Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2018

Operacje rynkowe

Usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami w euro

3 maja 2018 roku Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2018/14 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro. Celem nowelizacji było dodanie różnych zmian operacyjnych, wyjaśnienie pewnych kwestii związanych z usługami oraz uwzględnienie sugestii zgłoszonych przez odbiorców przedmiotowych usług. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Nazwa nowej niezabezpieczonej stopy overnight opracowywanej przez EBC

16 maja 2018 Rada Prezesów zdecydowała, że nowy indeks EBC – niezabezpieczona stopa overnight – będzie się nazywać ESTER (euro short-term rate). Indeks ESTER, który ma powstać do roku 2020, będzie stanowić uzupełnienie istniejących stóp referencyjnych opracowywanych przez sektor prywatny i służyć jako stopa asekuracyjna. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – maj 2018

16 maja 2018 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – May 2018, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na szoki. Raport ma zostać opublikowany na stronie internetowej EBC 24 maja 2018.

Infrastruktura rynku i płatności

Europejskie ramy wykrywania zagrożeń metodą red teaming

30 kwietnia 2018 Rada Prezesów zatwierdziła ogólnounijne zasady ramowe dotyczące przeprowadzania etycznych testów typu red teaming – czyli symulowanych ataków na własną organizację – na podstawie rozpoznania zagrożeń (Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming, w skrócie TIBER-EU). Mają one umożliwić organom europejskim i krajowym współpracę z instytucjami i infrastrukturami rynku finansowego przy prowadzeniu kontrolowanych, indywidualnie zaprojektowanych i opartych na danych rozpoznawczych testów red teaming, by wzmocnić ich odporność na wysoce wyspecjalizowane ataki cybernetyczne. Dokument TIBER-EU wraz z komunikatem prasowym jest dostępny na stronie internetowej EBC.

TARGET – raport roczny 2017

3 maja 2018 Rada Prezesów zapoznała się z dokumentem TARGET Annual Report 2017, który został następnie opublikowany na stronie internetowej EBC. Przedstawia on informacje o transakcjach przetwarzanych w systemie TARGET2, jego wynikach operacyjnych i głównych zmianach, jakie miały miejsce w 2017 roku. Zawiera także siedem ramek ze szczegółowym omówieniem zagadnień, które były szczególnie istotne w tym roku: dziesięciolecia systemu TARGET2; ilości przetwarzanych transakcji; płynności dostępnej w systemie i jej wykorzystania; operacji transgranicznych prowadzonych w TARGET2; planów konsolidacji systemów TARGET2/TARGET2-Securities (T2S) i przyszłych usług rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS); bezpieczeństwa cybernetycznego i bezpieczeństwa punktów końcowych; oraz planowanego dostosowania TARGET2 do rozliczania płatności natychmiastowych w systemie TARGET (usługi TIPS).

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie identyfikacji i nadzoru infrastruktury krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa informatycznego w Estonii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/22 w dniu 27 kwietnia 2018 na wniosek estońskiego ministra przedsiębiorczości i informatyki.

Opinia EBC w sprawie struktury zarządzania i niezależności finansowej Central Bank of Cyprus

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/23 w dniu 11 maja 2018 na wniosek ministerstwa finansów Cypru.

Opinia EBC w sprawie sankcji administracyjnych i przepisów karnych dotyczących przekazywania Central Bank of Ireland nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/24 w dniu 11 maja 2018 na wniosek przewodniczącego parlamentu irlandzkiego, Wspólnego Komitetu ds. Finansów, Wydatków Publicznych i Reform oraz premiera Irlandii.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/25 w dniu 11 maja 2018 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz powiązanych aktów prawnych oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/26 w dniu 11 maja 2018 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Nadzór bankowy

Wyniki testu warunków skrajnych przeprowadzonego w 2018 roku w greckich instytucjach istotnych

4 maja 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec zatwierdzonych przez Radę ds. Nadzoru wyników testu warunków skrajnych przeprowadzonego w 2018 roku w czterech instytucjach istotnych z Grecji (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank i Piraeus Bank). Wyniki te zostały następnie ogłoszone na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami