Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2018 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

На 2 януари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/1 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно пазарите на финансови инструменти в Гърция

На 9 януари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/2 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно пазарите на финансови инструменти в Словения

На 11 януари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/3 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Европейската централна банка

На 15 декември 2017 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2017/42 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Европейската централна банка. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus

На 19 декември 2017 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2017/43 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Председател на Комитета по контрола

На 9 януари 2018 г. Управителният съвет назначи г-н Дени Бо, заместник-управител на Banque de France, за председател на Комитета по контрола (COMCO) на Евросистемата/ЕСЦБ. Назначението е с незабавно действие, за срок до 31 декември 2019 г., така че да съвпадне с изтичането на мандатите на останалите председатели на комитети на Евросистемата/ЕСЦБ.

Председател на Комитета за финансова стабилност

На 25 януари 2018 г. Управителният съвет назначи г-н Серджо Николети Алтимари, генерален директор на генерална дирекция „Макропруденциална политика и финансова стабилност“ в ЕЦБ, за председател на Комитета за финансова стабилност (FSC) на Евросистемата/ЕСЦБ. Назначението е с действие от 1 февруари 2018 г., за срок до 31 декември 2019 г., така че да съвпадне с изтичането на мандатите на останалите председатели на комитети на Евросистемата/ЕСЦБ.

Председател на Комитета на вътрешните одитори

На 25 януари 2018 г. Управителният съвет назначи г-жа Клаудия Ман, назначена за директор на дирекция „Вътрешен одит“ в ЕЦБ от 1 март 2018 г., за председател на Комитета на вътрешните одитори (IAC) от същата дата. Назначението е за срок до 31 декември 2019 г., така че да съвпадне с изтичането на мандатите на останалите председатели на комитети на Евросистемата/ЕСЦБ.

Банков надзор

Съответствие с Насоките на ЕБО относно надзора над значимите институции

На 27 декември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че по отношение на значимите институции под своя пряк надзор ЕЦБ ще изпълни до 1 януари 2021 г. Насоките на ЕБО относно прилагането на определението за неизпълнение съгласно член 178 на Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Насоките, които ще влязат в сила от тази дата, имат за цел да хармонизират прилагането навсякъде в европейската пруденциална рамка на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно експозициите с неизпълнение.

Препоръка на ЕЦБ относно политиките за разпределяне на дивиденти

На 28 декември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за приемане на Препоръка ЕЦБ/2017/44 относно политиките за разпределяне на дивиденти. Препоръката, която е публикувана на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор, е адресирана до значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи, както и към националните компетентни органи и определените на национално равнище органи, от които се очаква да я прилагат спрямо по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи, както е целесъобразно.

План за извършване на надзорни проверки за проверките на място и проучванията на вътрешни модели през 2018 г.

На 2 януари 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри корекции в Плана за извършване на надзорни проверки за 2018 г., който засяга проверките на място и проучванията на вътрешни модели в значимите институции в рамките на ЕНМ.

Съответствие с Насоките на ЕБО за оценка на риска в областта на ИКТ в рамките на Процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО)

На 4 януари 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че по отношение на значимите институции под своя пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълни от януари 2018 г. Насоките на ЕБО за оценка на риска в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) (EBA/GL/2017/05).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите