European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2017

Operácie na trhu

Akceptovateľnosť nezabezpečených bankových dlhopisov

Dňa 13. decembra 2017 Rada guvernérov rozhodla o zmene kritérií akceptovateľnosti kolaterálu, ktoré sa uplatňujú na nezabezpečené bankové dlhopisy, t. j. nezabezpečené dlhové nástroje vydávané úverovými inštitúciami, investičnými spoločnosťami alebo subjektmi, ktoré s nimi majú úzke väzby. Podrobnejšie informácie o zmenených kritériách, ktoré nadobudnú účinnosť od dátumu, keď vstúpi do platnosti pravidelná aktualizácia všeobecnej dokumentácie (očakávaný termín v prvom štvrťroku 2018), sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Spustenie dvoch významných projektov v oblasti veľkoobjemových platieb a správy kolaterálu

Dňa 6. decembra 2017 Rada guvernérov schválila spustenie dvoch významných projektov v oblasti trhovej infraštruktúry a platobného styku, ktoré budú uvedené do prevádzky v novembri 2021 a v novembri 2022. Prvý projekt skonsoliduje systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase TARGET2, ktorý prevádzkuje Eurosystém, a platformu na vyrovnávanie obchodov s cennými papiermi TARGET2-Securities (T2S) a poskytne účastníkom trhu rozšírené postupy riadenia likvidity. Druhý projekt vytvorí Systém Eurosystému na riadenie kolaterálu, ktorý poskytne harmonizovanú platformu pre kolaterálové operácie naprieč Eurosystémom a prevezme celý rad funkcií súčasných národných systémov. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančné výkazy platformy T2S za rok 2016

Dňa 7. decembra 2017 Rada guvernérov schválila ročnú účtovnú závierku platformy T2S za rok 2016 a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Zverejňovanie finančných výkazov sa začalo na podnet Rady pre trhovú infraštruktúru ročnou účtovnou závierkou za rok 2015 na poskytovanie informácií o finančnej situácii T2S v každom roku.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k ustanoveniam o platoch a dôchodkoch v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/49 dňa 24. novembra 2017 na žiadosť írskeho ministra pre verejné výdavky a reformy.

Stanovisko ECB k transakciám so spriaznenými osobami v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/50 dňa 27. novembra 2017 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB k zmenám rámca rozhodovania v Българска народна банка (Bulharskej národnej banke)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/51 dňa 27. novembra 2017 na žiadosť Národného zhromaždenia Bulharskej republiky.

Stanovisko ECB k referenčným hodnotám vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/52 dňa 29. novembra 2017 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB k povereniu Lietuvos bankas funkciou fiškálneho agenta Medzinárodného menového fondu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/53 dňa 1. decembra 2017 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k obmedzeniu počtu ústredných úverových družstiev v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/54 dňa 4. decembra 2017 na žiadosť litovského parlamentu.

Štatistika

Verejná konzultácia o novej nezabezpečenej jednodňovej úrokovej sadzbe v eurách

Dňa 22. novembra 2017 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o základných prvkoch novej nezabezpečenej jednodňovej úrokovej sadzby v eurách. V rámci konzultácie, ktorá potrvá do 12. januára 2018, chce ECB spoznať názor zainteresovaných strán na základné prvky sadzby a časový rozvrh jej publikácie. Dokumentácia k verejnej konzultácii je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Usmernenie o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku

Dňa 27. novembra 2017 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2017/38 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (AnaCredit). Tento právny akt stanovuje postupy na podporu zberu týchto údajov s cieľom vytvoriť spoločnú podrobnú analytickú úverovú databázu, ktorá bude obsahovať údaje zo všetkých členských štátov používajúcich euro. AnaCredit bude podporovať Eurosystém, Európsky systém centrálnych bánk a Európsky výbor pre systémové riziká v plnení ich úloh, ako je analýza menovej politiky a operácií menovej politiky, riadenie rizík, dohľad nad finančnou stabilitou, či makroprudenciálna politika a výskum a bankový dohľad. Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí

Právne akty súvisiace so schvaľovaním objemu emisie mincí

Dňa 8. decembra 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/39, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2164 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017, a rozhodnutie ECB/2017/40 o schválení objemu emisie mincí v roku 2018. Rada guvernérov zároveň prijala rozhodnutie ECB/2017/41, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí. S cieľom zjednodušiť postup schvaľovania sa v rozhodnutí ECB/2017/41 ustanovuje, že v budúcnosti bude objem emisie mincí členskými štátmi schvaľovať Výkonná rada Európskej centrálnej banky.

Bankový dohľad

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa metodiky hodnotenia metódy interných modelov (IMM) a pokročilej metódy CVA (A-CVA) používaných pri určovaní kapitálových požiadaviek na krytie kreditného rizika protistrany

Dňa 30. novembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady ECB týkajúce sa metodiky hodnotenia (Guide for the Assessment Methodology – EGAM) metódy interných modelov (IMM) a pokročilej metódy CVA (A-CVA) používaných pri určovaní kapitálových požiadaviek na krytie kreditného rizika protistrany. Zverejnenie všeobecných zásad EGAM má za cieľ získať názory a pripomienky predstaviteľov sektora. Verejná konzultácia k nim sa plánuje na rok 2018. Všeobecné zásady sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutia ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 6. decembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zmeniť úroveň významnosti určitých dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupný na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Každoročne sa tiež vykonáva prehodnocovanie významnosti úverových inštitúcií a jeho výsledky sa zverejňujú (viac informácií v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 5. decembra 2017).

Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2018

Dňa 13. decembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad týkajúcemu sa priorít bankového dohľadu na rok 2018. Súhrnný prehľad priorít bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá