Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2017

Tržne operacije

Primernost nezavarovanih bančnih obveznic

Svet ECB je 13. decembra 2017 sklenil spremeniti kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, ki se uporabljajo pri nezavarovanih bančnih obveznicah, tj. nezavarovanih dolžniških instrumentih, ki so jih izdale kreditne institucije, investicijska podjetja ali subjekti, tesno povezani z njimi. Sporočilo za javnost s podrobnejšimi informacijami o spremenjenih kriterijih, ki bodo veljali od začetka veljavnosti redne spremembe Splošne dokumentacije (po pričakovanjih v prvem četrtletju 2018), je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Uvedba dveh pomembnih projektov na področju plačil velikih vrednosti in upravljanja finančnega premoženja za zavarovanje terjatev

Svet ECB je 6. decembra 2017 odobril uvedbo dveh večjih projektov na področju tržne infrastrukture in plačil. Sistema naj bi po pričakovanjih začela delovati novembra 2021 oziroma novembra 2022. S prvim projektom bosta konsolidirana sistem bruto poravnave v realnem času v Eurosistemu TARGET2 in platforma za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (TS2), tržnim udeležencem pa bodo zagotovljeni izboljšani postopki za upravljanje likvidnosti. V okviru drugega projekta bo razvit sistem za upravljanje premoženja za zavarovanje terjatev v Eurosistemu, s katerim bo zagotovljena poenotena platforma za posle zavarovanja v celotnem Eurosistemu in bo nadomeščenih več funkcij obstoječih nacionalnih sistemov. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Računovodski izkazi o T2S za leto 2016

Svet ECB je 7. decembra 2017 odobril letne računovodske izkaze o T2S za leto 2016 in njihovo objavo na spletnem mestu ECB. Vsakoletna objava, ki je bila na pobudo Odbora za tržne infrastrukture (Market Infrastructure Board, MIB) uvedena z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2015, obsega informacije o finančnem stanju T2S za vsako leto.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o določbah o plačah in pokojninah na Irskem

Svet ECB je 24. novembra 2017 Mnenje CON/2017/49 sprejel na zahtevo irskega ministra za odhodke in reformo v javnem sektorju.

Mnenje ECB o poslih s povezanimi osebami v Bolgariji

Svet ECB je 27. novembra 2017 Mnenje CON/2017/50 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Mnenje ECB o spremembah okvira za odločanje centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Svet ECB je 27. novembra 2017 Mnenje CON/2017/51 sprejel na zahtevo parlamenta Republike Bolgarije.

Mnenje ECB o referenčnih vrednostih v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah v Bolgariji

Svet ECB je 29. novembra 2017 Mnenje CON/2017/52 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Mnenje ECB o prenosu funkcije fiskalnega agenta Mednarodnega denarnega sklada na centralno banko Lietuvos bankas

Svet ECB je 1. decembra 2017 Mnenje CON/2017/53 sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas.

Mnenje ECB o omejitvi števila centralnih kreditnih zadrug v Litvi

Svet ECB je 4. decembra 2017 Mnenje CON/2017/54 sprejel na zahtevo litovskega parlamenta.

Statistika

Javno posvetovanje o novi nezavarovani eurski obrestni meri čez noč

Svet ECB je 22. novembra 2017 odobril začetek javnega posvetovanja o glavnih značilnostih nove nezavarovane eurske obrestne mere čez noč. S posvetovanjem, ki bo potekalo do 12. januarja 2018, namerava ECB zbirati mnenja deležnikov o bistvenih značilnostih obrestne mere in času njene objave. Dokumentacija v zvezi z javnim posvetovanjem je objavljena na spletnem mestu ECB.

Smernica o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju

Svet ECB je 27. novembra 2017 sprejel Smernico ECB/2017/38 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (»AnaCredit«). Pravni akt določa postopke, ki podpirajo zbiranje teh podatkov, njihov namen pa je vzpostaviti skupno zbirko podrobnih analitičnih podatkov o kreditih, ki bo zajemala podatke o kreditih iz vseh držav članic, katerih valuta je euro. Podatkovni niz AnaCredit bo podpiral Eurosistem, Evropski sistem centralnih bank in Evropski odbor za sistemska tveganja pri izvajanju njihovih nalog, ki vključujejo analizo denarne politike in operacije denarne politike, upravljanje tveganj, nadziranje finančne stabilnosti pa tudi makrobonitetno politiko in raziskave ter bančni nadzor. Smernica je objavljena na spletnem mestu ECB.

Izdajanje bankovcev in kovancev

Pravni akti v zvezi z odobritvijo obsega izdaje kovancev

Svet ECB je 8. decembra 2017 sprejel Sklep ECB/2017/39 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2164 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017 in Sklep ECB/2017/40 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2018. Poleg tega je Svet ECB sprejel Sklep ECB/2017/41 o spremembi Sklepa (EU) 2015/2332 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev. Sklep ECB/2017/41 za poenostavitev postopka odobritve omogoča prenos pooblastila za prihodnje odobritve obsega izdaje kovancev v državah članicah na Izvršilni odbor Evropske centralne banke.

Bančni nadzor

Vodnik ECB o metodologiji ocenjevanja metode notranjih modelov (IMM) in napredne metode za izračun tveganja v zvezi s prilagoditvijo kreditnega vrednotenja (A-CVA), s katero se določa kapitalska zahteva, za kreditno tveganje nasprotne stranke (CCR)

Svet ECB 30. novembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi Vodnik ECB o metodologiji ocenjevanja metode notranjih modelov (IMM) in napredne metode za izračun tveganja v zvezi s prilagoditvijo kreditnega vrednotenja (A-CVA), s katero se določa kapitalska zahteva, za kreditno tveganje nasprotne stranke (CCR) (ECB Guide for the assessment methodology of the internal model method and advanced CVA capital charge). Objava vodnika, za katerega je javno posvetovanje načrtovano v letu 2018, je namenjena zbiranju povratnih informacij iz bančnega sektorja. Vodnik je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Sklepi ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 6. decembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti nekaterih nadzorovanih kreditnih institucij. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Vsako leto se izvede tudi letni pregled pomembnosti kreditnih institucij in se objavi rezultat pregleda (glej sporočilo za javnost, ki je bilo 5. decembra 2017 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru).

Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2018

Svet ECB 13. decembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora v zvezi s prednostnimi nalogami bančnega nadzora v letu 2018. Povzetek prednostnih nalog bo v kratkem objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Stiki za medije