Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2017

Turuoperatsioonid

Õigusaktid eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta

22. märtsil 2017 otsustas EKP nõukogu, et eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide vastaspooltena ei aktsepteerita enam lõpetamises osalevaid üksusi. Nõukogu otsustas ka, et lõpetamises osalevad üksused, keda aktsepteeriti kõlblike vastaspooltena seisuga 22. märts 2017, võivad eurosüsteemi laenuoperatsioonides osaleda veel kuni 31. detsembrini 2021. Seejuures on nende üksuste juurdepääs eurosüsteemi laenuoperatsioonidele piiratud maksimummääraga, mis vastab nende poolt 2017. aasta 22. märtsile eelnenud 12 kuu jooksul eurosüsteemi laenuoperatsioonide raames kasutatud keskmisele tasemele. Ühtlasi otsustas nõukogu jätta laiendatud varaostukava kõigi kavade raames tehtavatest ostudest edaspidi välja kõik väärtpaberid, mille on emiteerinud või algatanud lõpetamises osalevad üksused. Asjaomased õigusaktid avaldati täna EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus

EKP vastus seoses soovituse ESRN/2015/2 järelmeetmetega

18. juulil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks EKP vastuse ESRNi hinnangule ESRNi soovituse ESRN/2015/2 (piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta) täitmise kohta. Soovitus on suunatud asjaomastele asutustele, kellele on antud ülesanne vastu võtta ja/või algatada makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmeid. EKP leiab, et on omalt poolt täielikult täitnud kõik EKPd puudutavad soovituse osad.

Turuinfrastruktuur ja maksed

EKP soovitus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artiklit 22

22. juunil 2017 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Parlamendile ja nõukogule suunatud soovituse EKP/2017/18 Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmise kohta. Muudatuse eesmärk on anda EKP-le kliiringusüsteemide ning eelkõige kesksete vastaspooltega seotud regulatiivne pädevus. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Bulgaarias

11. juulil 2017 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/27.

Statistika

Avaliku konsultatsiooni algatamine pensionifondide statistikaaruandluse nõudeid käsitleva EKP määruse eelnõu kohta

20. juulil 2017 andis EKP nõukogu loa algatada avalik konsultatsioon pensionifondide statistikaaruandluse nõudeid käsitleva EKP määruse eelnõu kohta. Määruse eesmärk on tagada EKP-le piisava statistika laekumine euroala riikide pensionifondide sektori finantstegevuse kohta. Avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

EKP otsus konfidentsiaalse statistilise teabe Ühtsele Kriisilahendusnõukogule edastamist käsitlevate otsuste delegeerimise kohta

5. juulil 2017 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/22, millega delegeeritakse EKP juhatusele volitused teha otsuseid konfidentsiaalse statistilise teabe Ühtsele Kriisilahendusnõukogule edastamise kohta.

Pangandusjärelevalve

Olulist osalust käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste täitmine

7. juulil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet sellest, et EKP täidab ühissuuniseid finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamise kohta.

Globaalse süsteemse olulisuse näitajaid käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste täitmine

6. juulil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest järgida EBA läbivaadatud suuniseid EBA/GL/2016/01 (näitajate edasise täpsustamise ja avalikustamise kohta).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid