Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

leden 2018

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

Rada guvernérů přijala 2. ledna 2018 stanovisko CON/2018/1 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k trhům finančních nástrojů v Řecku

Rada guvernérů přijala 9. ledna 2018 stanovisko CON/2018/2 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k trhům finančních nástrojů ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 11. ledna 2018 stanovisko CON/2018/3 na žádost slovinského ministerstva financí.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Evropské centrální banky

Rada guvernérů přijala 15. prosince 2017 doporučení ECB/2017/42 Radě Evropské unie o externím auditorovi Evropské centrální banky. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus

Rada guvernérů přijala 19. prosince 2017 doporučení ECB/2017/43 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Předseda Výboru pro kontrolu

Rada guvernérů jmenovala 9. ledna 2018 Denise Beaue, viceguvernéra Banque de France, do funkce předsedy Výboru Eurosystému/ESCB pro kontrolu (COMCO). Jmenování nabývá okamžité účinnosti a platí do 31. prosince 2019, aby se tak shodovalo se skončením funkčních období ostatních předsedů výborů Eurosystému/ESCB.

Předseda Výboru pro finanční stabilitu

Rada guvernérů jmenovala 25. ledna 2018 do funkce předsedy Výboru pro finanční stabilitu Eurosystému/ECB (FSC) Sergia Nicolettiho Altimariho, generálního ředitele generálního ředitelství ECB pro makroobezřetnostní politiku a finanční stabilitu. Jmenování nabývá účinnosti 1. února 2018 a platí do 31. prosince 2019, aby se tak shodovalo se skončením funkčních období ostatních předsedů výborů Eurosystému/ESCB.

Předseda Výboru interních auditorů

Rada guvernérů jmenovala 25. ledna 2018 od tohoto data do funkce předsedkyně Výboru interních auditorů Eurosystému/ESCB (IAC) Claudii Mannovou, ředitelku ředitelství ECB pro interní audit jmenovanou od 1. března 2018. Jmenování platí do 31. prosince 2019, aby se tak shodovalo se skončením funkčních období ostatních předsedů výborů Eurosystému/ESCB.

Bankovní dohled

Dodržování obecných zásad EBA týkajících se dohledu nad významnými institucemi

Rada guvernérů nevznesla 27. prosince 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit Evropský orgán pro bankovnictví, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se bude ECB od 1. ledna 2021 řídit obecnými zásadami o uplatňování definice selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Cílem těchto obecných zásad, které se budou uplatňovat od uvedeného data, je harmonizovat používání ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013 týkajících se expozic v selhání v celém evropském obezřetnostním rámci.

Doporučení ECB o zásadách pro vyplácení dividend

Rada guvernérů nevznesla 28. prosince 2017 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout doporučení ECB/2017/44 o zásadách pro vyplácení dividend. Doporučení, které je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu, je určeno významným dohlíženým subjektům a významným dohlíženým skupinám i vnitrostátním příslušným orgánům a pověřeným orgánům, které jej mají podle potřeby uplatňovat na méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny.

Program dohledových šetření kontrol na místě a posouzení interních modelů pro rok 2018

Rada guvernérů nevznesla 2. ledna 2018 námitky k návrhu Rady dohledu schválit úpravy programu dohledových šetření (SEP) kontrol na místě (OSI) a posouzení interních modelů (IMI) pro významné instituce v rámci SSM.

Dodržování obecných zásad EBA týkajících se rizik ICT v rámci procesu dohledu a hodnocení (SREP)

Rada guvernérů nevznesla 4. ledna 2018 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), že v případě významných úvěrových institucí, které podléhají dohledu ECB, se bude ECB od ledna 2018 řídit obecnými zásadami EBA týkajícími se hodnocení rizik v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) v rámci procesu dohledu a hodnocení (SREP) (EBA/GL/2017/05).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média