Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus-september 2018

Markttransacties

Besluit inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/1041

Op 10 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur besloten om de vrijstelling ten aanzien van de minimumvereisten aan de kredietkwaliteit, waarvan door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten hadden geprofiteerd, in te trekken. Bij dit in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Eurosysteem genomen besluit is in aanmerking genomen dat, na de beëindiging van het programma van het Europees Stabiliteitsmechanisme voor financiële steun aan Griekenland op 20 august 2018, de Helleense Republiek niet langer kon worden beschouwd als een lidstaat van het eurogebied die valt onder een programma van de Europese Unie/het Internationaal Monetair Fonds. De rechtshandeling waarmee dit besluit ten uitvoer wordt gelegd, Besluit (EU) 2018/1148 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), is vastgesteld op 10 augustus 2018 en is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Juridisch kader TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)

Op 3 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2018/20 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2), teneinde een gedegen juridische basis van TIPS en de samenhang van deze dienst met het bestaande juridisch kader van TARGET2 te waarborgen. TIPS zal naar verwachting op 30 november 2018 van start gaan. Het wijzigende Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Richtsnoeren voor de aanbesteding van diensten uit hoofde van het Europees kader voor ethisch hacken op basis van informatie over bedreigingen (European Framework for Threat intelligence-based Ethical Red Teaming – EU-kader inzake TIBER)

Op 3 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de Richtsnoeren voor de aanbesteding van diensten conform het EU-kader inzake TIBER. Deze Richtsnoeren vormen een integraal onderdeel van dit kader. In de Richtsnoeren worden de vereisten en normen voor aanbieders van diensten ten behoeve van ethisch hacken op grond van informatie over bedreigingen beschreven, zodat zij erkende TIBER-EU-tests kunnen leveren. De Richtsnoeren zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Rapport van het Eurosysteem over de gap-analyse van kaartbetalingssystemen

Op 6 september 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het door het Eurosysteem opgestelde rapport over de analyse van lacunes bij kaartbetalingssystemen (gap-analyse) ten opzichte van het in februari 2015 geactualiseerde “Oversight framework for card payment schemes – Standards”, waarbij de aanbevelingen van SecuRe Pay inzake de beveiliging van internetbetalingen in aanmerking zijn genomen. De gap-analyse had betrekking op dertien nationale en drie internationale kaartbetalingssystemen in het eurogebied. Het rapport is beschikbaar op de website van de ECB.

Toelating van nieuwe links tussen effectenvereveningssystemen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 14 september 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan één nieuwe directe link (van het CBF-systeem naar NBB-SSS) en zes nieuwe indirecte links (van LuxCSD via het Clearstream Banking AG (CBF)-systeem naar NBB-SSS, van LuxCSD via het CBF-systeem naar OeKB CSD, van Clearstream Banking S.A. (CBL) via het CBF-systeem naar NBB-SSS, van CBL via het CBF-systeem naar OeKB CSD, van CBF-CREATION via CBL via het CBF-systeem naar NBB-SSS, en van CBF-CREATION via CBL via het CBF-systeem naar OeKB CSD) en deze daarmee toegelaten voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. De lijst met toegelaten links op de website van de ECB wordt bijgewerkt zodra de nieuwe links in gebruik worden genomen.

Vijfde verslag inzake fraude met betaalkaarten

Op 20 september 2018 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het vijfde verslag inzake fraude met betaalkaarten (“Fifth report on card fraud”), dat betrekking heeft op de periode 2012 tot en met 2016, en toestemming gegeven voor de publicatie ervan. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de wederkerige toepassing van macroprudentiële instrumenten in Luxemburg

Op 27 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Luxemburgse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/34.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het “Pericles IV-programma”)

Op 16 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/35.

ECB-Advies betreffende de herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen

Op 22 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/36.

ECB-Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Verordening 2014/59/EU; en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

Op 22 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/37.

ECB-Advies inzake een verordening wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen binnen de Unie en valutawisselkosten betreft

Op 31 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/38.

ECB-Advies inzake kritieke infrastructuren, cyberveiligheid en gedekte obligaties in Slowakije

Op 31 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/39.

ECB-Advies inzake de overdracht van administratieve gegevens voor statistische doeleinden in Duitsland

Op 3 september 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse federale ministerie van Economische Zaken en Energie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/40.

ECB-Advies inzake nieuwe afrondingsregels voor betalingen in euro in België

Op 4 september 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische minister van Werkgelegenheid, Economie en Consumenten, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/41.

ECB-Advies inzake wijzigingen in de hervorming van popolari banken en coöperatieve banken in Italië

Op 11 september 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/42.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de España

Op 6 september 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2018/22 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de España. Deze Aanbeveling is in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Nieuw lid van het Auditcomité

Op 12 september 2018 heeft de Raad van Bestuur Yannis Stournaras benoemd tot lid van het Auditcomité. Hij volgt met onmiddellijke ingang Erkki Liikanen op. Het Auditcomité zal vervolgens een voorzitter kiezen.

Financiële stabiliteit

Beëindiging van het Memorandum van Overeenstemming inzake de uitwisseling van informatie tussen nationale centrale kredietregisters met het oog op doorgifte van deze informatie aan rapporterende instellingen

Op 27 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het gezamenlijke besluit van de nationale centrale banken die deel hadden aan het Memorandum van Overeenstemming van april 2010 inzake de vrijwillige, bilaterale uitwisseling van gegevens tussen centrale kredietregisters in de EU om dit MvO met ingang van september 2018 te beëindigen, met het oog op de ophanden zijnde invoering van AnaCredit, een set gegevens waarmee de informatie op geharmoniseerde wijze voor alle lidstaten wordt verstrekt.

Statistieken

Verslag inzake de vertrouwelijkheid van statistische informatie binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken

Op 27 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het jaarlijkse vertrouwelijkheidsverslag over de maatregelen die zijn genomen om de vertrouwelijkheid van statistische informatie te waarborgen, overeenkomstig Verordening (EG) van de Raad nr. 2533/98. Een samenvatting van het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken

Op 2 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2018/19 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken. De wijzigingen houden verband met een toegenomen behoefte aan analyses op het gebied van monetair beleid en financiële stabiliteit, die mede het gevolg is van globalisering en financiële innovatie.

Openbare raadpleging over de Ontwerpverordening van de ECB tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2014/48)

Op 2 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur besloten een openbare raadpleging te houden over de ontwerp-Verordening van de ECB tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2014/48), waarbij tot uiterlijk 10 september 2018 feedback kon worden gegeven. Doel van de gewijzigde Verordening is de rapportageregels te vereenvoudigen en de kwaliteit van de aan het ESCB (Europees Stelsel van Centrale Banken) gerapporteerde statistieken over de eurogeldmarkten te verbeteren.

Bankentoezicht

Basisbeginselen van de verwachtingen van de toezichthouder ten aanzien van boekingsmodellen

Op 20 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de presentatie over de basisbeginselen van de verwachtingen van de toezichthouder ten aanzien van boekingsmodellen te publiceren. De presentatie is op 2 augustus 2018 op de website van ECB-Bankentoezicht gepubliceerd.

Gids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen

Op 20 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om, volgend op de openbare raadpleging en het feedbackdocument, de Gids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen te publiceren. De Gids is op 21 september 2018 gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

Publicatie van een overzicht op hoofdlijnen van het themaonderzoek naar winstgevendheid en bedrijfsmodellen

Op 23 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een verslag te publiceren van de uitkomsten van het themaonderzoek naar winstgevendheid en bedrijfsmodellen. Dit verslag is op 18 september 2018 gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

Openbare raadpleging over de hoofdstukken uit de ontwerp-ECB-gids voor interne modellen die specifieke soorten risico’s behandelen

Op 30 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een openbare raadpleging te houden over de hoofdstukken uit de ontwerp-ECB-gids voor interne modellen die specifieke soorten risico’s behandelen.

Openbare raadpleging over de ontwerp-Gids voor de beoordeling van vergunningaanvragen

Op 6 september 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Bestuur om een openbare raadpleging te houden over de Gids voor de beoordeling van vergunningaanvragen – Deel 2: Beoordeling van het kapitaal en het programma van werkzaamheden.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media