Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar 2018

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

2. jaanuaril 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/1.

EKP arvamus finantsinstrumentide turgude kohta Kreekas

9. jaanuaril 2018 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/2.

EKP arvamus finantsinstrumentide turgude kohta Sloveenias

11. jaanuaril 2018 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/3.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta

15. detsembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2017/42 Euroopa Keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cypruse välisaudiitorite kohta

19. detsembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2017/43 Küprose keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Kontrollikomitee esimees

9. jaanuaril 2018 nimetas EKP nõukogu eurosüsteemi/EKPSi kontrollikomitee (COMCO) esimehena ametisse Prantsusmaa keskpanga asepresidendi Denis Beau. Ametiaeg algab kohe ja kestab 31. detsembrini 2019, mil lõpevad ka teiste eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeeste volitused.

Finantsstabiilsuse komitee esimees

25. jaanuaril 2018 nimetas EKP nõukogu eurosüsteemi/EKPSi finantsstabiilsuse komitee esimehena ametisse EKP makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsuse peadirektoraadi peadirektori Sergio Nicoletti Altimari. Ametiaeg algab 1. veebruaril 2018 ja kestab 31. detsembrini 2019, mil lõpevad ka teiste eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeeste volitused.

Siseaudiitorite komitee esimees

25. jaanuaril 2018 nimetas EKP nõukogu alates 1. märtsist 2018 eurosüsteemi/EKPSi siseaudiitorite komitee esimeheks Claudia Manni, kes asub samast kuupäevast alates tööle EKP siseauditi direktoraadi direktorina. Ametiaeg kestab 31. detsembrini 2019, mil lõpevad ka teiste eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeeste volitused.

Pangandusjärelevalve

EBA suuniste järgimine oluliste krediidiasutuste järelevalves

27. detsembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid makseviivituse mõiste kohaldamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 alusel (EBA/GL/2016/07) ja täita neis sätestatud nõuded 1. jaanuariks 2021. Kõnealuseid suuniseid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021 ja nende eesmärk on ühtlustada määruse (EL) nr 575/2013 makseviivituses olevaid riskipositsioone käsitlevate sätete kohaldamist terves Euroopa usaldatavusnõuete raamistikus.

EKP soovitus dividendi jaotamise põhimõtete kohta

28. detsembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta soovitus EKP/2017/44 dividendi jaotamise põhimõtete kohta. Soovitus on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel ning on suunatud järelevalve alla kuuluvatele olulistele üksustele ja olulistele pangagruppidele, samuti riiklikele pädevatele asutustele ja määratud asutustele, kes peavad seda asjakohasel viisil kohaldama järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja vähem oluliste pangagruppide suhtes.

Järelevalvealane kontrolliprogramm kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta 2018. aastal

2. jaanuaril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks kohandused 2018. aasta järelevalvealases kontrolliprogrammis, mis käsitleb kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi ühtsesse järelevalvemehhanismi kuuluvates olulistes krediidiasutustes.

EBA suunised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide hindamise kohta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames

4. jaanuaril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates 2018. aasta jaanuarist EBA suuniseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide hindamise kohta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames (EBA/GL/2017/05).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid