Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2017

Operacje rynkowe

Akty prawne dotyczące implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu

22 marca 2017 Rada Prezesów podjęła decyzję o cofnięciu kwalifikacji podmiotów uczestniczących w likwidacji do udziału w operacjach polityki pieniężnej prowadzonych przez Eurosystem. Rada Prezesów postanowiła także, że podmiot uczestniczący w likwidacji, który w dniu 22 marca 2017 był zaakceptowany jako kwalifikowany kontrahent, zachowa ten status do 31 grudnia 2021, przy czym możliwość korzystania przez niego z operacji kredytowych Eurosystemu będzie ograniczona do średniej wysokości środków uzyskanych w ramach tych operacji w okresie 12 miesięcy do dnia 22 marca 2017. Ponadto w odniesieniu do rozszerzonego programu skupu aktywów Rada podjęła decyzję, że papiery wartościowe wyemitowane lub zainicjowane przez podmioty uczestniczące w likwidacji zostaną wyłączone ze skupu w ramach wszystkich programów składowych. Odpowiednie akty prawne zostały dzisiaj opublikowane na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa

Odpowiedź EBC na działania następcze związane z zaleceniem ERRS/2015/2

18 lipca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź EBC na przedstawioną przez ERRS ocenę przestrzegania zalecenia ERRS w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2015/2). Zalecenie to jest skierowane do organów odpowiedzialnych za uchwalanie lub uruchamianie środków polityki makroostrożnościowej. EBC uważa, że w pełni przestrzega odnoszących się do niego punktów zalecenia.

Infrastruktura rynku i płatności

Zalecenie EBC dotyczące decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

22 czerwca Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2017/18, skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego w celu nadania EBC uprawnień regulacyjnych w odniesieniu do systemów rozliczeń, w szczególności – kontrahentów centralnych. Zalecenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i opublikowane na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/27 w dniu 11 lipca 2017 na wniosek bułgarskiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat projektu rozporządzenia EBC w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących funduszy emerytalnych

20 lipca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat projektu rozporządzenia EBC w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących funduszy emerytalnych. Celem projektowanego rozporządzenia jest dostarczenie EBC odpowiednich danych statystycznych o działalności finansowej podsektora funduszy emerytalnych w państwach członkowskich ze strefy euro. Dokumenty będące przedmiotem konsultacji zostaną wkrótce udostępnione na stronie internetowej EBC.

Decyzja EBC w sprawie przekazania uprawnień do podejmowania decyzji o przekazywaniu Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji poufnych informacji statystycznych

5 lipca 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/22 w sprawie przekazania Radzie Prezesów uprawnień do podejmowania decyzji o przekazywaniu Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji poufnych informacji statystycznych.

Nadzór bankowy

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie znacznych pakietów akcji

7 lipca 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że EBC przestrzega wspólnych wytycznych dotyczących oceny ostrożnościowej przejęć i zwiększeń znacznych pakietów akcji w sektorze finansowym (JC/GL/2016/01).

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie wskaźników globalnego znaczenia systemowego

6 lipca 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że EBC zamierza przestrzegać zmienionych wytycznych w sprawie dookreślenia wskaźników globalnego znaczenia systemowego i ujawniania tych wskaźników (EBA/GL/2016/01).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami