Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január 2018

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/1 dňa 2. januára 2018 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k trhom s finančnými nástrojmi v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/2 dňa 9. januára 2018 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k trhom s finančnými nástrojmi v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/3 dňa 11. januára 2018 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Európskej centrálnej banky

Dňa 15. decembra 2017 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2017/42 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Európskej centrálnej banky. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus

Dňa 19. decembra 2017 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2017/43 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Central Bank of Cyprus. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Predseda Výboru pre kontroling

Dňa 9. januára 2018 Rada guvernérov vymenovala Denisa Beaua, viceguvernéra Banque de France, za predsedu Výboru Eurosystému/ESCB pre kontroling (Committee on Controlling – COMCO). Vymenovanie nadobúda účinnosť okamžite, pričom funkčné obdobie sa skončí 31. decembra 2019, súbežne s funkčným obdobím predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB.

Predseda Výboru pre finančnú stabilitu

Dňa 25. januára 2018 Rada guvernérov vymenovala Sergia Nicolettiho Altimariho, generálneho riaditeľa ECB pre makroprudenciálnu politiku a finančnú stabilitu, za predsedu Výboru Eurosystému/ESCB pre finančnú stabilitu (Financial Stability Committee – FSC). Vymenovanie nadobúda účinnosť 1. februára 2018, pričom funkčné obdobie sa skončí 31. decembra 2019, súbežne s funkčným obdobím predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB.

Predseda Výboru interných audítorov

Dňa 25. januára 2018 Rada guvernérov vymenovala Claudiu Mannovú, k 1. marcu 2018 vymenovanú za riaditeľku ECB pre interný audit, za predsedníčku Výboru interných audítorov Eurosystému/ESCB (Internal Auditors Committee – IAC) od daného dátumu. Jej funkčné obdobie sa skončí 31. decembra 2019, súbežne s funkčným obdobím predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB.

Bankový dohľad

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa dohľadu nad významnými inštitúciami

Dňa 27. decembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa bude najneskôr do 1. januára 2021 v súvislosti s významnými inštitúciami patriacimi pod jej priamy dohľad riadiť usmerneniami EBA o uplatňovaní vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Cieľom týchto usmernení, ktoré budú v platnosti od daného dátumu, je harmonizácia uplatňovania ustanovení nariadenia (EÚ) č. 575/2013 týkajúcich sa zlyhaných expozícií v rámci celého európskeho prudenciálneho rámca.

Odporúčanie ECB o prístupe k rozdeľovaniu dividend

Dňa 28. decembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať odporúčanie ECB/2017/44 o prístupe k rozdeľovaniu dividend. Odporúčanie, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB, je adresované významným dohliadaným subjektom a významným dohliadaným skupinám, ako aj príslušným vnútroštátnym a určeným orgánom, ktoré ho majú podľa uváženia uplatniť na menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny.

Program previerok v oblasti dohľadu, ktorý stanovuje kontroly na mieste a previerky interných modelov na rok 2018

Dňa 2. januára 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť úpravy programu previerok v oblasti dohľadu (Supervisory Examination Programme – SEP), ktorý stanovuje kontroly na mieste (on-site inspection – OSI) a previerky interných modelov (internal model investigation – IMI) významných inštitúcií v rámci SSM na rok 2018.

Súlad s usmerneniami EBA pre posudzovanie rizika súvisiaceho s informačnými a komunikačnými technológiami v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)

Dňa 4. januára 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA), že ECB sa v rámci procesu SREP od januára 2018 v súvislosti s významnými úverovými inštitúciami patriacimi pod jej priamy dohľad mieni riadiť usmerneniami EBA pre posudzovanie rizika súvisiaceho s informačnými a komunikačnými technológiami v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) (EBA/GL/2017/05).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá