Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2017

Tržní operace

Způsobilost nezajištěných bankovních dluhopisů

Rada guvernérů rozhodla 13. prosince 2017 o změnách kritérií způsobilosti zajištění vztahujících se k nezajištěným bankovním dluhopisům, tj. nezajištěným dluhovým nástrojům vydávaným úvěrovými institucemi, investičními podniky či subjekty s nimi úzce spjatými. Tisková zpráva poskytující podrobnější informace o změněných kritériích, jež začnou platit v okamžiku, kdy v platnost vstoupí pravidelná aktualizace obecné dokumentace (což se očekává v prvním čtvrtletí 2018), je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Zahájení dvou významných projektů v oblasti velkých plateb a správy zajištění

Dne 6. prosince 2017 schválila Rada guvernérů zahájení dvou významných projektů v oblasti tržní infrastruktury a platebních systémů, jejichž spuštění se očekává v listopadu 2021, resp. v listopadu 2022. První projekt spojí Eurosystémem vyvinutý systém TARGET 2 pro zúčtování plateb v reálném čase a platformu pro vypořádání obchodů s cennými papíry TARGET2-Securities a účastníkům trhu poskytne zdokonalené postupy řízení likvidity. V rámci druhého projektu bude v rámci Eurosystému vytvořen systém pro správu zajištění, který bude harmonizovanou platformou pro operace se zajištěním v celém Eurosystému a nahradí řadu funkcí stávajících vnitrostátních systémů. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Účetní závěrka T2S za rok 2016

Rada guvernérů schválila 7. prosince 2017 roční účetní závěrku T2S za rok 2016 a její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Tato roční publikace, která se zrodila z iniciativy Rady pro tržní infrastrukturu (MIB) v rámci roční účetní závěrky za rok 2015, poskytuje každoročně informace o finanční situaci T2S.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k ustanovením o platech a důchodech v Irsku

Rada guvernérů přijala 24. listopadu 2017 stanovisko CON/2017/49 na žádost irského ministra pro veřejné výdaje a reformy.

Stanovisko ECB k transakcím se spřízněnými stranami v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 27. listopadu 2017 stanovisko CON/2017/50 na žádost Българска народна банка (Bulharské národní banky).

Stanovisko ECB ke změnám rámce rozhodování Българска народна банка (Bulharské národní banky)

Rada guvernérů přijala 27. listopadu 2017 stanovisko CON/2017/51 na žádost Národního shromáždění Bulharské republiky.

Stanovisko ECB k referenčním hodnotám ve finančních nástrojích a finančních smlouvách v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 29. listopadu 2017 stanovisko CON/2017/52 na žádost Българска народна банка (Bulharské národní banky).

Stanovisko ECB k pověření Lietuvos bankas funkcí fiskálního agenta Mezinárodního měnového fondu

Rada guvernérů přijala 1. prosince 2017 stanovisko CON/2017/53 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k omezení počtu ústředních úvěrových družstev v Litvě

Rada guvernérů přijala 4. prosince 2017 stanovisko CON/2017/54 na žádost litevského parlamentu.

Statistika

Veřejná konzultace o nové eurové nezajištěné jednodenní úrokové sazbě

Rada guvernérů schválila 22. listopadu 2017 spuštění veřejné konzultace o hlavních parametrech nové eurové nezajištěné jednodenní úrokové sazby. Pomocí této konzultace, která probíhá do 12. ledna 2018, ECB usiluje o shromáždění názorů zúčastněných stran na hlavní parametry této sazby a harmonogram jejího zveřejňování. Dokumentace k této veřejné konzultaci je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady týkající se postupů pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku

Rada guvernérů přijala 27. listopadu 2017 obecné zásady ECB/2017/38 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku („Anacredit“). Tento právní akt stanoví postupy podporující shromažďování těchto údajů zaměřené na zřízení společné databáze podrobných analytických údajů o úvěrech, sestávajících z úvěrových údajů ze všech členských států, jejichž měnou je euro. AnaCredit bude podporovat Eurosystém, Evropský systém centrálních bank a Evropskou radu pro systémová rizika při výkonu jejich úkolů, včetně analýzy měnové politiky a měnovépolitických operací, řízení rizik, sledování finanční stability a také makroobezřetnostní politiky a výzkumu a bankovního dohledu. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Vydávání bankovek a mincí

Právní akty související se schválením objemu emise mincí

Rada guvernérů přijala 8. prosince 2017 rozhodnutí ECB/2017/39, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2164 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 a rozhodnutí ECB/2017/40 o schválení objemu emise mincí v roce 2018. Dále přijala Rada guvernérů rozhodnutí ECB/2017/41, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/2332 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí. V zájmu zefektivnění schvalovacího postupu se v rozhodnutí ECB/2017/41 stanoví, že Výkonná rada Evropské centrální banky je napříště pověřena schvalováním objemu emise mincí členskými státy.

Bankovní dohled

Všeobecné zásady ECB týkající se metodiky hodnocení (EGAM) pro metodu interních modelů a kapitálový požadavek pro CVA podle pokročilého přístupu (A-CVA) pro úvěrové riziko protistrany

Rada guvernérů nevznesla 30. listopadu 2017 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit všeobecné zásady ECB týkající se metodiky hodnocení (EGAM) pro metodu interních modelů a kapitálový požadavek pro CVA podle pokročilého přístupu (A-CVA) pro úvěrové riziko protistrany. Zveřejnění EGAM, k níž je naplánována veřejná konzultace v roce 2018, je zaměřeno na shromáždění zpětných vazeb od zástupců odvětví. Zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Rozhodnutí ECB o významu dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 6. prosince 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu změnit status významnosti určitých dohlížených úvěrových institucí. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Prováděn je také roční přezkum významu úvěrových institucí a jeho výsledek je zveřejňován (viz tisková zpráva zveřejněná na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu 5. prosince 2017).

Priority jednotného mechanismu dohledu na rok 2018

Rada guvernérů nevznesla 13. prosince 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu, pokud jde o priority bankovního dohledu v roce 2018. Shrnutí priorit bude v nejbližší době zveřejněno na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Kontakty pro média