European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2018

Operácie na trhu

Poskytovanie služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému

Dňa 3. mája 2018 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2018/14 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám. Cieľom úprav zavedených týmto usmernením je implementácia rôznych operačných zmien, objasnenie určitých aspektov týkajúcich sa služieb a zohľadnenie niektorých návrhov prijatých od klientov využívajúcich služby Eurosystému v oblasti správy rezerv (Eurosystem Reserve Management Services – ERMS). Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Názov novej nezabezpečenej jednodňovej sadzby ECB

Dňa 16. mája 2018 Rada guvernérov rozhodla, že nová nezabezpečená jednodňová sadzba ECB sa bude volať ESTER (euro short-term rate – krátkodobá sadzba v eurách). Táto sadzba, ktorá bude vytvorená do roku 2020, bude dopĺňať existujúce referenčné sadzby súkromného sektora a bude slúžiť ako hraničná referenčná sadzba. Podrobnejšie informácie týkajúce sa tejto novej sadzby sú na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z mája 2018

Dňa 16. mája 2018 Rada guvernérov schválila zverejnenie májového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – May 2018), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a zraniteľnosti ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Správa bude 24. mája 2018 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Európsky rámec pre etické testovanie metódou „red teaming“ na základe informácií o hrozbách

Dňa 30. apríla 2018 Rada guvernérov schválila európsky rámec pre etické testovanie metódou „red teaming“ na základe informácií o hrozbách (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming – TIBER-EU). Jeho cieľom je umožniť európskym a vnútroštátnym orgánom spoluprácu s infraštruktúrami a inštitúciami finančného trhu pri vykonávaní kontrolovaných, špecializovaných testov „red team“ na základe informácií o hrozbách v snahe zvýšiť ich odolnosť voči sofistikovaným kybernetickým útokom. Rámec TIBER-EU je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2017

Dňa 3. mája 2018 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2017. Správa bola následne zverejnená na internetovej stránke ECB. Správa obsahuje informácie o aktivite v rámci systému TARGET2, o jeho výkonnosti a hlavných zmenách zaznamenaných v roku 2017. Jej súčasťou je aj sedem boxov s podrobnými informáciami o témach, ktoré mali v roku 2017 mimoriadny význam, konkrétne desiate výročie systému TARGET2, vývoj aktivity v rámci systému TARGET2, likvidita systému TARGET2 a jej používanie, cezhraničné činnosti systému TARGET2, projekt konsolidácie systémov TARGET2/TARGET2-Securities (T2S) a budúce služby hrubého vyrovnania v reálnom čase (real-time gross settlement – RTGS), kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť koncových zariadení systému TARGET2 a nadchádzajúce prispôsobenie systému TARGET2 službe okamžitého vyrovnania platieb v rámci systému TARGET (TARGET instant payment settlement – TIPS).

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií v Estónsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/22 dňa 27. apríla 2018 na žiadosť estónskeho ministra podnikania a informačných technológií.

Stanovisko ECB k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/23 dňa 11. mája 2018 na žiadosť ministerstva financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k administratívnym sankciám a trestným činom v súvislosti s poskytnutím nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Central Bank of Ireland

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/24 dňa 11. mája 2018 na žiadosť predsedu spoločného výboru írskeho parlamentu pre financie, verejné výdavky a reformy a írskeho premiéra.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/25 dňa 11. mája 2018 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa menia súvisiace právne predpisy; a k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/26 dňa 11. mája 2018 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Bankový dohľad

Výsledky záťažového testu gréckych významných inštitúcií z roku 2018

Dňa 4. mája 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti výsledkom záťažového testu štyroch gréckych významných inštitúcií (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank a Piraeus Bank) uskutočneného v roku 2018, ktoré schválila Rada pre dohľad. Výsledky boli následne zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá