Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2017

Marknadsoperationer

Rättsakter om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk

Den 22 mars 2017 beslutade ECB-rådet att ta bort möjligheten för avvecklingsenheter att agera som Eurosystemets penningpolitiska motparter. ECB-rådet beslutade också att en avvecklingsenhet som godtogs som behörig motpart den 22 mars 2017 skulle behålla behörigheten till den 31 december 2021, med begränsningen att dess tillgång till Eurosystemets kredittransaktioner maximalt får uppgå till dess genomsnittliga utnyttjande av Eurosystemets kredittransaktioner under den tolvmånadersperiod som föregår den 22 mars 2017. Vidare beslutade ECB-rådet med avseende på det utökade programmet för köp av tillgångar att utesluta alla värdepapper som emitterats av eller lagts upp av avvecklingsenheter från ytterligare köp i alla program som ingår. De berörda rättsakterna har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet

ECB svar på uppföljningen av rekommendation ESRB/2015/2

Den 18 juli 2017 godkände ECB-rådet ECB:s svar på ESRB:s bedömning av överensstämmelsen med ESRB:s rekommendation om gränsöverskridande effekter av och frivilliga ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder (ESRB/2015/2). Rekommendationen är riktad till berörda myndigheter med ansvar för antagande och/eller aktivering av makrotillsynsåtgärder. ECB anser sig till fullo uppfylla de delrekommendationer som gäller för ECB.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

ECB:s rekommendation för ett beslut av Europaparlamentet och rådet om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

Den 22 juni antog ECB-rådet rekommendation ECB/2017/18 till Europaparlamentet och rådet om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken om att ECB bör ges rättslig behörighet att reglera clearingsystem, särskilt centrala motparter. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Bulgarien

Den 11 juli 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/27 på begäran av Bulgariens finansminister.

Statistik

Lansering av ett offentligt samråd om ett utkast till ECB:s förordning om statistikrapporteringskrav för pensionsinstitut

Den 20 juli 2017 godkände ECB-rådet lansera ett offentligt samråd om ett utkast till ECB:s förordning om statistikrapporteringskrav för pensionsinstitut. Syftet med utkastet till förordning är att ge ECB adekvat statistik om de finansiella aktiviteterna i delsektorn för pensionsinstitut i euroområdets medlemsstater. Dokumentation för detta offentliga samråd kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

ECB:s beslut om att delegera beslutsfattandet om överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter till den gemensamma resolutionsnämnden

Den 5 juli 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/22, om att delegera beslutsfattandet om överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter till den gemensamma resolutionsnämnden.

Banktillsyn

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om kvalificerat innehav

Den 7 juli 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att meddela den Europeiska bankmyndigheten (EBA) att ECB följer de gemensamma riktlinjerna för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn (JC/GL/2016/01).

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om systemviktiga indikatorer

Den 6 juli 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att meddela EBA om den avsedda efterlevnaden av de reviderade riktlinjerna om ytterligare specificering av globalt systemviktiga indikatorer och offentliggörande av dessa (EBA/GL/2016/01).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media