Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2017

Marknadsoperationer

Icke säkerställda bankobligationers godtagbarhet

Den 13 december 2017 beslutade ECB-rådet om ändringar i kriterierna för godtagbarhet som säkerheter tillämpliga på icke säkerställda bankobligationer, dvs. icke säkerställda skuldebrev utfärdade av kreditinstitut, investmentbolag eller enheter som de har nära förbindelser med. Ett pressmeddelande med mer detaljerad information om de ändrade kriterierna, som börjar gälla när den regelbundna uppdateringen av den allmänna dokumentationen träder i kraft (vilket väntas ske under det första kvartalet 2018), finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Två större projekt inleds på området stora betalningar och värdering av säkerheter

Den 6 december 2017 godkände ECB-rådet att två större projekt inleds inom marknadsinfrastruktur och betalningar. De förväntas färdigställas i november 2021 respektive november 2022. Det första projektet är en sammanslagning av Eurosystemets system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) och plattformen för värdepappersavveckling (Target 2-Securities, T2S), vilket kommer att ge marknadsaktörer tillgång till förbättrade förfaranden för likviditetsförvaltning. Det andra projektet syftar till att utveckla ett system för värdering av säkerheter i Eurosystemet, vilket kommer att skapa en harmoniserad plattform för hantering av säkerheter i hela Eurosystemet och ersätta ett antal funktioner i befintliga nationella system. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

T2S årsredovisning 2016

Den 7 december 2017 godkände ECB-rådet T2S årsredovisning för 2016 samt dess publicering på ECB:s webbplats. Den här årliga publikationen började ges ut på initiativ av styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) i och med årsredovisningen för 2015. I den finns information om T2S finansiella situation från år till år.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om löner och pensionsrättigheter i Irland

Den 24 november 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/49 på begäran av Irlands minister för offentliga utgifter och reformer.

ECB:s yttrande om transaktioner med relaterade parter i Bulgarien

Den 27 november 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/50 på begäran av Българска народна банка (Bulgariens nationalbank).

ECB:s yttrande om ändringar av ramverket för beslutsfattande i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank)

Den 27 november 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/51 på begäran av Bulgariens nationalförsamling.

ECB:s yttrande om bänkmärkning inom områdena finansiella instrument och finanskontrakt i Bulgarien

Den 29 november 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/52 på begäran av Българска народна банка (Bulgariens nationalbank).

ECB:s yttrande om att till Lietuvos bankas delegera funktionen som finansiellt ombud för Internationella valutafonden

Den 1 december 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/53 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB:s yttrande om att begränsa antalet centrala kreditkassor

Den 4 december 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/54 på begäran av det litauiska parlamentet.

Statistik

Offentligt samråd om en ny dagslåneränta för lån i euro utan säkerhet

Den 22 november 2017 godkände ECB-rådet att ett offentligt samråd inleds om de viktigaste punkterna för en ny dagslåneränta för lån i euro utan säkerhet. Under samrådet, som pågår till den 12 januari 2018, avser ECB att samla in synpunkter från intressenter rörande räntans främsta egenskaper samt tidpunkten för dess offentliggörande. Dokumentationen om det offentliga samrådet finns på ECB:s webbplats.

Riktlinje om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker

Den 27 november godkände ECB-rådet riktlinje ECB/2017/38 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (”AnaCredit”). I den här rättsakten fastställs förfaranden som stöder insamling av sådana data med syftet att inrätta en gemensam, detaljerad databas för kreditanalys med data från alla medlemsstater som har euron som valuta. AnaCredit kommer att vara till hjälp för Eurosystemet, Europeiska centralbankssystemet och Europeiska systemrisknämnden i deras arbete med bland annat penningpolitiska analyser och transaktioner, riskhantering, bevakning av den finansiella stabiliteten liksom makrotillsyn och forskning samt banktillsyn. Riktlinjen finns på ECB:s webbplats.

Utgivning av sedlar och mynt

Rättsakter om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut

Den 8 december 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/39 om ändring av beslut (EU) 2016/2164 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017 och beslut ECB/2017/40 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2018. Dessutom antog ECB-rådet beslut ECB/2017/41 om ändring av beslut (EU) 2015/2332 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut. För att effektivisera godkännandeförfarandet medges i beslut ECB/2017/41 att framtida godkännanden av den mängd mynt som ska ges ut delegeras av medlemsstaterna till Europeiska centralbankens direktion.

Banktillsyn

ECB:s vägledning om bedömningsmetodik (EGAM) för metoden med interna modeller (IMM) och den avancerade metoden för kreditvärdighetsjustering för kapitalkrav (A-CVA) rörande motpartskreditrisker

Den 30 november 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att offentliggöra ECB:s vägledning om bedömningsmetodik (EGAM) för metoden med interna modeller (IMM) och den avancerade metoden för kreditvärdighetsjustering för kapitalkrav (A-CVA) rörande motpartskreditrisker. Syftet med offentliggörandet av EGAM, för vilken ett offentligt samråd är planerat under 2018, är att samla in synpunkter från branschen. Vägledningen finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt för kreditinstitut

Den 6 december 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att ändra statusen för vissa kreditinstitut under tillsyn. Listan över finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn. En årlig översyn av kreditinstitutens status genomförs också, och resultaten av den offentliggörs (se pressmeddelande som offentliggjordes på ECB:s webbplats för banktillsyn den 5 december 2017).

Den gemensamma tillsynsmekanismens prioriteringar 2018

Den 9 november hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden avseende banktillsynens prioriteringar 2018. En sammanfattning av prioriteringarna kommer att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn inom kort.

Kontakt för media