Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2017 г.

Пазарни операции

Допустимост на необезпечени банкови облигации

На 13 декември 2017 г. Управителният съвет взе решение относно промени в критериите за допустимост на обезпечения, приложими към необезпечени банкови облигации, т.е. необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитни институции, инвестиционни предприятия или тясно свързани с тях лица. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение с повече информация за преработените критерии, които ще влязат в сила едновременно с редовната актуализация на Общата документация (планирана за първото тримесечие на 2018 г.).

Пазарна инфраструктура и плащания

Стартиране на два големи проекта в областта на транзакциите с голяма стойност и управлението на обезпечения

На 6 декември 2017 г. Управителният съвет одобри стартирането на два големи проекта в областта на пазарната инфраструктура и плащанията с планирани дати на влизане в сила съответно през ноември 2021 г. и ноември 2022 г. Първият проект ще консолидира системата за брутен сетълмент в реално време на Евросистемата TARGET2 и платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S) и ще предостави на участниците на пазара усъвършенствани процедури за управление на ликвидността. Във втория проект ще се разработи система за управление на обезпеченията в Евросистемата, която ще осигури хармонизирана платформа за операции с обезпечения в цялата Евросистема и ще замени редица функции, изпълнявани от съществуващи национални системи. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Финансов отчет на T2S за 2016 г.

На 7 декември 2017 г. Управителният съвет одобри годишния финансов отчет на T2S за 2016 г. и публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. Това годишно публикуване, което започна по инициатива на Съвета за пазарна инфраструктура с годишния финансов отчет за 2015 г., предоставя информация за финансовото състояние на T2S за всяка година.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите в Ирландия

На 24 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/49 по искане на министъра по въпросите на публичните разходи и реформата на публичния сектор на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно сделки със свързани лица в България

На 27 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/50 по искане на Българската народна банка.

Становище на ЕЦБ относно изменения на рамката за вземане на решения на Българската народна банка

На 27 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/51 по искане на Народното събрание на Република България.

Становище на ЕЦБ относно бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори в България

На 29 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/52 по искане на Българската народна банка.

Становище на ЕЦБ относно възлагането на Lietuvos bankas на функцията на фискален агент на Международния валутен фонд

На 1 декември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/53 по искане на Lietuvos bankas.

Становище на ЕЦБ относно ограничаването на броя на централните кредитни съюзи в Литва

На 4 декември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/54 по искане на парламента на Литва.

Статистика

Публична консултация по нов овърнайт лихвен процент за необезпечени транзакции в евро

На 22 ноември 2017 г. Управителният съвет одобри започването на публична консултация по принципните функции на нов овърнайт лихвен процент за необезпечени транзакции в евро. Чрез тази консултация, която ще продължи до 12 януари 2018 г., ЕЦБ цели да се запознае с възгледите на заинтересованите страни относно основните функции на лихвения процент и времето на публикуването му. Документацията за публичната консултация е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки относно процедурите за събиране на подробни данни за кредитите и кредитния риск

На 27 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2017/38 относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (AnaCredit). Този правен акт определя процедурите, осигуряващи събирането на такива данни с цел установяване на обща база с подробни аналитични данни за кредитите, която ще съдържа данни за кредитите от всички държави членки, чиято парична единица е еврото. AnaCredit ще подпомага Евросистемата, Европейската система на централните банки и Европейския съвет за системен риск в изпълнението на задачите им, включително анализа на паричната политика и операциите по паричната политика, управлението на риска, надзора върху финансовата стабилност, както и макропруденциалната политика и изследвания и банковия надзор. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Емитиране на банкноти и монети

Правни актове във връзка с одобряване на обема на монетите, които ще се емитират

На 8 декември 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/39 за изменение на Решение (ЕС) 2016/2164 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година, и Решение ЕЦБ/2017/40 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2018 година. Освен това Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/41 за изменение на Решение (ЕС) 2015/2332 относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират. За да се оптимизира процедурата за одобряване, Решение ЕЦБ/2017/41 предвижда за в бъдеще делегиране на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка на задачата за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират от държавите членки.

Банков надзор

Ръководство на ЕЦБ относно методологията за оценка за метода на вътрешните модели и усъвършенствания метод на корекцията на кредитната оценка за изчисляване на капиталовото изискване за кредитния риск от страна на контрагента

На 30 ноември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет относно публикуване на Ръководство на ЕЦБ относно методологията за оценка за метода на вътрешните модели и усъвършенствания метод на корекцията на кредитната оценка за изчисляване на капиталовото изискване за кредитния риск от страна на контрагента. Публикуването на Ръководството на ЕЦБ за методологията за оценка, по което се планира провеждане на публична консултация през 2018 г., се извършва с цел събиране на отзиви от сектора. Ръководството е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Решения на ЕЦБ относно значимостта на поднадзорни кредитни институции

На 6 декември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет за промяна на значимостта на определени поднадзорни кредитни институции. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и е наличен на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. Провежда се също така годишен преглед на значимостта на кредитните институции и резултатът от него се оповестява (вж. прессъобщението, публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 5 декември 2017 г.)

Приоритети на единния надзорен механизъм за 2018 г.

На 13 декември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет относно приоритетите за банковия надзор за 2018 г. Резюме на приоритетите ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите