Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń 2018

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/1 w dniu 2 stycznia 2018 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie rynków instrumentów finansowych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/2 w dniu 9 stycznia 2018 na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie rynków instrumentów finansowych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/3 w dniu 11 stycznia 2018 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego

15 grudnia 2017 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2017/42 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego. Zalecenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Cyprus

19 grudnia 2017 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2017/43 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów cypryjskiego banku centralnego. Zalecenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Przewodniczący Komitetu ds. Kontrolingu

9 stycznia 2018 Denis Beau, wiceprezes Banque de France, został powołany przez Radę Prezesów na przewodniczącego Komitetu Eurosystemu/ESBC ds. Kontrolingu (COMCO), ze skutkiem natychmiastowym. Jego kadencja kończy się 31 grudnia 2019, wraz z upływem kadencji przewodniczących pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC.

Przewodniczący Komitetu ds. Stabilności Finansowej

25 stycznia 2018 Sergio Nicoletti Altimari, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej EBC ds. Polityki Makroostrożnościowej i Stabilności Finansowej, został powołany przez Radę Prezesów na przewodniczącego Komitetu Eurosystemu/ESBC ds. Stabilności Finansowej (FSC). Jego kadencja rozpoczyna się 1 lutego 2018, a kończy 31 grudnia 2019, wraz z upływem kadencji przewodniczących pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC.

Przewodnicząca Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego

25 stycznia 2018 Claudia Mann, która z dniem 1 marca 2018 obejmie stanowisko dyrektora Dyrekcji EBC ds. Audytu Wewnętrznego, została powołana przez Radę Prezesów na przewodniczącą Komitetu Eurosystemu/ESBC ds. Audytu Wewnętrznego (IAC). Jej kadencja rozpoczyna się tego samego dnia, a kończy 31 grudnia 2019, wraz z upływem kadencji przewodniczących pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC.

Nadzór bankowy

Przestrzeganie wytycznych EUNB dotyczących nadzoru nad instytucjami istotnymi

27 grudnia 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że do 1 stycznia 2021 EBC zacznie stosować, w odniesieniu do instytucji istotnych objętych jego bezpośrednim nadzorem, wytyczne EUNB dotyczące stosowania definicji niewykonania zobowiązania określonej w art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Wytyczne, które tego dnia zaczną obowiązywać, mają na celu ujednolicenie stosowania przepisów dotyczących niewykonania zobowiązania, które zawarte są w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, w europejskich ramach ostrożnościowych.

Zalecenie EBC w sprawie zasad wypłaty dywidend

28 grudnia 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie zalecenia EBC/2017/44 w sprawie zasad wypłaty dywidend. Zalecenie to, dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu, jest skierowane do objętych nadzorem podmiotów istotnych i grup istotnych, a także do właściwych i wyznaczonych organów krajowych, które powinny stosować je wobec nadzorowanych podmiotów mniej istotnych i grup mniej istotnych według własnego uznania.

Program oceny nadzorczej dotyczący kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych na rok 2018

2 stycznia 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie modyfikacji programu oceny nadzorczej na rok 2018 w zakresie kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych w odniesieniu do instytucji istotnych w ramach SSM.

Zgodność z wytycznymi EUNB w sprawie oceny ryzyka technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej

4 stycznia 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że EBC zamierza w odniesieniu do istotnych instytucji kredytowych, które nadzoruje bezpośrednio, przestrzegać wytycznych EUNB w sprawie oceny ryzyka technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) (EBA/GL/2017/05) od stycznia 2018.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami