Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2017

Turuoperatsioonid

Tagamata pangavõlakirjade kõlblikkus

13. detsembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse muudatuste kohta tagatiste kõlblikkuskriteeriumides, mida kohaldatakse tagamata pangavõlakirjade suhtes, st krediidiasutuste, investeerimisühingute või nendega tihedalt seotud üksuste emiteeritavate tagamata võlainstrumentide suhtes. EKP veebilehel on avaldatud pressiteade, mis sisaldab üksikasjalikumat teavet muudetud kriteeriumide kohta, mida hakatakse kohaldama pärast ülddokumentatsiooni korralist ajakohastamist (tõenäoliselt 2018. aasta esimeses kvartalis).

Turuinfrastruktuur ja maksed

Kahe olulise projekti käivitamine suuremahuliste maksete ja tagatiste haldamise valdkonnas

6. detsembril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse käivitada turuinfrastruktuuri ja maksete valdkonnas kaks olulist projekti, mille rakendamine peaks algama vastavalt 2021. ja 2022. aasta novembris. Esimese projekti raames ühendatakse eurosüsteemi reaalajaline brutoarveldussüsteem TARGET2 ja väärtpaberiarveldusteenuste platvorm TARGET2-Securities (T2S), et pakkuda turuosalistele tõhusamaid viise likviidsuse juhtimiseks. Teise projekti käigus töötatakse välja eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteem, mis võimaldab pakkuda ühtlustatud platvormi tagatistega seotud tehinguteks kogu eurosüsteemis ning välja vahetada riikide seniste süsteemide mitmeid funktsioone. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

T2Si 2016. aasta finantsaruanne

7. detsembril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks T2Si 2016. aasta finantsaruande ja selle avaldamise EKP veebilehel. Selles iga-aastases väljaandes, mille koostamist alustati turuinfrastruktuuri nõukogu algatusel 2015. aastal koostatud esimese finantsaruandega, antakse ülevaade T2Si finantsolukorrast.

Õigusaktid

EKP arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta Iirimaal

24. novembril 2017 võttis EKP nõukogu Iirimaa valitsussektori kulude ja reformide ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2017/49.

EKP arvamus tehingute kohta seotud osapooltega (Bulgaarias)

27. novembril 2017 võttis EKP nõukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2017/50.

EKP arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) otsuste tegemise raamistiku muutmise kohta

27. novembril 2017 võttis EKP nõukogu Bulgaaria Vabariigi rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2017/51.

EKP arvamus finantsinstrumentide ja -lepingute võrdlusaluste kohta Bulgaarias

29. novembril 2017 võttis EKP nõukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2017/52.

EKP arvamus Lietuvos bankasile Rahvusvahelise Valuutafondi fiskaalagendi volituste andmise kohta

1. detsembril 2017 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2017/53.

EKP arvamus kesksete krediidiühistute arvu piiramise kohta Leedus

4. detsembril 2017 võttis EKP nõukogu Leedu Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/54.

Statistika

Avalik konsultatsioon eurodes nomineeritud tagatiseta üleöötehingute uue intressimäära kohta

22. novembril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse algatada avalik konsultatsioon eurodes nomineeritud tagatiseta üleöötehingute uue intressimäära põhiaspektide kohta. Konsultatsioon kestab kuni 12. jaanuarini 2018 ning selle käigus soovib EKP koguda sidusrühmade arvamusi intressimäära põhijoonte ja selle avaldamise ajastamise kohta. Avaliku konsultatsiooni dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Suunis granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise menetluste kohta

27. novembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2017/38 granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (AnaCrediti andmeregister). Õigusaktis nähakse ette kõnealuste andmete kogumist toetavad menetlused. Need aitavad luua ühist granulaarsete krediidiandmete analüütilist andmebaasi, mis sisaldab krediidiandmeid kõigist eurot kasutavatest liikmesriikidest. AnaCredit toetab eurosüsteemi, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nende ülesannete täitmisel (sh monetaaranalüüs ja rahapoliitilised operatsioonid, riskijuhtimine, finantsstabiilsuse järelevalve, makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja uuringud ning pangandusjärelevalve). Suunis on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangatähtede ja müntide emiteerimine

Õigusaktid müntide emissioonimahtude heakskiitmise kohta

8. detsembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/39, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2164 müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta, ning otsuse EKP/2017/40 müntide emissiooni 2018. aasta mahu heakskiitmise kohta. Peale selle võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/41, millega muudetakse otsust (EL) 2015/2332 euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta. Otsuses EKP/2017/41 nähakse heakskiidumenetluse ühtlustamise eesmärgil ette, et edaspidi kiidab liikmesriikide mündiemissioonide mahud heaks Euroopa Keskpanga juhatus.

Pangandusjärelevalve

EKP juhend vastaspoole krediidiriski hindamiseks kasutatava sisemudeli meetodi ja krediidiväärtuse korrigeerimise riski arvutamise täiustatud meetodi hindamismetoodika kohta

30. novembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP juhend vastaspoole krediidiriski hindamiseks kasutatava sisemudeli meetodi ja krediidiväärtuse korrigeerimise riski arvutamise täiustatud meetodi hindamismetoodika kohta. Juhend, mille avalik konsultatsioon on kavandatud 2018. aastaks, avaldatakse asjaomaselt sektorilt tagasiside kogumiseks. Juhend on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

6. detsembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teatavate järelevalvealuste krediidiasutuste staatuse muutmise kohta. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja see on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Samuti vaadatakse krediidiasutuste staatus igal aastal uuesti läbi ja tulemused avalikustatakse (vt 2017. aasta 5. detsembri pressiteadet EKP pangandusjärelevalve veebilehel).

Ühtse järelevalvemehhanismi 2018. aasta prioriteedid

13. detsembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule pangandusjärelevalve 2018. aasta prioriteetide kohta. Prioriteetide kokkuvõte avaldatakse peatselt EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Kontaktandmed