Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada janvāris

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

Padome 2018. gada 2. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2018/1 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par finanšu instrumentu tirgiem Grieķijā

Padome 2018. gada 9. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2018/2 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par finanšu instrumentu tirgiem Slovēnijā

Padome 2018. gada 11. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2018/3 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Eiropas Centrālās bankas ārējiem revidentiem

Padome 2017. gada 15. decembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2017/42 Eiropas Savienības Padomei par Eiropas Centrālās bankas ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem

Padome 2017. gada 19. decembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2017/43 Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Kontroles komitejas priekšsēdētājs

Padome 2018. gada 9. janvārī iecēla Banque de France prezidenta vietnieku Denī Bo (Denis Beau) par Eurosistēmas/ECBS Kontroles komitejas (COMCO) priekšsēdētāju. Viņa pilnvaru termiņš sākās nekavējoties un ilgs līdz 2019. gada 31. decembrim atbilstoši pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju pilnvaru termiņa beigām.

Finanšu stabilitātes komitejas priekšsēdētājs

Padome 2018. gada 25. janvārī iecēla ECB Makrouzraudzības politikas un finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Serdžo Nikoleti Altimāri (Sergio Nicoletti Altimari) par Eurosistēmas/ECBS Finanšu stabilitātes komitejas (FSC) priekšsēdētāju. Viņa pilnvaru termiņš sāksies 2018. gada 1. februārī un ilgs līdz 2019. gada 31. decembrim atbilstoši pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju pilnvaru termiņa beigām.

Iekšējo auditoru komitejas priekšsēdētājs

Padome 2018. gada 25. janvārī iecēla Klaudiju Mannu (Claudia Mann), kas ar 2018. gada 1. martu iecelta par ECB Iekšējā audita direktorāta direktori, par Eurosistēmas/ECBS Iekšējo auditoru komitejas (IAC) priekšsēdētāju (ar to pašu datumu). Viņas pilnvaru termiņš ilgs līdz 2019. gada 31. decembrim atbilstoši pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju pilnvaru termiņa beigām.

Banku uzraudzība

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par nozīmīgu iestāžu uzraudzību

Padome 2017. gada 27. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB līdz 2021. gada 1. janvārim nodrošinās atbilstību EBI pamatnostādnēm par Regulas (ES) No. 575/2013 178. pantā ietvertās saistību neizpildes definīcijas piemērošanu (EBA/GL/2016/07). Pamatnostādņu, kas piemērojamas ar šo datumu, mērķis ir saskaņot Regulas (ES) No. 575/2013 noteikumu par riska darījumiem, kuros netiek pildītas saistības, piemērošanu visā Eiropas prudenciālajā regulējumā.

ECB ieteikums par dividenžu sadales politiku

Padome 2017. gada 28. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt ieteikumu ECB/2017/44 par dividenžu sadales politiku. Ieteikums, kas pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē, adresēts nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgajām uzraudzītajām grupām, kā arī valstu kompetentajām iestādēm un norīkotajām iestādēm, paredzot, ka tās piemēros to mazāk nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgajām uzraudzītajām grupām, ciktāl uzskatīs to par nepieciešamu.

2018. gada uzraudzības pārbaudes programmā ietvertās klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes

Padome 2018. gada 2. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt 2018. gada uzraudzības pārbaudes programmā (UPP) ietvertās nozīmīgo iestāžu klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes VUM ietvaros.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par IKT riska novērtēšanu saskaņā ar Uzraudzības pārskata un novērtēšanas procesu (SREP)

Padome 2018. gada 4. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās uzraudzībā, ECB paredz ar 2018. gada janvāri nodrošināt atbilstību EBI pamatnostādnēm par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) riska novērtēšanu saskaņā ar Uzraudzības pārskata un novērtēšanas procesu (SREP) (EBA/GL/2017/05).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem