Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2017

Operațiuni de piață

Eligibilitatea obligațiunilor bancare negarantate

La data de 13 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a decis cu privire la o serie de modificări aduse criteriilor de eligibilitate a garanțiilor aplicabile obligațiunilor bancare negarantate, și anume instrumentelor de îndatorare negarantate emise de instituții de credit, firme de investiții sau entități strâns legate de acestea. Un comunicat de presă conținând informații mai detaliate referitoare la criteriile modificate, care se vor aplica începând cu data intrării în vigoare a actualizării periodice a Documentației generale (prevăzută pentru trimestrul I 2018), este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Lansarea a două proiecte majore în domeniul plăților de mare valoare și al gestionării garanțiilor

La data de 6 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea a două proiecte majore în domeniul infrastructurii pieței și al plăților, preconizându-se ca acestea să devină operaționale începând din noiembrie 2021 și, respectiv, noiembrie 2022. Primul proiect va consolida TARGET2, sistemul de decontare brută în timp real al Eurosistemului, și TARGET2-Securities (T2S), platforma de decontare a operațiunilor cu titluri de valoare, și va furniza participanților pe piață proceduri optimizate de gestionare a lichidității. Cel de al doilea proiect vizează elaborarea unui Sistem de gestionare a garanțiilor la nivelul Eurosistemului, care va pune la dispoziție o platformă armonizată pentru operațiunile cu garanții în cadrul Eurosistemului și va înlocui o serie de funcții ale sistemelor naționale existente. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Situațiile financiare ale T2S pentru anul 2016

La data de 7 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare anuale ale T2S pentru anul 2016 și publicarea acestora pe website-ul BCE. Această frecvență anuală, care a fost introdusă la inițiativa Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) odată cu publicarea situațiilor financiare anuale pentru 2015, oferă informații privind situația financiară a T2S de la an la an.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia în Irlanda

La data de 24 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/49, la solicitarea ministrului cheltuielilor publice și reformei din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la tranzacțiile cu părți afiliate în Bulgaria

La data de 27 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/50, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei).

Avizul BCE cu privire la modificările aduse cadrului decizional al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

La data de 27 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/51, la solicitarea Adunării Naționale a Republicii Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare în Bulgaria

La data de 29 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/52, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei).

Avizul BCE cu privire la propunerea de a aloca Lietuvos bankas funcția de agenție fiscală a Fondului Monetar Internațional

La data de 1 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/53, la solicitarea Lietuvos bankas.

Avizul BCE cu privire la limitarea numărului de case centrale ale cooperativelor de credit în Lituania

La data de 4 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/54, la solicitarea Parlamentului lituanian.

Statistică

Consultare publică privind o nouă rată a dobânzii overnight la operațiunile negarantate în euro

La data de 22 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări publice privind caracteristicile principale ale unei noi rate a dobânzii overnight la operațiunile negarantate în euro. Prin această consultare, care se desfășoară până la 12 ianuarie 2018, BCE vizează să colecteze opiniile părților interesate cu privire la principalele caracteristici ale ratei și la calendarul publicării acesteia. Documentația aferentă consultării publice este disponibilă pe website-ul BCE.

Orientare privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit

La data de 27 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2017/38 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit („AnaCredit”). Actul juridic stabilește procedurile care stau la baza colectării acestor date destinate instituirii unei baze comune de date analitice cu caracter granular cu privire la credite, care va conține date privind creditele din toate statele membre a căror monedă este euro. AnaCredit va sprijini Eurosistemul, Sistemul European al Băncilor Centrale și Comitetul european pentru risc sistemic în îndeplinirea atribuțiilor lor, inclusiv analiza politicii monetare și operațiunile de politică monetară, gestionarea riscurilor, supravegherea stabilității financiare, precum și politica și cercetarea macroprudențială și supravegherea bancară. Orientarea este disponibilă pe website-ul BCE.

Emisiunea de bancnote și monede

Acte juridice referitoare la aprobarea volumului emisiunii de monede metalice

La data de 8 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/39 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2164 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017, precum și Decizia BCE/2017/40 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2018. Totodată, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/41 de modificare a Deciziei (UE) 2015/2332 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro. În vederea simplificării procedurii de aprobare, Decizia BCE/2017/41 prevede delegarea de către statele membre a viitoarelor aprobări ale volumului emisiunii de monede metalice către Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene.

Supraveghere bancară

Ghidul BCE privind metodologia de evaluare pentru metoda modelelor interne și metoda avansată privind riscul de ajustare a evaluării creditului în vederea calculării cerinței de capital pentru riscul de credit al contrapartidei

La data de 30 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica un Ghid al BCE privind metodologia de evaluare pentru metoda modelelor interne și metoda avansată privind riscul de ajustare a evaluării creditului în vederea calculării cerinței de capital pentru riscul de credit al contrapartidei [ECB Guide on assessment methodology (EGAM) for the Internal Model Method (IMM) and Advanced CVA capital charge (A-CVA) for counterparty credit risk]. Publicarea ghidului, pentru care este planificată o consultare publică în anul 2018, vizează colectarea feedbackului din partea sectorului. Ghidul este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La data de 6 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere referitoare la modificarea caracterului semnificativ al anumitor instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este pusă la dispoziție pe website−ul BCE privind supravegherea bancară. O revizuire anuală a caracterului semnificativ al instituțiilor de credit este, de asemenea, efectuată, iar rezultatul acesteia este pus la dispoziția publicului (a se vedea comunicatul de presă publicat pe website-ul BCE privind supravegherea bancară la data de 5 decembrie 2017).

Prioritățile Mecanismului unic de supraveghere pentru anul 2018

La data de 13 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere referitoare la prioritățile în materie de supraveghere bancară pentru anul 2018. O sinteză a priorităților va fi disponibilă în scurt timp pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Contacte media