Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August – september 2018

Turuoperatsioonid

Otsus Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/1041

10. augustil 2018 otsustas EKP nõukogu tühistada Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblikele võlainstrumentidele kehtinud erandi krediidikvaliteedi miinimumnõuete suhtes. Otsus on kooskõlas eurosüsteemi asjaomaste eeskirjadega, võttes arvesse asjaolu, et pärast Kreekale suunatud Euroopa stabiilsusmehhanismi finantsabiprogrammi lõpetamist 20. augustil 2018 ei saa Kreeka Vabariiki enam käsitleda euroala liikmesriigina, kelle suhtes rakendatakse ELi-IMFi finantsabiprogrammi. Asjakohane rakendusakt – otsus (EL) 2018/1148 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21) – võeti vastu 10. augustil 2018 ning see on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGETi välkmaksete arveldamisega seotud õigusraamistik

3. augustil 2018 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2018/20, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta. Uue suunise vastuvõtmisega soovitakse tagada TARGETi välkmaksete arveldamise teenuse õiguslik usaldusväärsus ja selle sidusus TARGET2 kehtiva õigusraamistikuga. TARGETi välkmaksete arveldamise teenus peaks kavakohaselt käivituma 30. novembril 2018. Uus suunis on avaldatud EKP veebilehel.

Ohuteabel põhineva eetilise koostöö ELi raamistiku (ELi TIBER-raamistik) teenusehanke suunised

3. augustil 2018 võttis EKP nõukogu vastu ELi TIBER-raamistiku teenusehanke suunised. Suunised on raamistiku lahutamatu osa ning neis kehtestatakse ohuteabe ja katseteenuste pakkujatele nõuded ja standardid, mida tuleb TIBER-raamistiku testide tegemisel järgida. Suunised on avaldatud EKP veebilehel.

Eurosüsteemi aruanne kaardimaksesüsteemides tuvastatud puudujääkide hindamise kohta

6. septembril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada eurosüsteemi aruanne kaardimaksesüsteemides tuvastatud puudujääkide hindamise kohta. Hindamisel võeti aluseks kaardimaksesüsteemide järelevaatamisraamistiku standardeid käsitlev 2015. aasta veebruaris ajakohastatud dokument („Oversight framework for card payment schemes – standards”) ning peeti silmas Euroopa jaemaksete turvalisuse foorumi (SecuRe Pay) soovitusi internetimaksete turvalisuse kohta. Hindamine hõlmas 13 riiklikku kaardimaksesüsteemi ja 3 rahvusvahelist kaardimaksesüsteemi, mis toimivad euroalal. Aruanne on avaldatud EKP veebilehel.

Väärtpaberiarveldussüsteemidevaheliste uute ühenduste kõlblikkus kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonides

14. septembril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks ühe otseühenduse ja kuue kaudühenduse kasutamise eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Need ühendused on otseühendus CBF-süsteemi ja Belgia keskpanga väärtpaberiarveldussüsteemi vahel ning järgmised kuus uut kaudühendust: LuxCSD ja Belgia keskpanga väärtpaberiarveldussüsteemi vahel Clearstream Banking AG kaudu, LuxCSD ja Oesterreichische Kontrollbanki (OeKB) keskdepositooriumi vahel CBF-süsteemi kaudu, Clearstream Banking S.A. (CBL) ja Belgia keskpanga väärtpaberiarveldussüsteemi vahel CBF-süsteemi kaudu, CBLi ja OeKB keskdepositooriumi vahel CBF-süsteemi kaudu, CBF-CREATIONi ja Belgia keskpanga väärtpaberiarveldussüsteemi vahel CBLi ja CBF-süsteemi kaudu ning CBF-CREATIONi ja OeKB keskdepositooriumi vahel CBLi ja CBF-süsteemi kaudu. EKP veebilehel avaldatud kõlblike ühenduste loetelu ajakohastatakse pärast seda, kui uued ühendused hakkavad toimima.

Viies aruanne maksekaardipettuste kohta

20. septembril 2018 tutvus EKP nõukogu maksekaardipettusi käsitleva viienda aruandega aastate 2012–2016 kohta ning andis loa see avaldada. Aruanne on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus makrotasandi usaldatavusmeetmete kõigipoolse rakendamise kohta Luksemburgis

27. juulil 2018 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/34.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles IV”)

16. augustil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/35.

EKP arvamus investeerimisühingute usaldatavusnõuete läbivaatamise kohta

22. augustil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/36.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL, ning seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas

22. augustil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/37.

EKP arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavaid tasusid ja vääringu konverteerimise tasusid

31. augustil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/38.

EKP arvamus kriitiliste infrastruktuuride, küberturvalisuse ja tagatud võlakirjade kohta Slovakkias

31. augustil 2018 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/39.

EKP arvamus haldusandmete statistilistel eesmärkidel edastamise kohta Saksamaal

3. septembril 2018 võttis EKP nõukogu Saksamaa majandus- ja energiaministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/40.

EKP arvamus euro nimivääringus maksete uute ümardamisreeglite kohta Belgias

4. septembril 2018 võttis EKP nõukogu Belgia tööhõive-, majandus- ja tarbijakaitseküsimuste ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/41.

EKP arvamus popolari pankade ja ühistupankade reformi muudatuste kohta Itaalias

11. septembril 2018 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/42.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta

6. septembril 2018 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2018/22 Hispaania keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Auditikomitee uus liige

12. septembril 2018 nimetas EKP nõukogu auditikomitee liikmeks Yannis Stournarase, kes asub liikmekohustusi täitma Erkki Liikaneni asemel. Otsus jõustus kohe. Seejärel valib auditikomitee oma esimehe.

Finantsstabiilsus

Lõpetatakse vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb kesksete krediidiregistrite vahelist teabevahetust, mille eesmärgiks on teabe edastamine andmeid esitavatele asutustele

27. juulil 2018 võttis EKP nõukogu teadmiseks 2010. aasta aprillis sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumis osalevate riikide keskpankade ühise otsuse memorandumi lõpetamise kohta 2018. aasta septembriks. Selle põhjuseks on peatselt loodav AnaCrediti andmekogum, mis võimaldab pakkuda teavet ühtlustatud viisil kõigis liikmesriikides.

Statistika

Aruanne statistilise konfidentsiaalsuse kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis

27. juulil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks iga-aastase konfidentsiaalsusaruande meetmete kohta, mida on võetud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2533/98. Aruande kokkuvõte on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused suunises EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

2. augustil 2018 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2018/19, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas. Muudatustes võetakse arvesse rahapoliitika ja finantsstabiilsusega seotud suuremat analüüsivajadust, mis tuleneb muu hulgas globaliseerumise ja finantsinnovatsiooni tagajärgedest.

Eelnõu avalik konsultatsioon: EKP määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2014/48)

2. augustil 2018 otsustas EKP nõukogu algatada avaliku konsultatsiooni rahaturgude statistikat käsitleva määruse (EL) nr 1333/2014 muutmise määruse eelnõu kohta. Märkusi sai esitada kuni 10. septembrini 2018. Uue määruse eesmärk on lihtsustada aruandlusskeeme ja parandada Euroopa Keskpankade Süsteemile esitatava euroala rahaturgude statistika kvaliteeti.

Pangandusjärelevalve

Arvestusmudelite järelevalvega seotud ootuste aluspõhimõtted

20. augustil 2018 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada ülevaade arvestusmudelite järelevalvega seotud ootuste aluspõhimõtete kohta. Dokument avaldati EKP pangandusjärelevalve veebilehel 2. augustil 2018.

Juhend kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta

20. augustil 2018 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada pärast avaliku konsultatsiooni lõpulejõudmist ja esitatud märkuste arvessevõtmist juhend kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta. Juhend avaldati EKP pangandusjärelevalve veebilehel 21. septembril 2018.

Üldine ülevaade kasumlikkuse ja ärimudelite temaatilise analüüsi kohta

23. augustil 2018 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada aruanne kasumlikkuse ja ärimudelite temaatilise analüüsi tulemuste kohta. Aruanne avaldati EKP pangandusjärelevalve veebilehel 18. septembril 2018.

Avalik konsultatsioon sisemudeleid käsitleva EKP juhendi kavandi riskiteemaliste peatükkide kohta

30. augustil 2018 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon sisemudeleid käsitleva EKP juhendi kavandi riskiteemaliste peatükkide kohta.

Avalik konsultatsioon tegevusloataotluste hindamise juhendi kavandi kohta

6. septembril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon tegevusloataotluste hindamise juhendi 2. osa (kapitali ja tegevuskava hindamine) kavandi kohta.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid