Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. gruodžio mėn.

Rinkos operacijos

Neužtikrintųjų banko obligacijų tinkamumas

2017 m. gruodžio 13 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl kredito įstaigų, investicinių įmonių arba su jomis glaudžiai susijusių subjektų išleistoms neužtikrintosioms banko obligacijoms, t. y. neužtikrintosioms skolos priemonėms, taikomų įkaito tinkamumo kriterijų pakeitimų. Pranešimas spaudai apie iš dalies pakeistus kriterijus, kurie bus pradėti taikyti įsigaliojus atnaujintai (reguliariai atnaujinamų) Bendrųjų dokumentų versijai (kaip tikimasi, pirmąjį 2018 m. ketvirtį), paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Pradėti du svarbūs projektai didelės vertės mokėjimų ir įkaito valdymo srityje

2017 m. gruodžio 6 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą pradėti du svarbius projektus rinkos infrastruktūros ir mokėjimų srityje. Projektų tikslus planuojama pasiekti iki atitinkamai 2021 m. lapkričio mėn. ir 2022 m. lapkričio mėn. Pirmuoju projektu bus sujungtos Eurosistemos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistema TARGET2 ir atsiskaitymų už vertybinių popierių sandorius platforma TARGET2-Securities (T2S), o rinkos dalyviai gaus naudos iš patobulintos likvidumo valdymo tvarkos. Antrojo projekto tikslas – sukurti Eurosistemos įkaito valdymo sistemą, kuri taps suderintu su įkaitu susijusių operacijų visoje Eurosistemoje pagrindu ir pakeis dalį nacionalinių sistemų šiuo metu atliekamų funkcijų. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

T2S 2016 m. finansinės ataskaitos

2017 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba patvirtino T2S 2016 m. metines finansines ataskaitas ir suteikė leidimą jas skelbti ECB interneto svetainėje. Šiose metinėse finansinėse ataskaitose, Rinkos infrastruktūros valdybos iniciatyva pradėtose skelbti kartu su 2015 m. metinėmis finansinėmis ataskaitomis, pateikiama informacija apie T2S finansinę tų metų būklę.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų Airijoje

2017 m. lapkričio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/49 Airijos valstybės išlaidų ir reformų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl sandorių su susijusiomis šalimis Bulgarijoje

2017 m. lapkričio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/50 Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) prašymu.

ECB nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) sprendimų priėmimo sistemos dalinių pakeitimų

2017 m. lapkričio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/51 Bulgarijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos prašymu.

ECB nuomonė dėl lyginamųjų indeksų, naudojamų finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse Bulgarijoje

2017 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/52 Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) prašymu.

ECB nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo fiskalinės agentūros funkcijos suteikimo Lietuvos bankui

2017 m. gruodžio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/53 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl centrinių kredito unijų skaičiaus ribojimo Lietuvoje

2017 m. gruodžio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/54 Lietuvos parlamento prašymu.

Statistika

Viešos konsultacijos dėl naujosios turtu neužtikrintos vienos nakties palūkanų normos, denominuotos eurais

2017 m. lapkričio 22 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą pradėti viešas konsultacijas dėl pagrindinių naujosios turtu neužtikrintos vienos nakties palūkanų normos ypatumų. Konsultacijų metu, kurios vyks iki 2018 m. sausio 12 d., ECB sieks sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę dėl šios palūkanų normos pagrindinių ypatumų ir jos skelbimo laiko. Viešoms konsultacijoms pateikti dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Gairės dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo

2017 m. lapkričio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2017/38 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (projektas „AnaCredit“). Teisės aktu nustatomi procesai, palengvinantys šių duomenų rinkimą. Duomenys bus renkami į bendrą analitinę neapibendrintų kredito duomenų bazę, kurioje bus kaupiami visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, kredito duomenys. „AnaCredit“ padės Eurosistemai, Europos centrinių bankų sistemai ir Europos sisteminės rizikos valdybai vykdyti savo uždavinius, tarp jų – vykdyti pinigų politikos analizę ir pinigų politikos operacijas, rizikos valdymą, finansinio stabilumo priežiūrą, taip pat makroprudencinę politiką, tyrimus ir bankų priežiūrą. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Banknotų ir monetų leidimas

Teisės aktai, susiję su monetų emisijos apimties tvirtinimu

2017 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2017/39, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo, ir Sprendimą ECB/2017/40 dėl monetų emisijos apimties 2018 metais patvirtinimo. Be to, Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2017/41, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos. Sprendimų procesui supaprastinti Sprendime ECB/2017/41 nustatyta galimybė nuo šiol deleguoti valstybių narių atliekamą eurų monetų emisijos apimties patvirtinimą Europos Centrinio Banko vykdomajai valdybai.

Bankų priežiūra

ECB vadovas dėl vertinimo metodikos, taikomos vidaus modelio metodui (IMM) ir pažangiajam kredito vertinimo koregavimo rizikos metodui (A-CVA), pagal kuriuos apskaičiuojamas kapitalas, reikalingas sandorio šalies kredito rizikai padengti

Iki 2017 m. lapkričio 30 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB vadovą (EGAM) dėl vertinimo metodikos, taikomos vidaus modelio metodui (IMM) ir pažangiajam kredito vertinimo koregavimo rizikos metodui (A-CVA), pagal kuriuos apskaičiuojamas kapitalas, reikalingas sandorio šalies kredito rizikai padengti. EGAM, dėl kurio 2018 m. planuojama pradėti viešas konsultacijas, skelbiamas siekiant gauti grįžtamąją informaciją iš sektoriaus. Vadovas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2017 m. gruodžio 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui dėl vienos prižiūrimos kredito įstaigos svarbos statuso pakeitimo. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas skelbiamas ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje. Taip pat atliekama metinė kredito įstaigų svarbos statuso peržiūra, o jos rezultatai skelbiami viešai (žr. pranešimą spaudai, paskelbtą 2017 m. gruodžio 5 d. bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje).

2018 m. Bendro priežiūros mechanizmo prioritetai

2017 m. gruodžio 13 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui dėl bankų priežiūros prioritetų 2018 m. Prioritetų aprašo santrauka netrukus bus paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai