Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2018 г.

Пазарни операции

Предоставяне от Евросистемата на услуги за управление на резерви в евро

На 3 май 2018 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2018/14 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации. Измененията, въведени чрез тези Насоки, имат за цел да приложат редица оперативни промени, да изяснят някои аспекти на услугите и да отразят някои предложения, получени от клиенти на услугите на Евросистемата за управление на резерви. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Название на новия овърнайт лихвен процент на ЕЦБ за необезпечени транзакции

На 16 май 2018 г. Управителният съвет взе решение новият овърнайт лихвен процент на ЕЦБ за необезпечени транзакции да се нарича ESTER (euro short-term rate – краткосрочен лихвен процент по транзакции в евро). Този лихвен процент, който ще бъде създаден до 2020 г., ще допълва съществуващите референтни лихвени проценти, предоставяни от частния сектор, и ще служи като предпазен референтен процент. Подробна информация за рамките за този нов лихвен процент е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – май 2018 г.

На 16 май 2018 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – май 2018 г.“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и представя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира сътресения. Прегледът предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 24 май 2018 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Европейска рамка за съставяне на „червени екипи за етично хакерство“ въз основа на данни за заплахи

На 30 април 2018 г. Управителния съвет одобри Европейска рамка за съставяне на „червени екипи за етично хакерство“ въз основа на данни за заплахи (TIBER-EU), чието предназначение е да даде възможност на европейските и националните органи да работят съвместно с инфраструктури и институции на финансовия пазар за провеждането от „червени хакерски екипи“ на специално разработени, контролирани, основаващи се на данни тестове, за да подобрят устойчивостта им срещу сложни кибератаки. Рамката TIBER-EU и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

TARGET – Годишен доклад за 2017 г.

На 3 май 2018 г. Управителният съвет взе под внимание Годишния доклад на TARGET за 2017 г., който впоследствие беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Докладът предоставя информация за трафика по TARGET2, функционалността на системата и най-важните събития през 2017 г. Той съдържа и седем карета, в които е предоставена подробна информация по особено важните теми през 2017 г.: десетата годишнина на TARGET2, развитието на трафика в системата, ликвидност в TARGET2 и нейното използване, трансгранични дейности в TARGET2, проектът за консолидиране на TARGET2 и TARGET2-Securities (T2S) и бъдещите услуги за брутен сетълмент в реално време (RTGS), киберсигурност и сигурност в крайна точка в TARGET2 и предстоящо адаптиране на TARGET2 към услугата TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS).

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии в Естония

На 27 април 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/22 по искане на министъра на предприемачеството и информационните технологии на Естония.

Становище на ЕЦБ относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus

На 11 май 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/23 по искане на Министерството на финансите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно административните санкции и престъпленията във връзка с предоставянето на погрешна или подвеждаща информация на Central Bank of Ireland

На 11 май 2018 г. Управителният съвет прие Становище СОN/2018/24 по искане на председателя на Съвместната комисия по финанси, държавни разходи и реформи към ирландския национален парламент, както и на ирландския министър-председател.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки

На 11 май 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/25 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и свързани правни актове; и относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

На 11 май 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/26 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Банков надзор

Резултати от стрес теста на гръцките значими институции през 2018 г.

На 4 май 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу одобрените от Надзорния съвет резултати от проведения през 2018 г. стрес тест на четирите гръцки значими институции: National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank и Piraeus Bank. След това резултатите бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите