Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2017

Operacje rynkowe

Kwalifikacja niezabezpieczonych obligacji bankowych

13 grudnia 2017 Rada Prezesów uchwaliła zmiany w kryteriach kwalifikacji zabezpieczeń mających zastosowanie do niezabezpieczonych obligacji bankowych, czyli niezabezpieczonych instrumentów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne lub podmioty blisko z nimi powiązane. Na stronie internetowej EBC dostępny jest komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami o zmienionych kryteriach, które zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowej wersji dokumentacji ogólnej zmienionej w ramach regularnej aktualizacji (co ma nastąpić w pierwszym kwartale 2018 roku).

Infrastruktura rynku i płatności

Rozpoczęcie dwóch dużych projektów w dziedzinie płatności wysokokwotowych i zarządzania zabezpieczeniami

6 grudnia 2017 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie dwóch dużych projektów w dziedzinie systemów do płatności wysokokwotowych i zarządzania zabezpieczeniami, których uruchomienie zaplanowano na, odpowiednio, listopad 2021 i listopad 2022. Celem pierwszego projektu będzie połączenie prowadzonego przez Eurosystem transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym TARGET2 z platformą do rozrachunku papierów wartościowych TARGET2-Securities (T2S); połączenie to ma zapewnić uczestnikom rynku ulepszone procedury zarządzania płynnością. Drugi projekt będzie polegać na opracowaniu systemu zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie (Eurosystem Collateral Management System) i stworzeniu w ten sposób zharmonizowanej platformy do operacji związanych z zabezpieczeniami w całym Eurosystemie, która zastąpi wiele funkcji realizowanych obecnie przez systemy krajowe. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Sprawozdanie finansowe T2S za rok 2016

7 grudnia 2017 Rada Prezesów zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe dotyczące systemu T2S za rok 2016 i zgodziła się na jego ogłoszenie na stronie internetowej EBC. Ta coroczna publikacja, którą zainicjowała Rada ds. Infrastruktury Rynku (MIB) – jako pierwsze ukazało się sprawozdanie za rok 2015 – dostarcza informacji o sytuacji finansowej systemu T2S za dany rok.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/49 w dniu 24 listopada 2017 na wniosek irlandzkiego ministra wydatków publicznych i reform.

Opinia EBC w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/50 w dniu 27 listopada 2017 na wniosek Narodowego Banku Bułgarskiego.

Opinia EBC w sprawie zmian zasad podejmowania decyzji przez Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski)

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/51 w dniu 27 listopada 2017 na wniosek Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie wskaźników referencyjnych w instrumentach i kontraktach finansowych w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/52 w dniu 29 listopada 2017 na wniosek Narodowego Banku Bułgarskiego.

Opinia EBC w sprawie powierzenia Lietuvos bankas funkcji agenta fiskalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/53 w dniu 1 grudnia 2017 na wniosek Lietuvos bankas.

Opinia EBC w sprawie ograniczenia liczby centralnych spółdzielni kredytowych na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/54 w dniu 4 grudnia 2017 na wniosek Sejmu Republiki Litewskiej.

Statystyka

Konsultacje społeczne w sprawie nowej stopy procentowej dla niezabezpieczonych depozytów overnight w euro

22 listopada 2017 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie ogólnych parametrów nowej stopy procentowej dla niezabezpieczonych depozytów overnight w euro. Konsultacje te, które będą trwać do 12 stycznia 2018, mają na celu dostarczenie EBC opinii interesariuszy o głównych parametrach nowego indeksu i terminie jego ogłoszenia. Dokumentacja konsultacyjna jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Wytyczne w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego

27 listopada 2017 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2017/38 w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego („AnaCredit”). Przyjęty akt określa procedury mające ułatwić zbieranie tych danych na potrzeby stworzenia wspólnej bazy analitycznej danych granularnych o kredytach, zawierającej dane kredytowe ze wszystkich państw członkowskich, których walutą jest euro. Baza AnaCredit ułatwi Eurosystemowi, Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych i Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego wykonywanie ich zadań, w tym: analizę w dziedzinie polityki pieniężnej, operacje polityki pieniężnej, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie stabilności systemu finansowego, prowadzenie polityki makroostrożnościowej i badań w tej dziedzinie oraz prowadzenie nadzoru bankowego. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Emisja banknotów i monet

Akty prawne związane z zatwierdzaniem wielkości emisji monet

8 grudnia 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/39 zmieniającą decyzję (UE) 2016/2164 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 roku i decyzję EBC/2017/40 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2018 roku. Rada przyjęła ponadto decyzję EBC/2017/41 zmieniającą decyzję EBC/2015/2332 w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro. Decyzja EBC/2017/41, która ma uprościć procedurę zatwierdzania wielkości emisji monet prowadzonej przez poszczególne państwa członkowskie, przewiduje scedowanie przyszłych decyzji w tej sprawie na Zarząd Europejskiego Banku Centralnego.

Nadzór bankowy

Przewodnik EBC po metodologii oceny dotyczącej metody modeli wewnętrznych i zaawansowanej korekty wyceny kredytowej na potrzeby narzutów kapitałowych w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta

30 listopada 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie przewodnika EBC po metodologii oceny (ECB Guide on assessment methodology, EGAM) dotyczącej metody modeli wewnętrznych (Internal Model Method, IMM) i zaawansowanej korekty wyceny kredytowej na potrzeby narzutów kapitałowych (Advanced Credit Valuation Adjustment, A-CVA) w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta. Publikacja przewodnika, który w 2018 zostanie poddany pod konsultacje społeczne, ma na celu zebranie opinii branży. Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Decyzje EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

6 grudnia 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru w sprawie istotności kilku nadzorowanych instytucji kredytowych. Wykaz nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowany i ogłaszany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu. Przeprowadzany jest także roczny przegląd istotności instytucji kredytowych, a jego wyniki podaje się do wiadomości publicznej (zob. komunikat prasowy zamieszczony na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 5 grudnia 2017).

Priorytety SSM na rok 2018

13 grudnia 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru w sprawie priorytetów nadzoru bankowego na rok 2018. Ich omówienie ukaże się wkrótce na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Kontakt z mediami