Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2017

Tržne operacije

Pravni akti o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema

Svet ECB je 22. marca 2017 sklenil, da ukine primernost subjektov za prenehanje kot nasprotnih strank v operacijah denarne politike Eurosistema. Svet ECB je prav tako sklenil, da bo subjekt za prenehanje, ki je bil kot primerna nasprotna stranka sprejet 22. marca 2017, ostal primeren do 31. decembra 2021, pri čemer velja omejitev, da bo njegov dostop do kreditnih operacij Eurosistema omejen na povprečno raven njegove uporabe kreditnih operacij Eurosistema v obdobju 12 mesecev pred 22. marcem 2017. Kar zadeva razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev, je Svet ECB sklenil, da iz morebitnih nadaljnjih nakupov v okviru vseh programov nakupa vrednostnih papirjev izključi vse vrednostne papirje, ki so jih izdali ali ustvarili subjekti za prenehanje. Relevantni pravni akti so bili danes objavljeni na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost

Odziv ECB na nadaljnje ukrepanje, ki je sledilo Priporočilu ESRB/2015/2

Svet ECB je 18. julija 2017 potrdil odziv ECB na oceno ESRB glede skladnosti s priporočilom ESRB o čezmejnih učinkih ukrepov makrobonitetne politike in njihovi prostovoljni vzajemnosti (ESRB/2015/2). Priporočilo je naslovljeno na relevantne organe, ki so odgovorni za sprejetje in/ali aktiviranje ukrepov makrobonitetne politike. ECB meni, da je povsem skladna s podpriporočili, ki veljajo zanjo.

Tržna infrastruktura in plačila

Priporočilo ECB za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke

Svet ECB je 22. junija sprejel Priporočilo ECB/2017/18 Evropskemu parlamentu in Svetu, naj spremenita člen 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank Evropske centralne banke tako, da podelita ECB regulativno pristojnost nad klirinškimi sistemi, še posebej centralnimi nasprotnimi strankami. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omejitvi gotovinskih plačil v Bolgariji

Svet ECB je 11. julija 2017 Mnenje CON/2017/27 sprejel na zahtevo bolgarskega ministrstva za finance.

Statistika

Začetek javnega posvetovanja o osnutku uredbe ECB o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade

Svet ECB je 20. julija 2017 dovolil začetek javnega posvetovanja o osnutku uredbe ECB o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade. ECB želi z osnutkom uredbe pridobiti ustrezne statistične podatke o finančnih dejavnostih podsektorja pokojninskih skladov v državah članicah v euroobmočju. Dokumenti, ki so predmet javnega posvetovanja, bodo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Sklep ECB o prenosu pooblastila za odločanje o prenosu zaupnih statističnih informacij Enotnemu odboru za reševanje

Svet ECB je 5. julija 2017 sprejel Sklep ECB/2017/22, s katerim je pooblastilo za odločanje o prenosu zaupnih statističnih informacij Enotnemu odboru za reševanje prenesel na Izvršilni odbor.

Bančni nadzor

Skladnost s smernicami EBA o kvalificiranih deležih

Svet ECB 7. julija 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti Evropski bančni organ (EBA) o tem, da je ECB skladna s skupnimi smernicami o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (JC/GL/2016/01).

Skladnost s smernicami EBA o kazalnikih globalne sistemske pomembnosti

Svet ECB 6. julija 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o nameravani skladnosti z revidiranimi smernicami o dodatnih specifikacijah kazalnikov globalne sistemske pomembnosti in njihovem razkritju (EBA/GL/2016/01).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije