Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2017

Markedsoperationer

Belånbarheden af udækkede bankobligationer

Den 13. december 2017 vedtog Styrelsesrådet ændringer af de kriterier for sikkerhedsstillelse, der gælder for usikrede bankobligationer, dvs. usikrede gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter, investeringsselskaber eller enheder tæt knyttet til dem. En pressemeddelelse med nærmere information om de ændrede kriterier, der får virkning med ikrafttrædelsen af den regelmæssige opdatering af Dokumentationsgrundlaget (forventet i 1. kvartal 2018), findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Iværksættelse af to store projekter inden for store betalinger og forvaltning af sikkerhedsstillelse

Den 6. december 2017 godkendte Styrelsesrådet iværksættelsen af to store projekter på markedsinfrastruktur- og betalingsområdet, som forventes at blive sat i drift i henholdsvis november 2021 og november 2022. Det første projekt fører til en sammenlægning af Eurosystemets realtidsbruttoafviklingssystem Target2 og platformen for værdipapirafvikling Target2-Securities (T2S) og vil forbedre markedsdeltagernes likviditetsstyringsprocedurer. I det andet projekt udvikles et system til forvaltning af sikkerhedsstillelse inden for Eurosystemet, der giver en harmoniseret platform til operationer i forbindelse med sikkerhedsstillelse i hele Eurosystemet og erstatter en række funktioner i eksisterende nationale systemer. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB’s websted.

T2S' regnskab for 2016

Den 7. december 2017 godkendte Styrelsesrådet T2S' årsregnskab for 2016 samt offentliggørelsen af det på ECB's websted. Denne årlige publikation, der startede på initiativ af Markedsinfrastrukturrådet (MIB) med årsregnskabet for 2015, indeholder oplysninger om T2S' finansielle situation fra år til år.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension i Irland

Den 24. november 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/49 på anmodning af den irske minister for offentlige udgifter og reformer.

ECB's udtalelse om transaktioner med nærtstående parter i Bulgarien

Den 27. november 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/50 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank).

ECB's udtalelse om ændringer i rammerne for beslutningstagning i Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

Den 27. november 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/51 på anmodning af Republikken Bulgariens Nationalforsamling.

ECB's udtalelse om benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter i Bulgarien

Den 29. november 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/52 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank).

ECB's udtalelse om Den Internationale Valutafonds overdragelse af funktionen af et fiskalt agentur til Lietuvos bankas

Den 1. december 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/53 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om begrænsning af antallet af centrale kreditforeninger i Litauen

Den 4. december 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/54 på anmodning af det litauiske parlament.

Statistik

Offentlig høring om en ny dag til dag-rente for usikrede lån i euro

Den 22. november 2017 vedtog Styrelsesrådet at iværksætte en offentlig høring om de overordnede karakteristika ved en ny dag til dag-rente for usikrede lån i euro. Ved hjælp af høringen, der løber indtil 12. januar 2018, er det ECB's hensigt at indhente interessenternes synspunkter om rentens væsentligste karakteristika samt tidspunktet for dens offentliggørelse. Høringsdokumenterne findes på ECB's websted.

Retningslinje om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisiko

Den 27. november 2017 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2017/38 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisiko ("Anacredit"). I denne retsakt fastsættes procedurerne, der skal understøtte indsamlingen af disse data med henblik på at oprette en fælles database med granulære analytiske data om kreditter, som kommer til at omfatte udlånsdata fra alle medlemslande, der har euroen som valuta. AnaCredit vil understøtte Eurosystemet, Det Europæiske System af Centralbanker og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici i udførelsen af deres opgaver, herunder den pengepolitiske analyse og de pengepolitiske operationer, risikostyringen, overvågningen af finansiel stabilitet samt den makroprudentielle politik og forskning, og i tilsynet med bankerne. Retningslinjen er offentliggjort på ECB's websted.

Udstedelse af sedler og mønter

Retsakter i forbindelse med godkendelsen af omfanget af møntudstedelse

Den 8. december 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/39 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2164 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017 og afgørelse ECB/2017/40 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2018. Styrelsesrådet vedtog desuden afgørelse ECB/2017/41 om ændring af afgørelse (EU) 2015/2332 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter, der skal udstedes. For at strømline godkendelsesproceduren fastsættes det i afgørelse ECB/2017/41, at medlemsstaterne delegerer fremtidige godkendelser af mængden af euromønter, der skal udstedes, til Den Europæiske Centralbanks direktion.

Banktilsyn

ECB's vejledning (EGAM) i metoder til vurdering af metoden med interne modeller (IMM) og kapitalkrav i forbindelse med avanceret kreditværdijustering (A-CVA) i forhold til modpartskreditrisiko

Den 30. november 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at offentliggøre ECB's vejledning (EGAM) i metoder til vurdering af metoden med interne modeller (IMM) og kapitalkrav i forbindelse med avanceret kreditværdijustering (A-CVA) i forhold til modpartskreditrisiko. Vejledningen, der efter planen vil blive sendt i offentlig høring i 2018, offentliggøres for at indsamle feedback fra sektoren. Den findes allerede på ECB's banktilsynswebsted.

ECB's afgørelser om kreditinstitutter under tilsyns signifikans

Den 6. december 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at ændre signifikansstatus for visse kreditinstitutter under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt og findes på ECB's banktilsynswebsted. Hvert år foretages der også en gennemgang af kreditinstitutternes signifikans, og resultatet heraf offentliggøres (se pressemeddelelsen, som blev offentliggjort på ECB’s banktilsynswebsted 5. december 2017).

Den Fælles Tilsynsmekanismes prioriteter for 2018

Den 13. december 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om prioriteterne for banktilsynet i 2018. Et sammendrag af prioriteterne vil snart være at finde på ECB's banktilsynswebsted.

Medie- og pressehenvendelser