Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust in september 2018

Tržne operacije

Sklep o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041

Svet ECB je 10. avgusta 2018 sklenil, da ukine izjemo v zvezi z minimalnimi zahtevami glede kreditne kvalitete, ki se je uporabljala za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika. Sklep je bil sprejet v skladu z zadevnimi pravili Eurosistema, saj Helenska republika po tem, ko se je 20. avgusta 2018 zaključil program finančne pomoči Evropskega mehanizma za stabilnost za Grčijo, ne velja več za državo članico euroobmočja, ki je v programu prilagoditev Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada. Zadevni izvedbeni pravni akt – sprejet 10. avgusta 2018 – je Sklep (EU) 2018/1148 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21). Na voljo je na spletnem mestu ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Pravni okvir za storitve poravnave takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS)

Svet ECB je 3. avgusta 2018 sprejel Smernico ECB/2018/20 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2), s čimer želi zagotoviti pravno ustreznost storitve poravnave takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS) in njeno skladnost z obstoječim pravnim okvirom TARGET2. Storitev TIPS bo predvidoma začela delovati 30. novembra 2018. Smernica o spremembi je na voljo na spletnem mestu ECB.

Smernice o javnem naročanju storitev etičnega vdiranja v računalniške sisteme na podlagi obveščevalnih podatkov o grožnjah (okvir TIBER-EU)

Svet ECB je 3. avgusta 2018 odobril Smernice o javnem naročanju storitev v okviru TIBER-EU. Smernice so sestavni del okvira TIBER-EU ter določajo zahteve in standarde, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki storitev etičnega vdiranja v računalniške sisteme na podlagi obveščevalnih podatkov o grožnjah, da bi lahko izvajali teste, priznane v okviru TIBER-EU. Smernice so na voljo na spletnem mestu ECB.

Poročilo Eurosistema o oceni vrzeli v shemah kartičnih plačil

Svet ECB je 6. septembra 2018 odobril objavo poročila Eurosistema o oceni vrzeli v shemah kartičnih plačil, ki je bila opravljena glede na »Okvir za pregled nad delovanjem shem kartičnih plačil – standardi«, posodobljen februarja 2015, in z upoštevanjem priporočil foruma SecuRe Pay, ki se nanašajo na varnost spletnih plačil. Ocena vrzeli je zajela 13 nacionalnih shem kartičnih plačil in tri mednarodne sheme kartičnih plačil, ki delujejo v euroobmočju. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Primernost novih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 14. septembra 2018 kot primerne za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema odobril eno novo neposredno povezavo (od CBF-system do NBB-SSS) ter šest novih relejskih povezav (od LuxCSD preko Clearstream Banking AG (CBF)-system do NBB-SSS, od LuxCSD preko CBF-system do OeKB CSD, od Clearstream Banking S.A. (CBL) preko CBF-system do NBB-SSS, od CBL preko CBF-system do OeKB CSD, od CBF-CREATION preko CBL in preko CBF-system do NBB-SSS, od CBF-CREATION preko CBL in preko CBF-system do OeKB CSD). Seznam primernih povezav, ki je na voljo na spletnem mestu ECB, bo posodobljen, ko bodo nove povezave začele delovati.

Peto poročilo o kartičnih goljufijah

Svet ECB se je 20. septembra 2018 seznanil s petim poročilom o kartičnih goljufijah, ki zajema obdobje med letoma 2012 in 2016, ter odobril njegovo objavo. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o vzajemnem izvajanju makrobonitetnih instrumentov v Luksemburgu

Svet ECB je 27. julija 2018 Mnenje CON/2018/34 sprejel na zahtevo luksemburškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program »Pericles IV«)

Svet ECB je 16. avgusta 2018 Mnenje CON/2018/35 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o pregledu bonitetne obravnave investicijskih podjetij

Svet ECB je 22. avgusta 2018 Mnenje CON/2018/36 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice

Svet ECB je 22. avgusta 2018 Mnenje CON/2018/37 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o predlogu uredbe glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut

Svet ECB je 31. avgusta 2018 Mnenje CON/2018/38 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o kritični infrastrukturi, kibernetski varnosti in kritih obveznicah na Slovaškem

Svet ECB je 31. avgusta 2018 Mnenje CON/2018/39 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o prenosu upravnih podatkov za statistične namene v Nemčiji

Svet ECB je 3. septembra 2018 Mnenje CON/2018/40 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo.

Mnenje ECB o novih pravilih zaokroževanja za plačila v eurih v Belgiji

Svet ECB je 4. septembra 2018 Mnenje CON/2018/41 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za zaposlovanje, gospodarstvo in potrošnike.

Mnenje ECB o spremembah reforme zadružnih bank (banche popolari in banche cooperative) v Italiji

Svet ECB je 11. septembra 2018 Mnenje CON/2018/42 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España

Svet ECB je 6. septembra 2018 sprejel Priporočilo ECB/2018/22 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España. Priporočilo je že objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Novi član Revizijskega odbora

Svet ECB je 12. septembra 2018 za člana Revizijskega odbora imenoval Yannisa Stournarasa, ki bo nasledil Erkkija Liikanena. Imenovanje je začelo veljati takoj. Revizijski odbor bo naknadno izvolil še svojega predsednika.

Finančna stabilnost

Prenehanje veljavnosti sporazuma o sodelovanju pri izmenjavi informacij med nacionalnimi centralnimi kreditnimi registri za namene pošiljanja teh informacij institucijam poročevalkam.

Svet ECB se je 27. julija 2018 seznanil z vzajemno odločitvijo nacionalnih centralnih bank, ki so aprila 2010 sprejele sporazum o sodelovanju pri prostovoljni bilateralni izmenjavi podatkov med centralnimi kreditnimi registri v EU, da omenjeni sporazum preneha veljati do septembra 2018. Odločitev je posledica skorajšnje vzpostavitve podatkovnega niza AnaCredit, ki bo informacije zagotavljal poenoteno v vseh državah članicah.

Statistika

Poročilo o zaupnosti statističnih informacij v Evropskem sistemu centralnih bank

Svet ECB je 27. julija 2018 odobril letno poročilo o zaupnosti, v katerem so obravnavani ukrepi, sprejeti za varovanje zaupnosti statističnih informacij v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2533/98. Povzetek poročila je na voljo na spletnem mestu ECB.

Spremembe Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike

Svet ECB je 2. avgusta 2018 sprejel Smernico ECB/2018/19 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike. Spremembe so odziv na povečane analitične potrebe na področju denarne politike in finančne stabilnosti, ki med drugim izhajajo tudi iz posledic globalizacije in finančnih inovacij.

Javno posvetovanje o osnutku uredbe ECB o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48)

Svet ECB je 2. avgusta 2018 sklenil, da začne javno posvetovanje o osnutku uredbe ECB o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48), ter kot rok za pripombe določil 10. september 2018. Z uredbo o spremembi naj bi se poenostavil sistem poročanja in izboljšala kakovost statističnih podatkov o eurskih denarnih trgih, ki se poročajo Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB).

Bančni nadzor

Ključna načela nadzorniških pričakovanj glede modelov knjiženja

Svet ECB 20. avgusta 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi predstavitev ključnih načel nadzorniških pričakovanj glede modelov knjiženja. Predstavitev je bila 2. avgusta 2018 objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Vodnik za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov

Svet ECB 20. avgusta 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da po opravljenem javnem posvetovanju in objavi poročila o odzivih na posvetovanje objavi Vodnik za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov. Vodnik je bil 21. septembra 2018 objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Objava splošnega poročila o tematskem pregledu dobičkonosnosti in poslovnih modelov

Svet ECB 23. avgusta 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi poročilo o rezultatih tematskega pregleda dobičkonosnosti in poslovnih modelov. Poročilo je bilo 18. septembra 2018 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Javno posvetovanje o tistih poglavjih iz osnutka vodnika ECB o notranjih modelih, ki se nanašajo na posamezne vrste tveganj

Svet ECB 30. avgusta 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o tistih poglavjih iz osnutka vodnika ECB o notranjih modelih, ki se nanašajo na posamezne vrste tveganj.

Javno posvetovanje o osnutku vodnika za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence

Svet ECB 6. septembra 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o Vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence – drugi del: Ocenjevanje kapitala in poslovnega načrta.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije