gada septembrim, ņemot vērā paredzēto AnaCredit – datu kopas, kas nodrošinās saskaņotu informāciju visās dalībvalstīs – izveidi.

Statistiska

Ziņojums par statistikas konfidencialitāti Eiropas Centrālo banku sistēmā

Padome 2018. gada 27. jūlijā apstiprināja ikgadējo konfidencialitātes ziņojumu par pasākumiem, kas pieņemti, lai nodrošinātu statistikas informācijas konfidencialitāti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 2533/98. Šā ziņojuma kopsavilkums pieejams ECB interneta lapā.

Grozījumi pamatnostādnē ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā

Padome 2018. gada 2. augustā pieņēma Pamatnostādni ECB/2018/19, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ārējās statistikas jomā. Grozījumi atspoguļo pieaugošās analītiskās vajadzības monetārās politikas un finanšu stabilitātes jomā, t.sk. globalizācijas un finanšu inovāciju rezultātā.

Sabiedriskā apspriešana par ECB regulas projektu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48)

Padome 2018. gada 2. augustā pieņēma lēmumu uzsākt sabiedrisko apspriešanu par ECB regulas projektu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48), lūdzot sniegt komentārus līdz 2018. gada 10. septembrim. Regulas grozījumu mērķis ir vienkāršot pārskatu sniegšanas sistēmu un uzlabot euro naudas tirgu statistikas kvalitāti, kas tiek iesniegta Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS).

Banku uzraudzība

Uzraudzības gaidu pamatprincipi attiecībā uz uzskaites modeļiem

Padome 2018. gada 20. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt prezentāciju par uzraudzības gaidu pamatprincipiem attiecībā uz uzskaites modeļiem. Prezentācija tika publicēta ECB banku uzraudzības interneta vietnē 2018. gada 2. augustā.

Norādījumi par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izmeklēšanu

Padome 2018. gada 20. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt norādījumus par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izmeklēšanu pēc sabiedriskās apspriešanas un pārskata par atbildēm. Norādījumi tika publicēti ECB banku uzraudzības interneta vietnē 2018. gada 21. septembrī.

Publicēts vispārīgs pārskats par pelnītspējas un uzņēmējdarbības modeļu tematisko pārbaudi

Padome 2018. gada 23. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt pārskatu par pelnītspējas un uzņēmējdarbības modeļu tematiskās pārbaudes rezultātiem. Pārskats tika publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē 2018. gada 18. septembrī.

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz ECB norādījumu par iekšējiem modeļiem projekta sadaļām par risku veidiem

Padome 2018. gada 30. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisku apspriešanu saistībā ar ECB norādījumu par iekšējiem modeļiem projekta sadaļām par risku veidiem.

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz norādījumu par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu projektu

Padome 2018. gada 6. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz Norādījumu par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu 2. daļu par kapitāla un darbības programmu novērtēšanu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem