European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2018

Markttransacties

Verlening door het Eurosysteem van beheerdiensten inzake in euro luidende reserves

Op 3 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer ECB/2018/14 betreffende beheerdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties aangenomen. Het oogmerk van de met het Richtsnoer geïntroduceerde aanpassingen bestaat uit de implementatie van diverse operationele wijzigingen, verduidelijking van enkele aspecten met betrekking tot de diensten en de verwerking van enkele suggesties afkomstig van klanten die beheerdiensten inzake reserves van het Eurosysteem (Eurosystem reserve management services – ERMS) afnemen. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Naam van de nieuwe ongedekte eendaagse (overnight) rente van de ECB

Op 16 mei 2018 heeft de ECB besloten dat de nieuwe ongedekte ééndaagse (overnight) rente ESTER (euro short-term rate) wordt genoemd. Deze rente, die vóór 2020 zal worden ontwikkeld, vormt een aanvulling op bestaande, door de private sector geleverde benchmarkrentes en dient als backstopreferentierente. Nadere informatie over deze nieuwe rente is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – mei 2018

Op 16 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor publicatie van de "Financial Stability Review – May 2018", die een beoordeling bevat van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel in het eurogebied, evenals een uitgebreide analyse van het schokabsorptievermogen van het financiële stelsel in het eurogebied. De Review wordt op 24 mei 2018 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Europees kader voor ethisch red-teaming op basis van informatie over bedreigingen

Op 30 april 2018 heeft de Raad van Bestuur het Europees kader voor ethisch hacken op basis van informatie over bedreigingen (European Framework for Threat intelligence-based Ethical Red Teaming – EU-kader inzake TIBER) goedgekeurd. Dit kader beoogt het Europese en nationale autoriteiten mogelijk te maken te werken met financiëlemarktinfrastructuren en instellingen om gecontroleerde, op maat gesneden, op informatie gebaseerde red-team-tests uit te voeren ter vergroting van hun weerbaarheid tegen geavanceerde cyberaanvallen. Het EU-kader inzake TIBER en het persbericht over dit onderwerp zijn beschikbaar op de website van de ECB.

TARGET-jaarverslag 2017

Op 3 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het TARGET-jaarverslag over 2017, dat vervolgens op de website van de ECB is gepubliceerd. Het verslag bevat informatie over het TARGET2-verkeer, de prestaties van TARGET2 en over de belangrijkste ontwikkelingen in 2017. Het verslag bevat ook zeven kaders met gedetailleerde informatie over onderwerpen die in het bijzonder in 2017 van belang waren, te weten het tienjarig bestaan van TARGET2, de ontwikkeling van het TARGET2-verkeer, de TARGET2-liquiditeit en het gebruik ervan, grensoverschrijdende TARGET2-activiteiten, het TARGET2/TARGET2-Securities (T2S)-consolidatieproject en toekomstige real-time bruto vereveningsdiensten (real time gross settlement – RTGS), de cyber- en end-point-beveiliging van TARGET2, en aanstaande TARGET2-aanpassingen van de TARGET-dienst betreffende de afwikkeling van directe betalingen (Target Instant Payment Settlement – TIPS).

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging in Estland

Op 27 april 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Estlandse minister voor Ondernemerschap en Informatietechnologie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/22.

Advies van de ECB inzake het bestuur en financiële onafhankelijkheid van de Central Bank of Cyprus

Op 11 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/23.

Advies van de ECB inzake administratieve sancties en misdrijven in verband met de verstrekking van onjuiste of misleidende informatie aan de Central Bank of Ireland

Op 11 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Gemengde Comité voor Financiën, Overheidsuitgaven en Hervorming, een comité van het Nationale Parlement van Ierland, en van de Ierse minister-president, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/24.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten

Op 11 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/25.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en verband houdende rechtshandelingen; en inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Op 11 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en van het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/26.

Bankentoezicht

Uitkomsten van de stresstest van 2018 betreffende Griekse belangrijke instellingen

Op 4 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde uitkomsten van de stresstest van 2018 betreffende de vier Griekse belangrijke instellingen (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank en Piraeus Bank). De uitkomsten zijn vervolgens op de website van het bankentoezicht van de ECB gepubliceerd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media