Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada maijs

Tirgus operācijas

Eurosistēmas nodrošinātie rezervju pārvaldības pakalpojumi euro

Padome 2018. gada 3. maijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2018/14 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, un starptautiskajām organizācijām. Ar pamatnostādni ieviesto grozījumu mērķis ir īstenot dažādas operacionālas pārmaiņas, konkretizēt dažus aspektus saistībā ar pakalpojumiem un ieviest dažus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu (ERPP) klientu sniegtos ierosinājumus. Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē.

Jaunās ECB nenodrošinātās darījumu uz nakti procentu likmes nosaukums

Padome 2018. gada 16. maijā pieņēma lēmumu, ka jaunās ECB nenodrošinātās darījumu uz nakti procentu likmes nosaukums būs ESTER (euro short-term rate – euro īstermiņa procentu likme). Šī procentu likme, kuru sāks noteikt pirms 2020. gada, papildinās esošās etalonlikmes, ko nosaka privātais sektors, un tiks izmantota kā alternatīvā atsauces procentu likme. Sīkāka informācija par šo jauno likmi pieejama ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2018. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2018. gada 16. maijā atļāva publicēt 2018. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt šokus. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2018. gada 24. maijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Eiropas pamatprincipi attiecībā uz ētisku datorsistēmu uzlaušanu, ko veic apdraudējuma datu vākšanas nolūkos

Padome 2018. gada 30. aprīlī apstiprināja Eiropas pamatprincipus attiecībā uz ētisku datorsistēmu uzlaušanu, ko veic apdraudējuma datu vākšanas nolūkos (TIBER-EU pamatprincipi). To mērķis ir dot iespēju Eiropas un nacionālajām iestādēm sadarboties ar finanšu tirgus infrastruktūrām un iestādēm, lai veiktu kontrolētas, īpaši sagatavotas datorsistēmu pārbaudes apdraudējuma datu vākšanas nolūkos, uzlabojot to noturību pret sarežģītiem kiberuzbrukumiem. TIBER-EU pamatprincipi kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejama ECB interneta vietnē.

TARGET 2017. gada pārskats

Padome 2018. gada 3. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2017. gada pārskatu, kas pēc tam tika publicēts ECB interneta vietnē. Pārskatā sniegta informācija par TARGET2 maksājumu plūsmu, apkopoti rezultāti un galvenās norises 2017. gadā. Tas ietver arī septiņus ielikumus ar detalizētu informāciju par tematiem, kuri 2017. gadā bija īpaši būtiski, proti, par TARGET2 desmito gadadienu, TARGET2 maksājumu plūsmu attīstību, TARGET2 likviditāti un tās izmantošanu, TARGET2 pārrobežu aktivitātēm, TARGET2/TARGET2 vērtspapīriem (T2V) konsolidācijas projektu un turpmākiem reālā laika bruto norēķinu (RTGS) pakalpojumiem, TARGET2 kiberdrošību un datortīklu gala ierīču drošību un gaidāmām TARGET2 korekcijām saistībā ar TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) pakalpojumu.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju un uzraudzību informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām Igaunijā

Padome 2018. gada 27. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2018/22 pēc Igaunijas uzņēmējdarbības un informāciju tehnoloģijas ministra lūguma.

ECB atzinums par Central Bank of Cyprus pārvaldību un finanšu neatkarību

Padome 2018. gada 11. maijā pieņēma Atzinumu CON/2018/23 pēc Kipras Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par administratīviem sodiem un noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Padome 2018. gada 11. maijā pieņēma Atzinumu CON/2018/24 pēc Oireachtas (Īrijas parlamenta) Apvienotās finanšu, valsts izdevumu un reformu komitejas un Taoiseach (Īrijas premjerministra) lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka noteikumus par fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievirzes stiprināšanu dalībvalstīs

Padome 2018. gada 11. maijā pieņēma Atzinumu CON/2018/25 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un saistītos tiesību aktus, un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

Padome 2018. gada 11. maijā pieņēma Atzinumu CON/2018/26 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

Banku uzraudzība

Grieķijas nozīmīgo iestāžu 2018. gada stresa testa rezultāti

Padome 2018. gada 4. maijā neiebilda pret Uzraudzības Valdes apstiprinātajiem 2018. gada stresa testa rezultātiem attiecībā uz četrām Grieķijas nozīmīgajām iestādēm (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank un Piraeus Bank). Rezultāti pēcāk tika publicēti ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem