Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada decembris

Tirgus operācijas

Nenodrošināto banku obligāciju atbilstība

Padome 2017. gada 13. decembrī pieņēma lēmumu par pārmaiņām nodrošinājuma atbilstības kritērijos, kas piemērojami nenodrošinātajām banku obligācijām, t.i., nenodrošinātajiem parāda instrumentiem, kurus emitējušas kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības vai ar tām cieši saistītas struktūras. Paziņojums presei, kurā sniegta sīkāka informācija par pārmaiņām kritērijos, kas stāsies spēkā līdz ar regulāri aktualizēto Vispārējo dokumentāciju (gaidāma 2018. gada 1. ceturksnī), pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Divu būtisku projektu uzsākšana liela apjoma maksājumu un nodrošinājuma pārvaldības jomā

Padome 2017. gada 6. decembrī apstiprināja divu būtisku projektu ieviešanu tirgus infrastruktūras un maksājumu jomā. Gaidāms, ka tie uzsāks darbību attiecīgi 2021. gada novembrī un 2022. gada novembrī. Pirmais projekts konsolidēs Eurosistēmas reālā laika bruto norēķinu sistēmu TARGET2 un platformu vērtspapīru norēķiniem TARGET2 vērtspapīriem (T2S) un nodrošinās tirgus dalībniekiem uzlabotas likviditātes pārvaldības procedūras. Otrais projekts izveidos Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmu, kas radīs saskaņotu platformu nodrošinājuma operācijām visā Eurosistēmā un aizstās virkni esošo nacionālo sistēmu funkciju. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

T2S 2016. gada finanšu pārskati

Padome 2017. gada 7. decembrī apstiprināja T2S 2016. gada finanšu pārskatus un deva atļauju tos publicēt ECB interneta vietnē. Šī ikgadējā publikācija, kas sākās pēc Tirgus infrastruktūras valdes iniciatīvas ar 2015. gada finanšu pārskatiem, katru gadu sniedz informāciju par T2S finansiālo stāvokli.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par darba samaksas un pensijas noteikumiem Īrijā

Padome 2017. gada 24. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/49 pēc Īrijas valsts izdevumu un reformu ministra lūguma.

ECB atzinums par darījumiem ar saistītām personām Bulgārijā

Padome 2017. gada 27. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/50 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lēmumu pieņemšanas regulējumā

Padome 2017. gada 27. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/51 pēc Bulgārijas Republikas Nacionālās Asamblejas lūguma.

ECB atzinums par etalonlielumiem attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līgumiem Bulgārijā

Padome 2017. gada 29. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/52 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lūguma.

ECB atzinums par Starptautiskā Valūtas fonda fiskālās aģentūras funkciju piešķiršanu Lietuvos bankas

Padome 2017. gada 1. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/53 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par centrālo krājaizdevu sabiedrību skaita ierobežošanu Lietuvā

Padome 2017. gada 4. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/54 pēc Lietuvas parlamenta lūguma.

Statistiska

Sabiedriskā apspriešana par jaunu euro uz nakti izsniegto nenodrošināto kredītu procentu likmi

Padome 2017. gada 22. novembrī apstiprināja sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu par jaunas euro uz nakti izsniegto nenodrošināto kredītu procentu likmes svarīgākajiem parametriem. Apspriešanas laikā, kas notiks līdz 2018. gada 12. janvārim, ECB vēlas apkopot iesaistīto pušu viedokļus par šīs likmes svarīgākajiem parametriem un publiskošanas termiņu. Sabiedriskās apspriešanas dokumentācija pieejama ECB interneta vietnē.

Pamatnostādne par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām

Padome 2017. gada 27. novembrī apstiprināja Pamatnostādni ECB/2017/38 par kredītu un kredītriska mikrodatu (AnaCredit) vākšanas procedūrām. Šajā tiesību aktā noteiktas procedūras, kas atbalsta šo datu vākšanu, lai izveidotu kopēju analītisko kredītu mikrodatu bāzi, kura ietvers visu euro ieviesušo dalībvalstu kredītu datus. AnaCredit palīdzēs Eurosistēmai, Eiropas Centrālo banku sistēmai un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai īstenot savus uzdevumus, t.sk. monetārās politikas analīzi un monetārās politikas operācijas, risku pārvaldību, finanšu stabilitātes uzraudzību, kā arī makroprudenciālo politiku un pētniecību, un banku uzraudzību. Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē.

Banknošu un monētu emisija

Tiesību akti, kas saistīti ar monētu emisijas apjoma apstiprināšanu

Padome 2017. gada 8. decembrī pieņēma Lēmumu ECB/2017/39, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2164 par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu, un Lēmumu ECB/2017/40 par 2018. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu. Padome arī pieņēma Lēmumu ECB/2017/41, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/2332 par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru. Lai optimizētu apstiprināšanas procedūru, Lēmumā ECB/2017/41 noteikts, ka nākotnē dalībvalstīs emitējamo monētu apjoma apstiprināšana tiks nodota Eiropas Centrālās bankas Valdei.

Banku uzraudzība

ECB norādījumi par metodoloģiju (EGAM) kapitāla prasību aprēķināšanai darījuma partnera kredītriskam izmantotās iekšējā modeļa metodes (IMM) un CVA attīstītās metodes (A-CVA) novērtēšanai

Padome 2017. gada 30. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu publicēt ECB norādījumus par metodoloģiju (EGAM) kapitāla prasību aprēķināšanai darījuma partnera kredītriskam izmantotās iekšējā modeļa metodes (IMM) un CVA attīstītās metodes (A-CVA) novērtēšanai. EGAM norādījumi, par kuriem 2018. gadā plānots rīkot sabiedrisko apspriešanu, publicēti, lai apkopotu nozares pārstāvju viedokļus. Norādījumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2017. gada 6. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz noteiktu uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīguma statusa maiņu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un ir pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Tiek veikta arī ikgadēja kredītiestāžu nozīmīguma pārskatīšana, un tās rezultāts tiek publiskots (sk. 2017. gada 5. decembra paziņojumu presei ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē).

Vienotā uzraudzības mehānisma 2018. gada prioritātes

Padome 2017. gada 13. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz banku uzraudzības prioritātēm 2018. gadam. Prioritāšu kopsavilkums drīzumā tiks publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei