SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar 2018

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

Den 2. januar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/1 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om markeder for finansielle instrumenter i Grækenland

Den 9. januar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/2 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om markeder for finansielle instrumenter i Slovenien

Den 11. januar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/3 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Den Europæiske Centralbank

Den 15. december 2017 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Den Europæiske Centralbank (ECB/2017/42). Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Cyprus

Den 19. december 2017 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Cyprus (ECB/2017/43). Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Formand for Komiteen for Controlling

Den 9. januar 2018 udnævnte Styrelsesrådet Denis Beau, vicedirektør i Banque de France, til formand for COMCO (Eurosystemets/ESCB's komite for Controlling). Udnævnelsen sker med øjeblikkelig virkning og indtil 31. december 2019, således at den falder sammen med udløbet af embedsperioden for alle øvrige formænd for Eurosystemets/ESCB's komiteer.

Formand for Komiteen for Finansiel Stabilitet

Den 25. januar 2018 udnævnte Styrelsesrådet Sergio Nicoletti Altimari, generaldirektør for ECB's Generaldirektorat for Makroprudentiel Politik og Finansiel Stabilitet, som formand for Eurosystemets/ESCB's Komite for Finansiel Stabilitet (FSC). Udnævnelsen sker med virkning fra 1. februar 2018 og indtil 31. december 2019, således at den falder sammen med udløbet af embedsperioden for alle øvrige formænd for Eurosystemets/ESCB's komiteer.

Formand for Komiteen for Interne Revisorer

Den 25. januar 2018 udnævnte Styrelsesrådet Claudia Mann, der er udnævnt som direktør for ECB's Direktorat for Intern Revision pr. 1. marts 2018, som formand for Eurosystemets/ESCB's Komite for Interne Revisorer (IAC) pr. samme dato. Udnævnelsen sker med virkning indtil 31. december 2019, således at den falder sammen med udløbet af embedsperioden for alle øvrige formænd for Eurosystemets/ESCB's komiteer.

Banktilsyn

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for tilsynet med signifikante institutter

Den 27. december 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det er hensigten, at ECB, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, senest 1. januar 2021 vil efterleve EBA's retningslinjer om anvendelse af definitionen af misligholdelse i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA-GL-2016-07). Retningslinjerne, som vil gælde fra denne dato, skal harmonisere anvendelsen af bestemmelserne om misligholdte eksponeringer i forordning (EU) nr. 575/2013 inden for de europæiske tilsynsrammer.

ECB's henstilling om politikker vedrørende udlodning af udbytte

Den 28. december 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage ECB's henstilling om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2017/44). Henstillingen findes på ECB Banktilsyns websted, og den er rettet til signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn samt kompetente nationale kompetente myndigheder og udpegede myndigheder, der forventes at anvende den på mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, som de finder passende.

Tilsynsprogram for inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller i 2018

Den 2. januar 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage ændringer af tilsynsprogrammet SEP 2018 for signifikante institutter inden for SSM med hensyn til inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for vurdering af informations- og kommunikationsteknologirisiko (ikt-risiko) i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP-processen)

Den 4. januar 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det er hensigten, at ECB, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, fra januar 2018 vil efterleve EBA's retningslinjer for vurdering af informations- og kommunikationsteknologirisiko (ikt-risiko) i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP-processen) (EBA-GL-2016-05).