Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2017 г.

Пазарни операции

Правни актове във връзка с прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата

На 22 март 2017 г. Управителният съвет реши да премахне допустимостта на субекти за ликвидация като контрагенти по операции на паричната политика на Евросистемата. Управителният съвет също така реши субекти за ликвидация, които към 22 март 2017 г. са били приемани като допустими контрагенти, да запазят допустимостта си до 31 декември 2021 г. при ограничението достъпът им до кредитни операции на Евросистемата да има за горна граница средното равнище на участието им в кредитни операции на Евросистемата през 12-месечния период, предхождащ датата 22 март 2017 г. Освен това, по отношение на разширената програма за закупуване на активи Управителният съвет реши да изключи от всякакви по-нататъшни покупки в съставляващите я програми всички ценни книжа, емитирани или инициирани от субекти за ликвидация. Съответните правни актове бяха публикувани днес на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност

Отговор на ЕЦБ на последващите действия по Препоръка ЕССР/2015/2

На 18 юли 2017 г. Управителният съвет одобри отговор на оценката на ЕССР за съответствие с Препоръката на ЕССР относно трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ЕССР/2015/2). Препоръката е отправена към компетентните органи, на които е възложено приемането и/или задействането на мерки на макропруденциалната политика. ЕЦБ счита, че е в пълно съответствие с приложимите за нея подпрепоръки.

Пазарна инфраструктура и плащания

Препоръка на ЕЦБ за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

На 22 юни Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2017/18 към Европейския парламент и Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, което дава на ЕЦБ регулаторни правомощия по отношение на системите за клиринг, и по-специално по отношение на централните контрагенти. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно ограничaването на плащанията в брой в България

На 11 юли 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/27 по искане на Министерството на финансите на България.

Статистика

Начало на публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионните фондове

На 20 юли 2017 г. Управителният съвет одобри стартирането на публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионните фондове. Целта на проекта за регламент е да осигури на ЕЦБ достатъчни статистически данни за финансовата дейност на подсектора на пенсионните фондове в държавите членки от еврозоната. Документът, представен за публична консултация, ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Решение на ЕЦБ за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране

На 5 юли 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/22, с което делегира на Изпълнителния съвет решенията за предаване на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране.

Банков надзор

Съответствие с Насоките на ЕБО относно квалифицираните дялови участия

На 7 юли 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че ЕЦБ е в съответствие със Съвместните насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор (JC/GL/2016/01).

Съответствие с Насоките на ЕБО относно показателите за глобално системно значение

На 6 юли 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО за намерението за съответствие с преработените насоки относно допълнителното уточняване на показателите за глобално системно значение и оповестяването им (EBA/GL/2016/01).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите