Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2018

Marknadsoperationer

Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro

Den 3 maj 2018 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2018/14 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer. Ändringarna som införs genom riktlinjen syftar till att implementera ett antal operativa förändringar, klargöra vissa aspekter vad gäller tjänsterna, samt behandla ett par förslag som emottagits från kunder i Eurosystemets reservförvaltningstjänster (ERMS). Riktlinjen är tillgänglig på ECB:s webbplats.

Namn på ECB:s nya dagslåneränta för lån utan säkerhet

Den 16 maj 2018 beslutade ECB-rådet att den nya dagslåneräntan utan säkerhet ska kallas ESTER (euro short-term rate). Räntan, som kommer att vara i bruk före 2020, kommer att komplettera befintliga referensräntor från den privata sektorn och ska tjäna som en referensränta för backstopp. Mer detaljerad information om denna nya ränta finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review, maj 2018

Den 16 maj 2018 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – maj 2018”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risk och sårbarhet för euroområdets finanssystem samt en omfattande analys av kapaciteten i euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Den publiceras på ECB:s webbplats den 24 maj 2018.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

European framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming

Den 30 april 2018 godkände ECB-rådet European Framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (TIBER-EU Framework). Detta ramverk ska möjliggöra att, europeiska och nationella myndigheter som arbetar med finansmarknadsinfrastrukturer och institutioner kan utföra beställda, kontrollerade och välunderrättade s.k. "red team"-tester för att förbättra sin motståndskraft mot sofistikerade cyberattacker. Ramverket för TIBER-EU och ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Target årsrapport 2017

Den 3 maj 2018 tog ECB-rådet del av Targets årsrapport 2017. Den har publicerats på ECB:s webbplats. Rapporten ger information om Target2 betalningstrafik, dess operationella performans och beskriver de utvecklingen som skett under 2017. Den omfattar även sju rutor som ger detaljerad information i ämnen av särskild relevans 2017. Dessa rör Target2-projektets 10-årsjubileum, trafikutvecklingen i Target2, likviditeten i Target2 och dess utnyttjande, gränsöverskridande verksamhet inom Target2, konsolideringsprojektet för Target2/Target2-värdepapper (T2S) och framtida tjänster inom system för bruttoavveckling av expressbetalningar i realtid (RTGS), cyber- och slutpunktsäkerhet i Target2 samt anpassningar av Target2 för tjänsten för ögonblicksbetalningar (TIPS).

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om att identifiera och övervaka kritisk infrastruktur för att skydda IT-system

Den 27 april 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/22 på begäran av det estniska ministeriet för entreprenörskap och informationsteknik.

ECB:s yttrande om Central Bank of Cyprus ledning och finansiella oberoende

Den 11 maj 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/23 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

ECB:s yttrande om administrativa sanktioner och brottsliga handlingar i samband med att felaktig eller vilseledande information tillhandahålls Central Bank of Ireland

Den 11 maj 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/24, på begäran av ordföranden för Oireachtas (Irlands nationella parlament) gemensamma kommitté för finanser, offentliga utgifter och reformer samt Taoiseach (den irländska premiärministern).

ECB:s yttrande om ett förslag till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna

Den 11 maj 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/25 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och tillhörande rättsakter, samt om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkrings-verksamhet (Solvens II)

Den 11 maj 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/26 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Banktillsyn

Resultaten av 2018 års stresstester av betydande institut i Grekland.

Den 4 maj 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot resultaten av 2018 års stresstester för de fyra betydande instituten i Grekland (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank och Piraeus Bank) som godkänts av tillsynsnämnden. Resultaten har publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media