European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2018

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamine eurodes

3. mail 2018 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2018/14 eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele. Suunisega tehtud muudatuste eesmärk on rakendada erinevaid toimimispõhimõtete muudatusi, täpsustada mõningaid teenustega seotud aspekte ning käsitleda eurosüsteemi reservihaldusteenuste tarbijatelt saadud ettepanekuid. Suunis on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP tagatiseta üleöötehingute uue intressimäära nimetus

16. mail 2018 otsustas EKP nõukogu, et EKP tagatiseta üleöötehingute uue intressimäära nimetus on ESTER (euro short-term rate). Intressimäär võetakse kasutusele enne 2020. aastat kaitsemeetmena kui võrdlusmäär, et täiendada erasektori poolt avaldatavaid olemasolevaid viitintressimäärasid. Üksikasjalikum teave uue intressimäära kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2018

16. mail 2018 andis EKP nõukogu loa avaldada 2018. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid ja haavatavust suurendavaid peamisi tegureid ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 24. mail 2018.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Ohuteabel põhineva eetilise koostöö ELi raamistik

30. aprillil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks ohuteabel põhineva eetilise koostöö ELi raamistiku (European framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming; ELi TIBER-raamistik), mille eesmärk on võimaldada Euroopa ja riikide ametiasutustel teha finantsturu infrastruktuuride ja finantsasutustega koostööd kontrollitud eriotstarbeliste teabel põhinevate katsete läbiviimiseks, et suurendada vastupidavusvõimet keerukate küberrünnakute korral. ELi TIBER-raamistik koos asjakohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

TARGETi 2017. aasta aruanne

3. mail 2018 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2017. aasta aruandega, mis avaldati seejärel EKP veebilehel. Aruandes antakse ülevaade TARGET2s sooritatud maksetest, TARGET2 tulemuslikkusest ja 2017. aastal toimunud peamistest muutustest. See sisaldab ka seitset infokasti, milles esitatakse üksikasjalik teave 2017. aastal eriti oluliste teemade kohta: TARGET2 kümnes aastapäev, TARGET2s sooritatud maksete areng, TARGET2 likviidsus ja selle kasutamine, TARGET2 piiriülene tegevus, TARGET2/TARGET2-Securities (T2S) konsolideerimisprojekt ja tulevased reaalajalise brutoarveldussüsteemi (RTGS) teenused, TARGET2 küberturvalisus ja lõppkasutajate turvalisus ning edasised TARGET2 muudatused seoses TARGETi kiirmaksete arveldamise teenusega.

Õigusaktid

EKP arvamus elutähtsa infrastruktuuri määratlemise ja järelevalve kohta infotehnoloogia turvalisuse tagamiseks Eestis

27. aprillil 2018 võttis EKP nõukogu Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/22.

EKP arvamus Central Bank of Cypruse juhtimise ja finantssõltumatuse kohta

11. mail 2018 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/23.

EKP arvamus haldussanktsioonide ja kriminaalkuritegude kohta seoses vale- või eksitava teabe andmisega Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandile

11. mail 2018 võttis EKP nõukogu Iirimaa parlamendi rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformide ühiskomitee esimehe ning Iirimaa peaministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/24.

EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu direktiivi kohta, millega nähakse ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks

11. mail 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/25.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja sellega seotud õigusakte; ja seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

11. mail 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/26.

Pangandusjärelevalve

Kreeka olulisi krediidiasutusi hõlmava 2018. aasta stressitesti tulemused

4. mail 2018 tegi EKP nõukogu ettepaneku mitte esitada vastuväiteid seoses nelja Kreeka olulist krediidiasutust (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank ja Piraeus Bank) hõlmava 2018. aasta stressitesti tulemustega, mille järelevalvenõukogu on heaks kiitnud. Tulemused avaldati seejärel EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid