Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2018

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

Den 2 januari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/1 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om marknader för finansiella instrument i Grekland

Den 9 januari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/2 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB:s yttrande om marknader för finansiella instrument i Slovenien

Den 11 januari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/3 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Europeiska centralbanken

Den 15 december 2017 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2017/42 till EU-rådet om externa revisorer för ECB. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus

Den 19 december 2017 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2017/43 till EU-rådet om externa revisorer för Central Bank of Cyprus. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Ordförande för kommittén för finansiell kontroll

Den 9 januari 2018 utsåg ECB-rådet Denis Beau, centralbankschef på Banque de France, till ordförande för Eurosystemets/ECBS kommitté för finansiell kontroll (COMCO). Utnämningen sker med omedelbar verkan och löper fram till den 31 december 2019. Den avslutas samtidigt med övriga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande.

Ordförande för kommittén för finansiell stabilitet

Den 25 januari 2018 utnämnde ECB-rådet Sergio Nicoletti Altimari, generaldirektör för ECB:s generaldirektorat för makrotillsyn och finansiell stabilitet, till ordförande för Eurosystemets/ECBS kommitté för finansiell stabilitet (FSC). Tillsättningen inleds den 1 februari 2018 och löper fram till den 31 december 2019. Den avslutas följaktligen samtidigt med övriga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande.

Ordförande för kommittén för internrevision

Den 25 januari 2018 utnämnde ECB-rådet Claudia Mann, direktör för ECB:s direktorat för internrevision till ordförande för Eurosystemets/ECBS Kommittén för internrevision (IAC). Förordnandet gäller från den 1 mars 2018 till den 31 december 2019 och avslutas följaktligen samtidigt med övriga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande.

Banktillsyn

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om tillsyn över betydande institut

Den 27 december 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att meddela den Europeiska bankmyndigheten (EBA) att ECB före den 1 januari 2021 kommer att följa EBA:s riktlinjer om tillämpningen av definitionen av fallissemang i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/07) för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn. Dessa riktlinjer, som kommer att gälla från det datumet, har som mål att harmonisera tillämpningen av bestämmelserna om fallerade exponeringar i förordning (EU) nr 575/2013 i det europeiska ramverket för tillsyn.

ECB:s rekommendation om utdelningsregler

Den 28 december 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att anta rekommendation ECB/2017/44 om utdelningsregler. Rekommendationen, som finns på ECB:s webbplats för banktillsyn, riktar sig till betydande enheter och grupper som står under tillsyn samt nationella behöriga myndigheter och utsedda myndigheter som förväntas tillämpa den på mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn, då detta anses lämpligt.

Program för tillsynsgranskning av inspektioner på plats och utredningar av interna modeller för 2018

Den 2 januari 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna ändringar i 2018 års program för tillsynsgranskning av inspektioner på plats och utredningar av interna modeller för institut inom SSM.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om riskbedömning av IKT enligt översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)

Den 4 januari 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela den Europeiska bankmyndigheten (EBA) att för betydande kreditinstitut som står under ECB:s direkta tillsyn, avser ECB följa EBA:s riktlinjer om riskbedömning för informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) fr.o.m. januari 2018 (EBA/GL/2017/05).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media