Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2017

Tržní operace

Právní akty týkající se provádění rámce měnové politiky Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 22. března 2017 o zrušení způsobilosti subjektů pro likvidaci jakožto protistran operací měnové politiky Eurosystému. Rada guvernérů rovněž rozhodla, že subjekty pro likvidaci, které byly k 22. březnu 2017 považovány za způsobilé protistrany, si způsobilost zachovají do 31. prosince 2021 s tím omezením, že jejich přístup k úvěrovým operacím Eurosystému bude limitován průměrnou výší jejich účastí na úvěrových operacích Eurosystému v posledních 12 měsících předcházejících 22. březnu 2017. Co se týče rozšířeného programu nákupu aktiv, Rada guvernérů rozhodla o vyloučení všech cenných papírů, které vydal nebo jejichž původcem je subjekt pro likvidaci, z dalších nákupů v rámci všech programů tvořících rozšířený program nákupu aktiv. Příslušné právní akty byly dnes uveřejněny na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita

Odpověď ECB na reakce na doporučení ESRB/2015/2

Rada guvernérů schválila 18. července 2017 odpověď ECB na hodnocení ESRB týkající se dodržování doporučení ESRB o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě (ESRB/2015/2). Doporučení je určeno příslušným orgánům pověřeným schvalováním a/nebo prováděním opatření makroobezřetnostní politiky. ECB podle svého názoru plně dodržuje všechna dílčí doporučení, která se na ni vztahují.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Doporučení ECB pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

Rada guvernérů přijala 22. června 2017 doporučení ECB/2017/18 pro Evropský parlament a Radu, aby upravily článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky tak, aby ECB získala regulatorní pravomoc nad zúčtovacími systémy, a to zejména nad ústředními protistranami. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici také na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 11. července 2017 stanovisko CON/2017/27 na žádost bulharského ministerstva financí.

Statistika

Zahájení veřejné konzultace k návrhu nařízení ECB o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů

Rada guvernérů schválila 20. července 2017 zahájení veřejné konzultace k návrhu nařízení ECB o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů. Účelem navrhovaného nařízení je poskytnout ECB odpovídající statistiky finančních aktivit v subsektoru penzijních fondů v členských státech eurozóny. Dokumentace, která bude předmětem veřejné konzultace, bude v nejbližší době zpřístupněna na internetových stránkách ECB.

Rozhodnutí ECB o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí

Rada guvernérů přijala 5. června 2017 rozhodnutí ECB/2017/22, kterým pravomoci přijímat rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí přenáší na Výkonnou radu.

Bankovní dohled

Dodržování obecných pokynů EBA týkajících se kvalifikovaných účastí

Rada guvernérů nevznesla 7. června 2017 námitky k návrhu Rady dohledu informovat Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), že ECB splňuje společné obecné pokyny k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru (JC/GL/2016/01).

Dodržování obecných pokynů EBA týkajících se ukazatelů globální systémové významnosti

Rada guvernérů nevznesla 6. června 2017 námitky k návrhu Rady dohledu informovat EBA o záměru splnit revidované obecné pokyny týkající se bližší specifikace ukazatelů globální systémové významnosti a jejich zveřejňování (EBA/GL/2016/01).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média