Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Joulukuu 2017

Markkinaoperaatiot

Pankkien vakuudettomien joukkovelkakirjojen vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 13.12.2017 muuttaa vakuuskelpoisuusvaatimuksia, joita sovelletaan pankkien vakuudettomiin joukkovelkakirjoihin – eli luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten tai niiden kanssa läheisesti sidoksissa olevien yhteisöjen liikkeeseen laskemiin vakuudettomiin velkainstrumentteihin. Tarkistettuja vakuuskelpoisuusvaatimuksia aletaan soveltaa eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanoa koskevan ns. yleisasiakirjan päivityksen tullessa voimaan (odotettavasti vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä). Muutoksista on kerrottu tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Kaksi merkittävää suurten maksujen ja vakuushallinnan järjestelmähanketta

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.12.2017 kahden merkittävän hankkeen käynnistämisen markkinainfrastruktuuri- ja maksualalla. Niistä ensimmäisellä yhdistetään eurojärjestelmän reaaliaikainen suurten maksujen bruttomaksujärjestelmä TARGET2 ja arvopaperikaupan selvitysalusta TARGET2-Securities (T2S) ja tarjotaan markkinaosapuolille tehostettuja likviditeetinhallintamenettelyjä. Hankkeen on tarkoitus olla valmiina marraskuussa 2021 eli vuotta aikaisemmin kuin toisen hankkeen, jonka on määrä valmistua marraskuussa 2022. Siinä kehitetään eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmä, jolla luodaan yhdenmukainen vakuushallinta-alusta koko eurojärjestelmälle ja korvataan nykyiset kansalliset järjestelmät. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

T2S-tilinpäätös vuodelta 2016

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.12.2017 T2S-järjestelmän tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja sen julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Tilinpäätöksiä ryhdyttiin julkaisemaan markkinainfrastruktuurilautakunnan aloitteesta, jotta saatavilla olisi tietoa T2S-järjestelmän taloudellisesta tilanteesta kunakin vuonna. Ensimmäinen T2S-tilinpäätös julkaistiin vuodelta 2015.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto palkkoja ja eläkkeitä koskevista säännöksistä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 24.11.2017 Irlannin julkisten menojen ja uudistusten ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2017/49.

EKP:n lausunto liiketoimista lähipiiriin kuuluvien osapuolten kanssa Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 27.11.2017 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2017/50.

EKP:n lausunto päätöksentekoa Bulgarian kansallisessa keskuspankissa (Българска народна банка) koskevien sääntöjen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 27.11.2017 Bulgarian parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2017/51.

EKP:n lausunto rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa käytettävistä vertailuarvoista Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 29.11.2017 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2017/52.

EKP:n lausunto Kansainväliseen valuuttarahastoon liittyvien verojen ja maksujen välittäjän tehtävän antamisesta Lietuvos bankasille

EKP:n neuvosto antoi 1.12.2017 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2017/53.

EKP:n lausunto luotto-osuuskuntien keskusliittojen lukumäärän rajoittamisesta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 4.12.2017 Liettuan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2017/54.

Tilastot

Julkinen kuuleminen uudesta vakuudettomien euromääräisten yön yli -markkinoiden korosta

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.11.2017 julkisen kuulemisen käynnistämisen suunnitteilla olevasta uudesta vakuudettomien euromääräisten yön yli -markkinoiden korosta. Kuulemisella kartoitetaan sidosryhmien näkemyksiä koron pääperiaatteista ja julkaisuajankohdasta. Vastausaikaa on 12.1.2018 asti. Kuulemisasiakirjat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Suuntaviivat yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä

EKP:n neuvosto antoi 27.11.2017 suuntaviivat EKP/2017/38, joihin kirjattujen menettelyjen avulla kerätään yksityiskohtaisia luotto- ja luottoriskitietoja yhteisen AnaCredit-luottotietokannan luomiseksi. Tietokanta sisältää luottotietoja kaikista euroalueen maista, ja eurojärjestelmä, Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja Euroopan järjestelmäriskikomitea voivat hyödyntää sitä tehtävissään, kuten rahapoliittisissa analyyseissa ja operaatioissa, riskienhallinnassa, rahoitusvakauden valvonnassa, makrovakauspolitiikassa ja -tutkimuksessa sekä pankkivalvonnassa. Suuntaviivat on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Setelit ja kolikot

Liikkeeseen laskettavien kolikkojen määrää koskevat päätökset

EKP:n neuvosto antoi 8.12.2017 päätöksen EKP/2017/39, jolla muutetaan vuonna 2017 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annettua päätöstä (EU) 2016/2164, sekä päätöksen EKP/2017/40 vuonna 2018 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä. Lisäksi se antoi päätöksen EKP/2017/41, jolla muutetaan liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta annettua päätöstä (EU) 2015/2332. Muutoksella siirretään liikkeeseenlaskumäärien hyväksymisvaltuudet EKP:n johtokunnalle, mikä tehostaa hyväksymismenettelyä.

Pankkivalvonta

EKP:n menetelmäopas IMM-menetelmien ja A-CVA-menetelmien arviointia varten

EKP:n neuvosto jätti 30.11.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista menetelmäopas vastapuoliriskiin perustuvan pääomavaatimuksen laskennassa käytettävien sisäisen mallin menetelmien (IMM-menetelmien) ja vastuun arvonoikaisuriskin kehittyneiden laskentamenetelmien (A-CVA-menetelmien) arviointia varten. Opas on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla. Siitä on tarkoitus järjestää julkinen kuuleminen vuonna 2018 palautteen keräämiseksi pankkitoimialalta.

EKP:n päätökset valvottavien yhteisöjen merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 6.12.2017 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnoksia eräiden valvottavien luottolaitosten merkittävyysluokan muuttamisesta. Laitosten merkittävyys arvioidaan vuosittain, ja arvioinnin tulokset julkistetaan EKP:n pankkivalvontasivuilla (ks. 5.12.2017 julkaistu lehdistötiedote). Luetteloa valvottavista laitoksista päivitetään arviointien pohjalta säännöllisesti, ja se on niin ikään nähtävissä EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2018

EKP:n neuvosto jätti 13.12.2017 vastustamatta valvontaelimen esitystä yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteeteiksi vuodelle 2018. Tiivistelmä valvontaprioriteeteista julkaistaan pian EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle