Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

prosinac 2017.

Tržišne operacije

Prihvatljivost neosiguranih bankovnih obveznica

Upravno je vijeće 13. prosinca 2017. odlučilo izmijeniti kriterije prihvatljivosti kolaterala primjenjive na neosigurane bankovne obveznice, odnosno na neosigurane dužničke instrumente koje izdaju kreditne institucije, investicijska društva ili s njima blisko povezani subjekti. Na mrežnim stranicama ESB-a može se pronaći priopćenje za javnost s detaljnim informacijama o izmijenjenim kriterijima, koji će proizvoditi učinke od stupanja na snagu redovitih izmjena Opće dokumentacije, što se očekuje u prvom tromjesečju 2018.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Pokretanje dvaju većih projekata u području plaćanja velikih vrijednosti i upravljanja kolateralom

Upravno vijeće odobrilo je 6. prosinca 2017. pokretanje dvaju velikih projekata u području tržišne infrastrukture i platnog prometa, koji bi trebali započeti s radom u studenome 2021. odnosno studenome 2022. Prvim se projektom spajaju sustav namire u realnom vremenu Eurosustava, odnosno sustav TARGET2, i platforma za namiru vrijednosnih papira Eurosustava pod nazivom TARGET2-Securities (sustav T2S), što će tržišnim sudionicama omogućiti poboljšane postupke za upravljanje likvidnošću. Drugim se projektom razvija sustav upravljanja kolateralom Eurosustava, koji će pružiti usklađenu platformu za operacije povezane s kolateralom u cijelom Eurosustavu i zamijenit će više funkcija postojećih nacionalnih sustava. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijski izvještaji sustava T2S za 2016.

Upravno vijeće odobrilo je 7. prosinca 2017. godišnje financijske izvještaje sustava T2S za 2016. i njihovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a. Ta godišnja publikacija, koja je pokrenuta na inicijativu Odbora za tržišnu infrastrukturu u sklopu godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu, pruža informacije o financijskom stanju sustava T2S iz godine u godinu.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o odredbama o plaćama i mirovinama u Irskoj

Upravno vijeće donijelo je 24. studenoga 2017. Mišljenje CON/2017/49 na zahtjev irskog ministra javne potrošnje i reforme.

Mišljenje ESB-a o transakcijama s povezanim strankama u Bugarskoj

Upravno vijeće donijelo je 27. studenoga 2017. Mišljenje CON/2017/50 na zahtjev središnje banke Българска народна банка (Bugarske narodne banke).

Mišljenje ESB-a o izmjenama okvira za donošenje odluka Българска народна банка (Bugarske narodne banke)

Upravno vijeće donijelo je 27. studenoga 2017. Mišljenje CON/2017/51 na zahtjev parlamenta Republike Bugarske.

Mišljenje o referentnim vrijednostima u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima u Bugarskoj

Upravno vijeće donijelo je 29. studenoga 2017. Mišljenje CON/2017/52 na zahtjev središnje banke Българска народна банка (Bugarske narodne banke).

Mišljenje ESB-a o prijenosu funkcije fiskalne agencije Međunarodnog monetarnog fonda na središnju banku Lietuvos bankas

Upravno vijeće donijelo je 1. prosinca 2017. Mišljenje CON/2017/53 na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas.

Mišljenje ESB-a o ograničavanju broja središnjih kreditnih unija u Litvi

Upravno vijeće donijelo je 4. prosinca 2017. Mišljenje CON/2017/54 na zahtjev litavskog parlamenta.

Statistika

Javno savjetovanje o novoj eurskoj kamatnoj stopi na neosiguranom prekonoćnom tržištu

Upravno vijeće odobrilo je 22. studenog 2017. pokretanje javnog savjetovanja o glavnim značajkama nove eurske kamatne stope na neosiguranom prekonoćnom tržištu Tijekom savjetovanja koje se provodi do 12. siječnja 2018. ESB-u je cilj prikupiti mišljenja dionika o glavnim značajkama stope i vremenu njezine objave. Dokumenti u vezi s javnim savjetovanjem mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Smjernica o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku

Upravno vijeće donijelo je 27. studenoga 2017. Smjernicu ESB/2017/38 o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku (»AnaCredit«). Tim se pravnim aktom utvrđuju postupci kojima se podupire prikupljanje takvih podataka u svrhu uspostave zajedničke baze podataka o granularnim analitičkim podatcima o kreditima, u kojoj će se nalaziti podatci o kreditima iz svih država članica čija je valuta euro. AnaCredit podupirat će Eurosustav, Europski sustav središnjih banaka i Europski odbor za sistemske rizike u provedbi njihovih zadaća, koje obuhvaćaju analizu
monetarne politike i operacija monetarne politike, upravljanje rizicima, nadgledanje financijske stabilnosti te makrobonitetnu politiku i istraživanja. Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izdavanje novčanica i kovanica

Pravni akti povezani s odobrenjem količine izdavanja kovanica

Upravno vijeće donijelo je 8. prosinca 2017. Odluku ESB/2017/39 o izmjeni Odluke (EU) 2016/2164 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2017. i Odluke ESB/2017/40 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2018. Nadalje, Upravno vijeće donijelo je Odluku ESB/2017/41 o izmjeni Odluke (EU) 2015/2332 o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica. Kako bi se pojednostavio postupak odobrenja, Odlukom ESB/2017/41 buduća se odobrenja količine izdavanja kovanica kojim se bave države članice delegiraju Izvršnom odboru Europske središnje banke.

Nadzor banaka

Vodič ESB-a o metodologiji procjene metode internog modela i napredne metode prilagodbe kreditnom vrednovanju za izračun kapitalnih zahtjeva povezanih s kreditnim rizikom druge ugovorne strane

Upravno vijeće nije 30. studenoga 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da objavi Vodič ESB-a o metodologiji procjene (ECB Guide on the Assessment Methodology, EGAM) metode internog modela (Internal Model Method, IMM) i napredne metode prilagodbe kreditnom vrednovanju (advanced credit valuation adjustment, A-CVA) za izračun kapitalnih zahtjeva povezanih s kreditnim rizikom druge ugovorne strane. Javno savjetovanje o EGAM-u planirano je za 2018. godinu, a svrha je njegove objave prikupljanje povratnih informacija od bankarskog sektora. EGAM se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Odluke ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće nije 6. prosinca 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da promijeni status značajnosti određenih nadziranih kreditnih institucija. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Također se provodi godišnje preispitivanje značajnosti kreditnih institucija, a ishod preispitivanja se objavljuje (vidi priopćenje za javnost objavljeno 5. prosinca 2017. na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka).

Prioriteti jedinstvenog nadzornog mehanizma za 2018.

Upravno vijeće nije 13. studenoga 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o prioritetima nadzora banaka u 2018. godini. Sažetak prioriteta ubrzo će se moći pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Kontaktni podatci za medije