European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

júl 2017

Operácie na trhu

Právne predpisy týkajúce sa implementácie rámca menovej politiky Eurosystému

Dňa 22. marca 2017 Rada guvernérov rozhodla o zrušení akceptovateľnosti likvidačných subjektov v menovopolitických operáciách Eurosystému. Rada guvernérov zároveň rozhodla, že likvidačné subjekty, ktoré patrili medzi akceptovateľné zmluvné strany k 22. marcu 2017, zostanú akceptovateľné do 31. decembra 2021 s tým, že ich prístup k úverovým operáciám Eurosystému bude obmedzený priemernou úrovňou čerpania úverových operácií Eurosystému počas 12-mesačného obdobia predchádzajúceho 22. marcu 2017. Pokiaľ ide o rozšírený program nákupu aktív, Rada guvernérov sa rozhodla vylúčiť všetky cenné papiere, ktorých emitentmi alebo pôvodcami sú likvidačné subjekty, z ďalších nákupov vo všetkých podprogramoch. Príslušné právne predpisy boli dnes zverejnené na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita

Odpoveď ECB na hodnotenie plnenia odporúčania ESRB/2015/2

Dňa 18. júla 2017 Rada guvernérov schválila odpoveď ECB na hodnotenie ESRB zamerané na plnenie odporúčania ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite. Odporúčanie je určené príslušným orgánom povereným prijatím, resp. aktiváciou makroprudenciálnych opatrení. ECB konštatuje, že všetky relevantné časti odporúčania v plnej miere spĺňa.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Odporúčanie ECB prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

Dňa 22. júna Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2017/18, ktorým Európskemu parlamentu a Rade navrhuje zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky tak, aby ECB udeľoval regulačnú právomoc vo vzťahu k zúčtovacím systémom, predovšetkým centrálnym zmluvným stranám. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie i na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzeniu hotovostných platieb v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/27 dňa 11. júla 2017 na žiadosť bulharského ministerstva financií.

Štatistika

Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu nariadenia ECB o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy

Dňa 20. júla 2017 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie k návrhu nariadenia ECB o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy. Účelom navrhovaného nariadenia ECB je získať potrebné štatistické údaje o finančných aktivitách sektoru penzijných fondov v členských štátoch eurozóny. Dokumentácia, ktorá je predmetom verejnej konzultácie, bude onedlho zverejnená na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o zaslaní dôverných štatistických informácií Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií

Dňa 5. júla 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/22 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o zaslaní dôverných štatistických informácií Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií.

Bankový dohľad

Plnenie usmernení EBA o kvalifikovaných účastiach

Dňa 7. júla 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre dohľad (European Banking Authority – EBA), že ECB dodržiava spoločné usmernenia o obozretnom posudzovaní nadobudnutí a zvyšovaní kvalifikovaných účastí vo finančnom sektore (JC/GL/2016/01).

Plnenie usmernení EBA týkajúcich sa ukazovateľov globálneho systémového významu

Dňa 6. júla 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre dohľad (European Banking Authority – EBA), že ECB má v úmysle dodržiavať revidované usmernenia týkajúce sa ďalšieho upresnenia ukazovateľov globálneho systémového významu a ich zverejňovania (EBA/GL/2016/01).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá