Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Toukokuu 2018

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän euromääräiset varannonhoitopalvelut

EKP:n neuvosto antoi 3.5.2018 uudelleenlaaditut suuntaviivat EKP/2018/14 eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille. Uudelleenlaadinnan yhteydessä tehtyjen tarkistusten tarkoituksena on ottaa käyttöön useita toiminnallisia muutoksia, selkeyttää joitakin palveluihin liittyviä näkökohtia ja vastata eräisiin eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen asiakkailta saatuihin ehdotuksiin. Suuntaviivat on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Uuden vakuudettomien yön yli markkinoiden koron nimi

EKP:n neuvosto päätti 16.5.2018, että EKP:n uuden vakuudettomien yön yli ‑markkinoiden koron nimeksi tulee ESTER (euro short-term rate). Uusi korko otetaan käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Se täydentää yksityisen sektorin julkaisemia viitekorkoja ja turvaa tarvittaessa viitekorkojen saatavuuden. Yksityiskohtaisempaa tietoa uudesta korosta on EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – toukokuu 2018

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.5.2018 julkaistavaksi toukokuun 2018 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – May 2018”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 24.5.2018.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Uhkatiedusteluun perustuva eurooppalainen kyberresilienssin testijärjestelmä TIBER-EU

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.4.2018 TIBER-EU-testijärjestelmän (European framework for Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming), jota käytetään kyberresilienssin eettiseen testaamiseen turvallisuusuhkia koskevan tiedustelutiedon pohjalta. Tavoitteena on, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden viranomaiset voivat järjestelmän avulla suorittaa rahoitusmarkkinainfrastruktuurien ja laitosten kanssa valvottuja, räätälöityjä ja tiedustelujohtoisia testejä, joilla parannetaan infrastruktuurien ja laitosten kykyä suojautua edistyneiltä kyberhyökkäyksiltä. TIBER-EU-järjestelmää koskeva asiakirja ja aiheesta kertova lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2017

EKP:n neuvosto tutustui 3.5.2018 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2017, minkä jälkeen kertomus julkaistiin EKP:n verkkosivuilla. Vuosikertomuksessa annetaan tietoa maksuliikenteestä TARGET2-järjestelmässä sekä kuvataan järjestelmän toimintaa ja kehitystä vuonna 2017. Lisäksi kertomuksen seitsemässä kehikossa kerrotaan yksityiskohtaisesti vuoden 2017 keskeisistä teemoista eli TARGET2-järjestelmän tulosta kymmenen vuoden ikään, maksuliikenteen kehityksestä, järjestelmässä olevasta likviditeetistä ja sen käytöstä, valtioiden rajat ylittävästä toiminnasta, TARGET2- ja TARGET2-Securities (T2S) ‑järjestelmien yhdistämishankkeesta ja sen myötä luotavan uuden reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (RTGS) palveluista, TARGET2-järjestelmän kyberturvallisuudesta ja päätelaitteiden suojauksesta sekä toimista, joilla järjestelmä sovitetaan yhteen TARGET-pikamaksupalvelun (TIPS) kanssa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto kriittisten infrastruktuurien identifioimisesta ja valvonnasta tietotekniikan turvallisuuden varmistamiseksi Virossa

EKP:n neuvosto antoi 27.4.2018 Viron yrittäjyys- ja tietotekniikkaministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/22.

EKP:n lausunto Central Bank of Cyprusin hallinnosta ja taloudellisesta riippumattomuudesta

EKP:n neuvosto antoi 11.5.2018 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/23.

EKP:n lausunto hallinnollisista seuraamuksista ja rikoksista liittyen väärien tai harhaanjohtavien tietojen antamiseen Central Bank of Irelandille

EKP:n neuvosto antoi 11.5.2018 Irlannin parlamentin valtiovarain-, julkismeno- ja uudistusvaliokunnan puheenjohtajan sekä Irlannin pääministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/24.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä

EKP:n neuvosto antoi 11.5.2018 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/25.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 11.5.2018 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2018/26.

Pankkivalvonta

Kreikkalaisten merkittävien laitosten vuoden 2018 stressitestin tulokset

EKP:n neuvosto jätti 4.5.2018 vastustamatta valvontaelimen vahvistamia tuloksia tänä vuonna suoritetusta neljän kreikkalaisen merkittävän laitoksen (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank ja Piraeus Bank) stressitestistä. Tulokset on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle